W dniu 31 lipca br. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji pojazdu Warszawskiej Kolei Dojazdowej typu EN97.W trakcie jazdy kontrolnej pojazdem typu EN97 w godzinach szczytu popołudniowego dokonano pomiaru temperatury oraz stężenia dwutlenku węgla. Ustalono, że przekroczone zostały znacznie dopuszczalne wartości temperatury i stężenia dwutlenku węgla, zwłaszcza w tylnej części pojazdu.

Prezes UTK przeprowadził kontrolę przewoźnika WKD w zakresie systemu zarządzania jakością, o którym mowa w art. 28 Rozporządzenia 1371 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W szczególności sprawdzono stan określenia norm jakości oraz ich monitorowania przez przewoźnika. Jednocześnie przeprowadzono jazdy kontrolne pod kątem oceny sprawności i wydajności układów klimatyzacji. W przypadku pojazdów niezgodnych z TSI przewoźnik zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich działań mających na celu utrzymanie pojazdu na poziomie zgodnym z normami wprowadzonymi do polskiego porządku prawnego poprzez rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 


Poprosiliśmy rzecznika WKD, pana Krzysztofa Kuleszę o komentarz do przedstawionej informacji. Otrzymaną odpowiedź zamieszczamy poniżej:

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01 sierpnia 2013 r. uprzejmie informuję, że w odniesieniu do decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyłączenia z eksploatacji jednego z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 – z powodu przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury i stężenia dwutlenku węgla w określonych sekcjach pojazdu, zamierzamy przedstawić do Urzędu stosowne wyjaśnienia w tej sprawie, jak również zwrócić się z prośbą o dodatkowe szczegóły przekazanego stanowiska.

Jednocześnie przekazaliśmy do producenta pojazdu stanowisko w sprawie podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w kierunku ponownego przeglądu zainstalowanych w pojeździe systemów wentylacji i klimatyzacji celem zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków podróży pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany powietrza.

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z przekazanym pismem dotyczyła jednego pojazdu w popołudniowym szczycie przewozowym dnia powszedniego.

Przeprowadzone w ubiegłym roku przez producenta modyfikacje systemu klimatyzacji we wszystkich dostarczonych pojazdach (zakończone na przełomie III i IV kwartału 2012 r.) w świetle przeprowadzonej kontroli UTK oraz zaistniałych warunków atmosferycznych w miesiącu lipcu br. obligują nas do podjęcia wszelkich działań mających doprowadzić do wyeliminowania niedogodności, z którymi zmierzają się nasi pasażerowie. W związku z tym, jak wspomniano powyżej wystąpiliśmy do producenta o ponowny przegląd wszystkich systemów odpowiedzialnych za komfort termiczny w pojeździe.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: