W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław Sipiera, zatwierdził wstępną listę rankingową na rok 2017, wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na liście tej znalazły się dwie inwestycjie z terenu naszego powiatu.

Na pierwszym miejscu wśród listy dróg gminnych znalazła się ulica Okrężna w Grodzisku Maz.i projekt Poprawa spójności układu komunikacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez budowę drogi gminnej nr 150866W (ul. Okrężna) w Grodzisku Mazowieckim.Gmina do wartego 7 066 532,84 zł projektu otrzyma 3 mln zł. dofinansowania.

Dofinansowanie w wysokości 2 319 000,00 zł otrzyma też gmina Jaktorów na projekt III Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Niestety w tej edycji nie miały szczęścia inwestycje powiatu grodziskiego. Zarówno Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W ul. Królewska od km 0+000 do km 3+357 w miejscowości Kaski gmina Baranów jak i Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m znalazły się na liście wniosków odrzuconych.

Odrzucone zostały też poniższe wnioski gmin z naszego powiatu:

  • Podkowa Leśna - Przebudowa ulic Kwiatowa - Paproci oraz odcinków tworzących skrzyżowania w Podkowie Leśnej
  • Żabia Wola - Przebudowa drogi gminnej nr 150619W ul. Dębowej w miejscowości Osowiec gmina Żabia Wola

Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym, poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.

Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.

Zadania dofinansowane w ramach Programu (w latach 2016-2019 ogółem kwota 4 mld zł) mają przyczynić się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Do 30 listopada 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: