Kwietniowa Sesja Rady w Milanówku

Kwietniowa Sesja Rady Miasta, podobnie jak inne sesje, składała się z kilku części: sprawozdanie Burmistrza z prac realizowanych między sesjami, podejmowanie uchwał w różnych sprawach, rozpatrzenie skarg na Burmistrza, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie, informacje Przewodniczącej Rady Miasta oraz sprawy różne.
 
Jedne problemy wywoływały dyskusję radnych, inne często dość ważne, nie budziły wątpliwości i radni podejmowali uchwały jednogłośnie. Jednak trwająca 50 minut dyskusja dotycząca zasadności wydania kwoty 3000 zł w skali roku, na  prenumeratę, rozprowadzanego poprzez szkoły miesięcznika „Młody Sportowiec” - wywołała zdziwienie i zdenerwowanie, przysłuchujących się jej mieszkańców.
 
W swoim wystąpieniu Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował między innymi o:
 • Aktualnej wysokości rezerwy budżetowej na poziomie 328 300 zł.
 • Rozstrzygnięciu przetargu w obszarze sportu – Klub Milan otrzyma 210 000 zł, z czego 140 000 zł jest przeznaczonych na obsługę zadań sportowych, zaś 70 000 zł na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów sportowych na Turczynku.
 • Rozpoczęciu prac (po rozstrzygnięciu przetargów) związanych z konserwacją dróg żużlem paleniskowym – 200 736 zł i równaniem dróg – 218 000 zł.
 • Rozmowach z TP SA, z których wynika, że zostaną zrealizowane inwestycje, dzięki którym od września nastąpi poprawa jakości korzystania z Internetu.
 • Przyjęciu przez konsorcjum, będące właścicielem WKD, biznes planu, z którego wynika, że do końca 2012 roku (I etap) zostanie zakupionych 14 nowych zestawów pociągów. Niestety, na naszym odcinku nie nastąpi modernizacja torowiska.
Burmistrz również przeprosił za fakt opóźnienia w  wywiązaniu się przez miasto z realizacji przykanalików, na które mieszkańcy dokonali wpłat. W 2011 r. zostanie wykonanych jedynie 80 przykanalików, zaś pozostałych 200 w przyszłym roku. Następnie Kierownik Technicznej Obsługi Miasta Wiesław Krendzelok przedstawił działania, jakie podjęto w celu eliminacji podtopień spowodowanych wysokim poziomem wód opadowych.
 
Podczas Sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących:
 1. Zmiany budżetu miasta: dochody zwiększono o 130 927 zł (wyższa od planowanej subwencja budżetowa); wydatki zwiększono o: 50 000 zł – wykup gruntów pod drogi, 40 970zł - dla OSP, 40 000 zł - dla  MCK, 15 000 zł – dla ZGKiM na dopłatę do utrzymania powierzchni stadionu. To tylko największe pozycje po stronie zwiększenia wydatków. Część wydatków pokryto z rezerwy budżetowej.
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021; zaktualizowano rok 2011 z powodu zmiany budżetu tego roku, a ponadto uaktualniono pozycję ubezpieczenie mienia.
 3. Podpisania z OSP umowy użyczenia na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości o powierzchni 3822 m przy ul. Warszawskiej. Milanowska OSP w tym roku będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Od 1995 r. znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Aktualnie OSP tworzy 43 strażaków-ratowników, którzy w 2010 r. uczestniczyli m. in. w gaszeniu 60 pożarów i wyjeżdżali do 23 wypadków komunikacyjnych.
 4. Zmiany terminu wejścia w życie uchwały w sprawie dofinansowania opłat płaconych przez dokształcających się nauczycieli. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011. Przypominamy, że dopłata w przypadku studiów wyższych, może wynieść max. 1 500 zł, zaś w przypadku kursów i szkoleń – 800 zł.
 5. Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Radni uznali, że sprawozdanie zostało przygotowane profesjonalnie, a zawarte w nim informacje są wyczerpujące. Z informacji tych wynika, że w 2010 r. OPS objął różnymi formami pomocy 503 rodziny (1007 osób). Największego wsparcia wymagają osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Na 150 rodzin z dziećmi, 81 to rodziny  niepełne.       
 6. Ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek, zawierających m. in. kryteria wyboru osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego, warunki dokonywania zamiany lokali, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem.
 7. Zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek”, w którym określono m. in.: zasady polityki czynszowej, sposoby i zasady zarządzania lokalami, wysokość wydatków na eksploatację, koszty remontów i modernizacji lokali oraz koszty zarządu nieruchomościami o łącznej kwocie 656 600 zł w 2011r. Na uwagę zasługuje fakt, że sprzedaż lokali gminnych może być brana pod uwagę wyłącznie w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Obecnie w dyspozycji gminy jest 217 lokali o łącznej powierzchni 8251 m.
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek, ograniczonego ulicami: Królewską, Turczynek i Brwinowską.
 9. Nadania nazw 2 ulicom: bocznej od Średniej – Bogny Sokorskiej, bocznej od Ludnej – Kameralna.
 10. Planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej. Nad tym planem radni dyskutowali już drugi raz. Poprzednia wersja wymagała dopracowania, aktualna niestety również. Może tylko dziwić, że radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej, byli świeżo po odbytym szkoleniu.
Ponadto Radni uznali, że  skarga mieszkańca Bogdana Szydłowskiego na Burmistrza - jest bezzasadna (3 osoby wstrzymały się, jedna nie głosowała).

Po interpelacjach i zapytaniach, w których poruszano wiele ważnych dla mieszkańców spraw, Przewodnicząca Rady poinformowała o otrzymanych pismach, a następnie skierowała do Radnych pytanie, na jakie szkolenia reflektują: jedno lub dwudniowe, na miejscu czy wyjazdowe? Trochę to dziwnie zabrzmiało po długiej dyskusji nad zasadnością wydania 3000 zł na gazetkę dla uczniów i po efektach szkolenia członków Komisji Rewizyjnej.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: