Władze Grodziska Mazowieckiego rezygnują z rezerwowania korytarza projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV. Mowa o tym w przyjętej na ostatniej, styczniowej Sesji Rady Gminy Grodzisk Maz. analizie, dołączonej do uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ocena ta, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest standardową cykliczną procedurą. Jak tłumaczyła pani Anna Markert, aktualizacja około 20% Studium jest spowodowana zmianą w 9 różnych przepisach, które weszły w życie od czasu uchwalenia Studium.

W obowiązującym Studium nie uwzględniono między innymi uwarunkowań wynikających z: 

  •  zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
  • potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 
    • analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
    • prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 
    • możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej  i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy.

Nie określono również bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, zwłaszcza:

  • kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
  • kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów wyłączonych spod zabudowy.

W chwili obecnej 44% obszaru Gminy Grodzisk Mazowiecki pokrywają obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Sporządzane obecnie projekty planów oraz zmiany obowiązujących planów zajmują łącznie 24,5% tego obszaru.

Z podsumowania analizy wynika, że w latach 2012-2015 złożono łącznie 70 wniosków dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. W 2015 r. złożono 4272 wnioski dotyczące zmiany przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV.

Zgodnie z wnioskami złożonymi do rozpoczętej procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki, rezygnuje się z rezerwowania korytarza projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV.

Temat linii 400kV budzi wciąż wiele emocji, a kolejne samorządy „zbroją się” w celu eliminacji kolejnych wariantów alternatywnych. Znacznie ułatwia to znana już propozycja kryteriów wyboru finalnie procedowanego wariantu przedmiotowej linii.  Ostatnio gmina Wiskitki zabiega o rozszerzenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na swoim terenie, niemal do granic Żyrardowa. Uniemożliwiłoby to praktycznie poprowadzenie inwestycji wzdłuż obwodnicy Żyrardowa.

Czekając na dalsze działania samorządów, polecamy przejrzenie galerii z alternatywnymi projektami słupów, które zamiast odstraszać, mogłyby stać się ciekawym elementem krajobrazu.

Electricity pylons, or transmission towers, usually aren't the most interesting structures, just basic towers that keep...

Posted by Francisco Filipe Cruz Cultural Marketing on 14 październik 2014
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: