Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w sprawie stwierdzenia naruszenia przez spółkę zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. Polega ono na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody, co jest sprzeczne z art. 14 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst. jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.).

W czerwcu i lipcu br. UTK przeprowadził czynności kontrolno-nadzorcze, które potwierdziły, że temperatury w eksploatowanych przez Warszawską Kolej Dojazdową pojazdach typu 33WE znacznie przewyższają dopuszczalne normy. Również przeprowadzone pomiary stężenia CO2 wykazały negatywne wyniki, podobnie jak w okresie letnim 2013 r.

Należy przypomnieć, że w wyniku działań kontrolno-nadzorczych w czerwcu br., w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm, Prezes UTK ograniczył eksploatację czterech pojazdów WKD ww. typu (więcej informacji)

Ponieważ nieprawidłowości miały bezpośredni wpływ na zdrowie pasażerów, Prezes UTK uznał wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie za zasadne.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: