Wielokrotnie pisałam o nieprzyjemnej atmosferze panującej podczas milanowskich sesji Rady Miasta. Zamiast merytorycznej dyskusji mamy utarczki słowne. Coraz mniej mieszkańców przychodzi na sesje. Pytani dlaczego – odpowiadają, że nie chcą się denerwować, to co tu widzą ich załamuje. Czy można się dziwić?

Mamy dosyć walki, która toczy się na górze. Tu chcielibyśmy słyszeć poważne dyskusje, dotyczące rozwiązywania naszych problemów. Tymczasem zadawane pytania, wywoływane dyskusje, mogą świadczyć o braku wiedzy na temat podstawowych uwarunkowań rozwoju miasta i braku troski o jego przyszłość – mówią. Jak się słyszy radnych, którzy mają zastrzeżenia nawet do budownictwa jednorodzinnego w mieście – nie można nie zgodzić się z tą wypowiedzią i ma się ochotę zapytać radnych - skąd brać pieniądze na remonty dróg, o które tak walczą i finansowanie oświaty, w sytuacji gdy lwia część dochodów miasta pochodzi z PIT-ów? Czy zastanawiali się kiedykolwiek nie tylko jak wydać pieniądze ale co zrobić, by dochody miasta były większe? Jedni z mieszkańców, z którymi rozmawiałam na ten temat twierdzili, że te dziwne niezrozumiałe zachowania niektórych radnych  to walka z władzą, inni że walka o władzę, jeszcze inni że pierwsze i drugie razem. Po to by wyrobić sobie własne zdanie na ten temat, należy mimo wszystko bywać na komisjach i sesjach.  Czasem zdarzają się również humorystyczne scenki. Jedno jest pewne – długością sesji Milanówek bije rekordy w powiecie. Niestety przebieg tej sesji nie różnił się od wielu poprzednich.

Sesja, która rozpoczęła się o godz. 16.00, miała swój finał o godz.22.15.
Pierwsza dyskusja zaczęła się już przy przyjęciu porządku obrad. Radna Aleksandra Krystek zaproponowała zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon pomiędzy: ul. Kazimierzowską, ul. Średnią, trenem PKP i rowem Grudowskim. Zmiana Studium warunkuje  przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) terenu „Ptasia”. Radna uzasadniła swój wniosek brakiem kompletu materiałów podczas posiedzenia Komisji Praworządności.
Obszar proponowany  do zmiany w Studium, przyjętego uchwałą w 1998 roku, jest określony jako „Teren związany z funkcją sportowo - rekreacyjną miasta oraz ochronną z zakazem rozbudowy funkcji nie związanych z rekreacją”. Uchwalony w 2003 roku mpzp dla tego terenu dopuszcza budownictwo jednorodzinne w otoczeniu parkowo-ogrodowym, nieuciążliwe usługi i handel, tereny zieleni miejskiej i tereny tras komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, w tym obwodnicę południową. W uzasadnieniu projektu uchwał podano: nie spełnienie przez plan obecnie obowiązujących aktów prawnych, pojawiającą się szansę na usunięcie z planu rezerwy terenu pod obwodnicę południową (obwodnica nie znalazła się w projekcie zmienianego planu województwa mazowieckiego), istniejące zainwestowanie terenu, wnioski mieszkańców, brak możliwości obsługi komunikacyjnej terenu z uwagi na fakt, że ciąg drogi Ptasia jest zapisany jako ulica osiedlowa (proponowana zmiana na drogę gminną), szansę na likwidację betoniarni uciążliwej dla mieszkańców, o co mieszkańcy upominają się od wielu lat.
Radna prosiła o głosowanie imienne. 3 radne: Ewa Galińska, Aleksandra Krystek i Katarzyna Słowik głosowały za zdjęciem z porządku obrad tych uchwał. Radna Maria Swolkień-Osiecka wstrzymała się od głosu, zaś 11 radnych głosowało przeciw wprowadzeniu zmian do porządku obrad.

Kolejna dyskusja wywiązała się podczas głosowania nad przyjęciem protokołu. Przewodnicząca Rady poprosiła by uwagi do protokołu zgłoszono na piśmie. Treść protokołu zaakceptowano 13 głosami przy 2 przeciw.

Po przegłosowaniu porządku obrad burmistrz Jerzy Wysocki przystąpił do składania sprawozdania, omawiając między innymi:
•    Stan rezerw: rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie uległa zmianie i wynosi 65 tys. zł, rezerwa oświatowa - 206 tys. zł po realizacji wniosku dotyczącego nagród dla pracowników ZSG nr 3 w łącznej kwocie 24 tys. zł, rezerwa ogólna – 52 tys. zł po uwzględnieniu wniosku kierownika OPS na kwotę 5 tys. zł (zakup drukarki i wydruk kart dla 685 rodzin 3+) i pokryciu kosztów bieżących zadań drogowych w kwocie 20 tys. zł.
•  Wydanie 3 zarządzeń dotyczących: zmian, na wniosek Kapituły, Regulaminu przyznawania Milanowskiego Liścia Dębu (eliminacja możliwości składania wniosku na siebie, min. 5 letni okres działań społecznych na rzecz miasta, rozpatrywanie tylko wniosków czytelnych); lokali socjalnych – budynek po świetlicy na Turczynku zaadoptowano na lokale socjalne: (49m, 2 po 20 m i 1 rotacyjne); powołania komisji w składzie: Karol Wójcik, Hanna Młynarska i Włodzimierz Starościak do rozstrzygnięcia 14 edycji konkursu ekologicznego organizowanego przez Referat Ochrony Środowiska
•    Realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu: w terminie do 11 listopada zostaną przekazane 62 komputery wraz z drukarkami rodzinom wytypowanym przez OPS. Jest szansa na dodatkowych 5-7 kompletów. 66 kompletów trafi ponadto do: ZSG nr 1 – 20 komputerów i 1 drukarka, ZSG nr 2 – 16 komputerów i 1 drukarka, ZSG nr 3 – 26 komputerów i 1 drukarka, MCK i OPS po 2 komputery z  drukarkami
•  Planowaną w 2016 roku rekonstrukcję Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez przekształcenie w spółkę z o.o. – zakład opiekuje się 11 nieruchomościami, zadłużenie wynosi 344 tys. zł, w budżecie miasta na lata 2014 i 2015 trzeba przewidzieć środki na oddłużenie zakładu, umożliwiające jego przekształcenie
•    Perturbacje związane z terenem przewidzianym pod budowę TBS etap IV (mpzp terenu Jedwab 3). Z uwagi na  fakt, że działka znajduje się na terenie uznanym jako teren zalewowy rzeki Rokitnicy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie zgodził się na zmianę przeznaczenia terenu z budownictwa jednorodzinnego pod budownictwo wielorodzinne. Zakupiony teren najprawdopodobniej będzie podzielony na działki i sprzedany
•    Przekazanie przez wojewodę 17 tys. zł na renowacje miejsc pamięci narodowej – w kwaterze 44 (miejsce pochówku zmarłych, którzy po Powstaniu Warszawskim trafili do szpitali funkcjonujących w Milanówku) poddano renowacji 123 krzyże, zasadzono kwiaty a alejki wysypano żwirem
•    Realizację inwestycji drogowych oraz remont poczekalni na dworcu PKP ( UM czeka na decyzję wojewody, jest uzgodnienie z konserwatorem zabytków), będzie uruchomiony przetarg
•  Zmiany personalne: zatrudnienie na miejsce Aleksandry Żuraw – Katarzyny Fitz, która ukończyła architekturę krajobrazu na SGGW i otrzymała pozytywna opinię stażu, który odbyła w Referacie Organizacyjnym UM, przebudowie TOM – w dniu 27.09. pożegnano się z Andrzejem Kowalskim, kolejnym naborze na kierowników Referatu Geodezji i Referatu Ochrony Środowiska – brak efektów, rezygnacji z pracy nowego kierownika Referatu Informatyki – otrzymał ciekawsza propozycję.

Pytania do sprawozdania zadało kilku radnych. Radne Katarzyna Słowik i Aleksandra Krystek były zainteresowane skutkami finansowymi  zmiany przeznaczenia terenu zakupionego pod budowę TBS. Burmistrz Jerzy Wysocki odpowiedział, że sprzedaż kilkunastu działek budowlanych, które powstaną na tym terenie, powinna pokryć koszty zakupu terenu wynoszące 1.873 tys. zł plus 47 tys. wydane na prace planistyczne. Ponadto radna Aleksandra Krystek zapytała radnego W. Rytwińskiego czy jest jeszcze prezesem Spółki Wodnej. Radny odpowiedział, że posiada opinie prawną z której wynika, że nie ma konfliktu interesu w sytuacji kiedy będąc radnym jest prezesem  Spółki Wodnej ale mimo to złoży rezygnację po zamknięciu spraw realizowanych w 2013 roku.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie projektu planu odwodnienia miasta na lata 2013 – 2018. Prezes MPWiK Sebastian Budziszewski  zwrócił uwagę na następujące fakty: za wody przypadkowe, które trafiają do oczyszczalni ścieków płacimy miesięcznie 200 tys. zł. Konieczne jest: oczyszczenie studni chłonnych, a jak to nie da efektu rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej; zainstalowanie miernika ścieków odprowadzanych przez Milanówek (obecnie jest to różnica pomiędzy ilością ścieków mierzonych przez ZWIK z kolektorów przechodzących przez Milanówek, a pomiarami wykazywanymi przez Podkowę Leśną i Brwinów, co przy złym stanie kolektora C budowanego w latach 70, wykazującego dużą infiltrację może być krzywdzące dla Milanówka), wyeliminowanie podłączenia rynien spustowych do kanalizacji (będą sprawdzenia poprzez zadymianie), wszczynanie postępowań kończących się nakazem podłączenia do kanalizacji w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Planowane działania (czyszczenie 190 studni retencyjnych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, miernika przepływu ścieków) wymagają nakładów finansowych w wysokości ok. 4.500 tyś. zł

Następnie informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Milanówek, przedstawiła Katarzyna Wąsińska-Jano kierownik Referatu Oświaty. Z informacji wynikało, że do szkół podstawowych uczęszcza 911 uczniów  (spadek w stosunku do 2012 roku o 45 uczniów,) zaś do gimnazjów 359 uczniów (spadek o 21 uczniów), do przedszkola 392 dzieci (poprzednio 401). Ponadto w Milanówku funkcjonuje 10 placówek niepublicznych: 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 7 przedszkoli. Milanowscy uczniowie osiągają najlepsze wyniki w powiecie grodziskim i jedne z najlepszych w województwie mazowieckim.

Podjęte uchwały:
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2021 – 13 głosów za, 3 wstrzymujące się
2.  Zmiana budżetu na 2013 rok – 13 głosów za, 3 wstrzymujące się
3. Przystąpienie do zmiany Studium i do zmiany mpzp terenu „Ptasia”. Problem szczegółowo przedstawiła pani Teresa Gajewska z referatu Geodezji.. Wątpliwości ponownie zgłosiła radna Aleksandra Krystek  wyrażając przypuszczenie, że zmiana planu wiąże się z koniecznością usankcjonowania wydania pozwoleń na budowę niezgodnie z planem. Przypomniała ponadto, że kiedyś była zgłoszona propozycja utworzenia na tym terenie użytku ekologicznego, a po zmianie planu powstaną tu pewnie szeregowce lub duże budynki. Pytanie o dokumenty potwierdzające ewentualne uzgodnienia burmistrz z właścicielem betoniarni skierowała do burmistrza radna Katarzyna Słowik.  Burmistrz zaprzeczył istnienia jakichkolwiek uzgodnień z właścicielem betoniarni informując równocześnie, że z rozmowy jaką z nim prowadził wynikało, że po likwidacji  betoniarni będzie zainteresowany podziałem terenu na działki pod budownictwo jednorodzinne. Obie uchwały przyjęto 11 głosami przy 4 przeciw.
4. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi – w Milanówku działa jeden żłobek niepubliczny. Uchwałę przyjęto jednogłośnie
5. Ustalenie wysokości i zasad przyznawania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka. Projekt uchwały proponującej dotację dla jednego dziecka uczęszczającego do żłobka na poziomie 200 zł miesięcznie, a dla jednego dziecka  objętego opieką klubu dziecięcego na poziomie 100 zł miesięcznie – przyjęto jednogłośnie
6. Wyrażenia woli Gminy Milanówek do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek”. Realizacja projektu ma nastąpić w 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu szacuje się na kwotę 52 890 zł, w tym środki własne 7923 zł.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie, przy jednym nie głosującym.

Skargi
Podczas sesji radni zajmowali się sześcioma skargami. Pierwszą, dotyczącą podziału działek w strefie konserwatorskiej Komisja Rewizyjna uznała za zasadną. W przypadku takiej opinii Komisji Rewizyjnej radni skargę przegłosowują dwukrotnie, gdy większość radnych głosuje przeciw zasadności skargi, skarga głosowana jest drugi raz jako bezzasadna. Radna Ewa Galińska oprotestowała taki sposób głosowania i stwierdziła, że nie będzie głosowała. Regulamin Rady nie pozwala na odmowę głosowania w sytuacji, kiedy radny jest obecny podczas głosowania, dlatego radna wychodziła na głosowanie i wracała po jego zakończeniu. Dwie z sześciu skarg Komisja Rewizyjna uznała za zasadne. Rada wszystkie skargi przegłosowała jako bezzasadne.

Po rozpatrzeniu skarg radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań . Najwięcej zapytań do burmistrza skierowała radna Ewa Galińska. Ponadto pytania zadawali: Maria Swolkień-Osiecka, Katarzyna Słowik, Karol Wójcik, Wojciech Wlazło Bożena Osiadacz. Na pytania odpowiedział burmistrz Jerzy Wysocki.

Sprawy różne
W tym punkcie powróciła nieprzyjemna sprawa z poprzedniej sesji, kiedy to Przewodnicząca Rady Maria Sobczak oskarżyła radną Ewę Galińską o kłamstwo. Analizy dokumentów na które powołała się Maria Sobczak w oskarżeniu Ewy Galińskiej dokonała Maria Swolkień-Osiecka, kończąc ją pytaniem – o co oskarżona jest Ewa Galińska? Następnie oświadczenie o nie poinformowaniu Marii Sobczak o fakcie przekazania przez pracowników Biura Rady dokumentów p. Zarakowskiemu wygłosiła Kierownik Biura Rady. Maria Sobczak obiecała odpowiedzieć na pytanie Marii Swolkień-Osieckiej. Ewa Galińska stwierdziła, że oczekuje iż Maria Sobczak ją przeprosi podczas sesji.
Kolejny raz sprawę ewentualnej rezygnacji radnego Witolda Rytwińskiego ze stanowiska Prezesa Spółki Wodnej podjęła radna Aleksandra Krystek twierdząc, że jej zdaniem w tej sytuacji występuje konflikt interesów, gdyż radny głosuje np. za dofinansowaniem spółki z budżetu miasta. Do tej wątpliwości radnej ustosunkował się radny Wojciech Wlazło zadając pytanie, czy nie widzi konfliktu interesów w sytuacji kiedy nauczycielki, których jest w Radzie Miasta kilka, głosują nad budżetami szkół.

Szanowni Czytelnicy, w relacji z sesji starałam się poruszyć sprawy najistotniejsze oraz te, które oddają atmosferę obrad. Nie jest to protokół z sesji, z którym będą mogli Państwo zapoznać się na stronie internetowej UM, po jego przyjęciu przez radnych na następnej sesji.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: