Obchodzimy 15. urodziny istnienia powiatów. Z tej okazji 18 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja, w trakcie której dyskutowano nad przyszłością i zagrożeniami tego szczebla samorządu terytorialnego. Brali w niej udział m. in. posłowie, ministrowie i wicepremier Janusz Piechociński. Rocznica ta jest dobrą okazją, by o blaskach i cieniach naszego „powiatowego życia” porozmawiać ze Starostą Powiatu Grodziskiego, panem Markiem Wieżbickim.

Ewa Kubacka: Często słyszy się opinie, że na samorządy nakłada się zadania, za którymi nie idą środki finansowe, umożliwiające ich właściwą realizację lub też przekazywane środki finansowe są zbyt niskie. Do takich zadań należy oświata. Jak z tym problemem radzi sobie powiat?

Marek Wieżbicki: W roku szkolnym 2012/2013 do publicznych szkół, prowadzonych przez powiat, uczęszcza 2361 uczniów, w tym do szkół ponadgimnazjalnych 2203. Corocznie zwiększamy nakłady na realizację zadań edukacyjnych ponad subwencję otrzymywaną za zadania oświatowe. Z jednej strony to efekt świadomej lokalnej polityki oświatowej, z drugiej konieczność spowodowana ciągle malejącym udziałem subwencji w wydatkach na oświatę oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, realizowane przez szkoły projekty edukacyjne sprawiają, że uczniowie osiągają dobre wyniki na sprawdzianach kompetencji, egzaminach gimnazjalnych, egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Potwierdzają ten fakt średnie, które są wyższe od średnich krajowych i średnich województwa mazowieckiego.
Najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych mają Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku – 99,34% i Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. – 93,90%, wyższe od wojewódzkich. Spośród techników, najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w ostatnich czterech latach osiąga Technikum z Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz, przewyższając znacznie wyniki wojewódzkie i krajowe.
W kategorii - % absolwentów otrzymujących świadectwa dojrzałości, powiat grodziski plasował się wśród powiatów ościennych na II miejscu w latach 2010 i 2011 i na III miejscu w 2012 r. Dobry poziom szkolnictwa ponadgimnazjalnego podnosi również prestiż naszego powiatu, bowiem 1/3 uczniów pochodzi spoza naszego powiatu.
Ważną rolę odgrywa kształcenie zawodowe, skupiające prawie 60% uczniów. Praktyczną stronę kształcenia zawodowego zapewnia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz., współpracujące z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. oraz liczni pracodawcy. W 2012 r. zdawalność w zawodach sprzedawca i technik ekonomista w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku; technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz; technik żywienia i gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. – przewyższyła wskaźniki wojewódzkie. Większość naszych uczniów kontynuuje naukę w szkołach wyższych.

E.K.: Pod koniec roku pojawiły się niepokojące informacje, dotyczące Szpitala Zachodniego. W listopadzie, na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej, informowaliśmy o wstrzymaniu planowych przyjęć. Przewidywany ujemny wynik finansowy bardzo niepokoił mieszkańców, obawiających się konieczności zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala. Czy prawie 2 miesiące po zakończeniu roku ma Pan dla mieszkańców bardziej optymistyczne informacje?

M.W.: Ostatecznych danych finansowych jeszcze nie znamy. Dopiero w marcu będziemy wiedzieli, jaka część należności za nadwykonania w kwocie 15,9 mln zł zostanie uznana i zapłacona przez NFZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ powinien sfinansować świadczenia nielimitowane, dotyczące kilku procedur kardiologicznych na kwotę 2 mln zł i nadwykonania ratujące życie na kwotę 9,5 mln zł. W sytuacji gdy NFZ uzna przynajmniej część nadwykonań, wówczas wynik finansowy szpitala będzie dodatni.
Jak wszyscy wiemy, sytuacja w służbie zdrowia jest, delikatnie mówiąc, niezadawalająca. Dlatego starostowie obecni na Konwencie powiatów w Radomiu, uznali za celowe opracowanie stanowiska w sprawie zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Projekt stanowiska został opracowany i rozesłany w połowie tego miesiąca, do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego celem zaopiniowania. Uważamy za konieczne wprowadzenie szeregu zmian do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., dotyczących m. in.: zmian formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zmian zasad podziału środków finansowych pomiędzy Centralę NFZ oraz oddziały wojewódzkie, zmian finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, polegającej na zapłacie za przyjętego pacjenta, a nie jak dotychczas, objętego opieką. To oczywiście tylko niektóre z proponowanych zmian.
W przypadku Szpitala Zachodniego nie tylko ciągle niepewny wynik finansowy spędza mi sen z powiek. Drugim poważnym problemem jest lądowisko dla helikopterów. W świetle obowiązujących przepisów, brak lądowiska do końca 2013 r. jest równoznaczny z likwidacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na szczęście ma nastąpić prolongata tego terminu, gdyż dotychczas niewielu szpitalom udało się zbudować lądowiska. W naszym przypadku wszystko wskazuje na to, że jedynym realnym rozwiązaniem jest budowa lądowiska nad budynkiem szpitala. Niestety, koszt takiego lądowiska jest wyższy o ok. 3 mln. zł od lądowiska na terenie przyszpitalnym.

E.K.: Premier Jerzy Buzek, zabierając głos podczas konferencji „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”, która odbyła się w Sejmie dnia 18 lutego br., stwierdził, że istnienie powiatów w Polsce można uznać za sukces. Zaznaczył, że jest za modernizowaniem systemu samorządowego, ale bez rewolucji. Dodał, że wiele szkód przyniosło ograniczanie środków dla samorządów powiatowych. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

M.W.: Zgadzam się w pełni z Panem Premierem. Uważam, że samorządy powiatowe powinny być silniejsze finansowo, być może powinny być to jednostki większe pod względem ilości mieszkańców i większe obszarowo.
Z całą pewnością dla powiatu grodziskiego tzw. „janosikowe” przyniosło wiele szkód. Nie jest bowiem ani sprawiedliwe ani racjonalne jeśli kwota „janosikowego” przy budżecie rocznym 70 mln zł wynosi 9,6 mln zł. Przez cały okres obowiązywania przepisów o „janosikowym” powiat grodziski przekazał kwotę ponad 50 mln zł.

Ze Starostą Powiatu Grodziskiego Markiem Wieżbickim rozmawiała Ewa Kubacka.

Przeczytaj pierwszą część wywiadu

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: