Kończy się pewien etap dofinansowania unijnego. Już w tym roku ruszą nowe programy. Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego mogli w ostatnich latach widzieć, jak ich okolice zmieniają się dzięki środkom z UE. Do wykorzystania były pieniądze zarówno na tzw. projekty twarde, czyli inwestycje widoczne gołym okiem, jak i na „projekty miękkie” – rozwijające mieszkańców tej części Mazowsza. Samorządowcy, firmy oraz mieszkańcy z powiatu pruszkowskiego wykorzystali w sumie 195,7 mln zł w ramach RPO WM i 9,18 mln zł z PROW na różnego typu projekty. Dzięki tym dotacjom powstały m.in. drogi, nowe budynki szpitali czy szkół, ale też tak niezbędne inwestycje jak kanalizacje, boiska czy szlaki turystyczne. Unijne środki pozwoliły również mieszkańcom powiatu zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych.

13 sierpnia 2014, w Pruszkowie odbyło się spotkanie z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych grup działania i organizacjami pozarządowymi, podczas którego przedstawiciele samorządu województwa podsumowali wykorzystanie środków unijnych przez beneficjentów z powiatu pruszkowskiego. Przedstawiono również założenia nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20.

Wejście Polski do krajów członkowskich Unii Europejskiej dało możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój każdego obszaru gospodarki. W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia akcesji i z zadowoleniem możemy podsumować dotychczasowe działania – zarówno w skali całego regionu, jak i poszczególnych powiatów – mówiła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – PROW jest programem dedykowanym polskiej wsi. Dziś widzimy, jak wielkie wsparcie przy realizacji inwestycji lokalnych stanowią środki UE w ramach PROW. Wielka rolę w wykorzystaniu tych środków odegrały lokalne grupy działania.

Powiat pruszkowski miał okazję korzystać m.in. z pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13 (RPO WM), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 (PROW). Przyznawanie dotacji w ramach tych programów zatwierdzał w dużej mierze zarząd województwa.

Do mieszkańców powiatu pruszkowskiego trafiło z UE ponad 200 mln zł, z czego 195,7 mln zł z RPO WM (86 inwestycji) i 9,18 mln zł z PROW (26 inwestycji). Po fundusze sięgali umiejętnie zarówno przedsiębiorcy (w ramach RPO WM 68 projektów na prawie 57,5 mln zł z UE), jak i samorządy (w ramach RPO WM 17 projektów – 137,3 mln zł dotacji, w PROW większość projektów realizowały samorządy).

Najwięcej dotacji z RPO WM pozyskały na swoje projekty samorządy Nadarzyna – 7,4 mln zł, Pruszkowa – 6,2 mln zł i Raszyna – 2,6 mln zł. Po środki z PROW sięgnęły skutecznie trzy samorządy – Nadarzyn jako gmina uzyskał w sumie 4,5 mln zł dotacji, Michałowice – 2,6 mln zł, a Brwinów – 2,3 mln zł.

Dzięki staraniom beneficjentów z terenu powiatu pruszkowskiego rozwinęła się infrastruktura wodno-ściekowa – ze środków unijnych powstało 12 km sieci kanalizacyjnych, w jednej z gmin (Nadarzyn) powstała oczyszczalnia, a w Pruszkowie ma powstać system gospodarki odpadami.

Mieszkańcy powiatu mogą liczyć na lepsze warunki w lokalnych szpitalach – szpital kolejowy przeszedł termomodernizację i informatyzację, a szpital w Tworkach ma unowocześniony oddział z izbą przyjęć i m.in. nowe Centrum Radiologii.

Samorządy sięgnęły również po dotacje, dzięki którym poprawiono warunki uczenia się dzieci i młodzieży (dwa projekty gminy Nadarzyn) oraz z wykorzystaniem środków unijnych wybudowano dwa boiska „Orlik” (w gminie Brwinów i w gminie Nadarzyn), tworzone są kolejne dwa obiekty sportowe – oraz plac zabaw.

Środki unijne pozwoliły również na to, by ponad 200 osób z powiatu pruszkowskiego znalazło na trwałe zatrudnienie, ponad 1000 osób brało udział w różnych szkoleniach i powstało 54 nowych mikro i małych przedsiębiorstw.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 (RPO WM)

Trwający nadal RPO WM oparty jest na Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli powszechnie postrzegany jako program na tzw. projekty twarde – remonty, modernizacje, zakup sprzętu itp. Jego efekty są widoczne w wielu miejscach Mazowsza – również w powiecie pruszkowskim.

W sumie na Mazowszu do dofinansowania zarząd województwa zatwierdził już ok. 2250 projektów (dotacja z UE wyniesie: 8,6 mld zł). Do mieszkańców powiatu pruszkowskiego trafiło 195,7 mln zł unijnego dofinansowania w ramach 86 projektów.

Po fundusze sięgali umiejętnie zarówno przedsiębiorcy (68 projektów na prawie 57,5 mln zł z UE), jak i samorządy (17 projektów – 137,3 mln zł dotacji).

Największe, a jednocześnie bardzo istotne dla mieszkańców tego powiatu inwestycje dotyczyły zdrowia – 8 projektów na prawie 51 mln zł. Dzięki środkom unijnym w ramach RPO WM w szpitalu tworkowskim w Pruszkowie zmodernizowany został oddział z izbą przyjęć w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie (16,6 mln zł), a na bazie budynku gospodarczo-technicznego utworzono i wyposażono w odpowiednią aparaturę Centrum Radiologii oraz Oddział VIIA Ogólnopsychiatryczny (22 mln zł). Również w szpitalu kolejowym w Pruszkowie dzięki unijnej dotacji możliwa była informatyzacja placówki, a także termomodernizacja i wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii (w sumie 11,3 mln zł z UE).

Po dotacje na projekty drogowe sięgnęły dwa samorządy – gmina Raszyn przy budowie modernizacji drogi Godebskiego we wsi Raszyn (2,4 mln zł), oraz samorząd powiatu pruszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3113W w Raszynie (2,4 mln zł z UE).

Samorząd Pruszkowa postawił również na wprowadzenie w mieście bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu (3,75 mln zł z UE). Ostatnio miejska spółka (Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie) podpisała z zarządem województwa umowę na dotację w wysokości prawie 2,5 mln zł, dzięki której zbudowany zostanie kompleksowy systemu gospodarki odpadami.

Dużymi inwestycjami były również projekty dotyczące dbałości o dziedzictwo kultury – wśród nich „Matecznika Mazowsze” w Otrębusach (ok. 50 mln zł) wraz z odnowieniem zabytkowego parku wokół (9,5 mln zł). Po dotację na rewitalizację parku sięgnęła również gmina Nadarzyn, by stworzyć w Młochowie centrum kultury, rekreacji i sportu (prawie 6 mln zł z UE). Innym ciekawym projektem było stworzenie przez gminę Brwinów szlaku historyczno-przyrodniczego – Pola Parzniewskie (ok. 500 tys. zł dotacji).

Z funduszy przeznaczonych na rozwój infrastruktury oświatowej skorzystała gmina Nadarzyn, realizując dwa projekty. Jeden – ogólny – to wyposażenie placówek oświatowych podległych gminie w najnowsze rozwiązania komputerowe (ponad 583 tys. zł z UE). Drugi dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu (ponad 800 tys. zł).

W przypadku RPO WM 2007-13 trzeba pamiętać również o 28 projektach, które swoim zasięgiem obejmują szersze obszary niż jeden powiat, a nawet niż subregion, a korzystają z niego również mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Wśród nich są inwestycje w tabor kolejowy, bezpieczeństwo w przypadku pożarów, Internet dla Mazowsza oraz działania turystyczne. Wartość tych wszystkich projektów to ponad 1,3 mld zł, a unijne dofinansowanie wyniosło w nich 823 mln zł.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 (PROW)

Na poziomie województwa w ramach PROW samorząd Mazowsza wdraża tylko część działań. Wśród nich są te, służące poprawieniu i rozwijaniu infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa – w tym scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Poza tym realizowane są podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (są to najczęściej projekty dotyczące budowy kanalizacji lub oczyszczalni ścieków). Działania zmieniające oblicze wsi to najczęściej projekty realizowane w ramach Odnowa i rozwój wsi. Zarząd województwa wdraża również tzw. oś Leader, w ramach której można realizować różnego typu Inwestycje – od „twardych” po „miękkie”. W sumie zakontraktowano już 1,2 mld zł.

W powiecie pruszkowskim w ramach PROW zrealizowanych zostało w sumie 26 projektów o wartości prawie 24,5 mln zł, z czego 9,18 mln zł to dotacja.

Największe dofinansowanie w ramach PROW otrzymały w powiecie pruszkowskim projekty związane z budową i usprawnianiem sieci kanalizacji i gospodarki ściekowej – ok. 2,5 mln zł na dwa projekty realizowane przez gminę Michałowice i 4 mln zł na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w gminie Nadarzyn.

Kolejne ważne dla powiatu inwestycje dofinansowane były w ramach tzw. działania Leader Odnowa wsi. Po ponad 1,2 mln zł dofinansowania na swoje projekty sięgnęły dwa samorządy. Gmina Brwinów wybudowała z miejscowości Owczarnia Wiejski Klub Kultury i boisko do gier zespołowych w Parzniewie. Udało się też w Otrębusach zrewitalizować „Dwór Toeplitza” oraz zbudować chodnik przy ul. Przejazdowej. W sumie samorząd Brwinowa pozyskał na te projekty ponad 700 tys. zł dofinansowania. W rezultacie w powiecie pruszkowskim powstało 12,2 km sieci wodociągowych.

Ze środków w ramach Odnowy wsi skorzystała również gmina Nadarzyn, w której wybudowano halę widowiskowo-sportową (500 tys. zł z UE).

Bardzo dużą popularnością wśród beneficjentów PROW z powiatu pruszkowskiego cieszyły się dofinansowania projektów społecznych – 17 projektów na ponad 300 tys. zł dotacji z UE. Dotyczyły one głównie przedsięwzięć kulturalnych, inicjatyw promujących zdrowy tryb życia, turystykę, a przede wszystkim integrujących mieszkańców. W rezultacie ponad 200 tys. zł trafiło do beneficjentów z gminy Brwinów (na 13 projektów), 60 tys. zł do gminy Nadarzyn (3 projekty), a na terenie gminy Michałowice dofinansowany był jeden projekt (16 tys. zł).

Tego typu projekty najczęściej prowadzone są przez samorządy lub Lokalne Grupy Działania (LGD). Na terenie powiatu pruszkowskiego funkcjonują dwie LGD – Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” i LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

PROW będzie również realizowany w latach 2014-2020. Głównym jego celem będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa, ale ma się to odbywać z uwzględnieniem zarówno poprawy konkurencyjności, jaki i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Samorząd województwa będzie przyznawał i wypłacał środki unijne w ramach działań: podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (sieci wodne i kanalizacyjne, budowa lub modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, w targowiska i budynki przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług), LEADER (m.in. wsparcie realizacji lokalnych strategii rozwoju – LSR) i poddziałania – scalanie gruntów.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 (POKL)

Ten program jest tylko częściowo zarządzany na poziomie województwa (pięć z dziewięciu priorytetów realizowanych jest centralnie, z poziomu kraju). Wśród zadań, jakie miały być wykonane na Mazowszu przy udziale środków unijnych z POKL były: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Promocja integracji społecznej, Regionalne kadry gospodarki oraz Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

W powiecie pruszkowskim działania dotyczące ożywienia rynku pracy wprowadzał m.in. Wojewódzki Urząd Pracy. Część inicjatyw dotyczyła wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia. Były to doradztwa, pośrednictwa pracy, staże, praktyki, szkolenia oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Z tego typu form skorzystało 194 mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Środki z POKL to również wsparcie dla najmłodszych – w powiecie pruszkowskim w projektach edukacyjnych wzięły udział 4 przedszkola z obszarów wiejskich. W rezultacie 402 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych rozwijających je zajęciach. W przypadku szkół (różnego typu) – ze środków na zajęcia skorzystało w sumie 12 placówek, z czego na terenach miejskich, a siedem na obszarach wiejskich. Poza tym 25 szkół skorzystało z dotacji, które pozwoliły im prowadzić różne formy indywidualnego nauczania. Dwie szkoły zawodowe wdrażały programy rozwojowe (z czego jedna współpracowała z przedsiębiorstwem). W efekcie 72 uczniów wzięło udział w stażach i praktykach.

Dzięki projektowi realizowanemu przez PUP w Pruszkowie – Z podniesioną głową zrób karierę zawodową odbyło się wiele szkoleń, staży, prac interwencyjnych, a także beneficjenci otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość całego projektu wyniosła ponad 15,5 mln zł, z czego do maja 2014 r. (bo projekt jeszcze trwa) uzyskano dotację z UE w wysokości 11,3 mln zł (w tym prawie 85, mln zł to kwota wspomnianych dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu). W efekcie zatrudnienie znalazło 195 osób, z czego 30 osób to ludzie w wieku 50-64 lata, a 72 osoby to długotrwale bezrobotni.

Z POKL beneficjenci z powiatu pruszkowskiego mieli też okazję otrzymać ponad 26 mln zł dotacji z UE na swoje projekty (54) dotyczące m.in. promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promocji integracji społecznej, podnoszenia kwalifikacji, kształcenia ustawicznego itp. Wśród nich były takie projekty jak Powiat pruszkowski szansą Twojego rozwoju (prowadzony przez samorząd powiatu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ponad 3,7 mln zł dotacji), Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania (projekt powiatu i Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie – 3,8 mln zł dotacji), Serwis rodzinny prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2 mln zł z UE) czy zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu gminy Brwinów Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym (1 mln zł).

Dzięki dotacjom z POKL m.in. 504 osoby z terenu powiatu pruszkowskiego brały udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, z czego 181 to osoby z terenów wiejskich. Natomiast 83 osoby otrzymały wsparcie w ramach ekonomii społecznej.

Po środki w ramach POKL sięgali również przedsiębiorcy – zarówno firmy z różnych branż na wewnętrzne doskonalenie się, jak i firmy konsultingowe i szkoleniowe na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, warsztatów czy doradztwa. Wśród różnych działań np. 132 przedsiębiorstwa otrzymały dotacje na szkolenia, dzięki którym 823 pracowników (w tym 146 powyżej 50. r. ż.) mogło zadbać o swój rozwój zawodowy.

Poza tym w ramach POKL Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zrealizował projekt Profesjonalni w każdym calu, dzięki któremu przeszkolono 31 pracowników urzędu, co podniosło kwalifikacje kluczowych pracowników i miało bezpośredni wpływ na polepszenie świadczonych przez ten PUP usług (149 tys. zł z UE).

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: