Wczoraj podpisana został umowa pomiędzy WKD a nowosądeckim NEWAGiem na dostawę sześciu nowych pociągów. Dziś jako pierwsi w okolicy prezentujemy ich wizualizacje!
 
Pojazd będzie miał dłu­go­ści 60 m. Skła­dał się będzie z 6 czło­nów i pomie­ści 164 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych. W pojeź­dzie prze­wi­dziano 4 miej­sca dla wóz­ków inwa­lidz­kich z zasto­so­wa­niem ramp odkła­da­nych, umoż­li­wia­ją­cych wjazd wózka, oraz 8 miejsc do prze­wozu rowe­rów.

Każdy pojazd wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD roz­miesz­czo­nymi w spo­sób zapew­nia­jący dobrą widocz­ność z każ­dego miej­sca w pojeździe.

Zakup taboru reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu Roz­wój sys­temu publicz­nego trans­portu pasa­żer­skiego w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej poprzez zwięk­sze­nie wydaj­no­ści, nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.

War­tość kon­traktu to 98 227 800,00 zł brutto. Ter­min reali­za­cji umowy 24 mie­siące od dnia jej podpisania.

oprac. red.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: