Od wielu miesięcy słyszymy, że są zarezerwowane pieniądze na obwodnicę zachodnią Grodziska Mazowieckiego. Słyszymy, że muszą być wykorzystane szybko bo przepadną, ale czy istnieje jakikolwiek oficjalny dokument, z którego wynikałoby, że te pieniądze w rzeczywistości są na obwodnicę zarezerwowane?

Saga na temat budowy obwodnicy trwa bez mała kilkanaście lat. Niestety do tej pory, nie powstał jeszcze ani jeden kilometr obwodnicy (z wyjątkiem zjazdów z autostrady). Po kilku latach marazmu i poszukiwania środków w budżecie wojewódzkim 25 listopada 2014 roku nastąpił przełom. Obwodnica została wpisana do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Rzeczywiście jest tam wpisana z drobną adnotacją - Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.

Od podpisania kontraktu minęło sporo czasu. RPO też już jest wynegocjowane. Ostatnio jak pojawiły się protesty w związku „konsultacjami” raportu oddziaływania obwodnicy na środowisko, słyszymy, że pieniądze te mogą przepaść. Całą historię kolejnych koncepcji i konfliktów narosłych wokół nich postaramy się przypomnieć w jednym z następnych artykułów. Teraz postanowiliśmy sprawdzić, gdzie te pieniądze są zapisane, no i zaczęły się kilkunastodniowe poszukiwania…

Przeglądając Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata  2014-2020 znaleźliśmy jedynie szczątkowe wzmianki mówiące o tym, że projekty drogowe polegające na budowie obwodnic miast przyczynią się do wyprowadzenia z nich ruchu tranzytowego, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miast oraz stanu środowiska naturalnego. Szukamy więc w Uszczegółowieniu RPO WM 2014-2020, które przyjęte zostało w dniu 30 czerwca 2015r – efekt podobny.

Szansą na wyjaśnienie tej kwestii była wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika w Grodzisku Mazowieckim, którego o finansowanie obwodnicy zapytałem.

Odpowiedź, że pieniądze są zapisane w WPF niezbyt mnie ucieszyła, bo WPF zmienić można jednym głosowaniem, a wpisanie tam inwestycji nie oznacza jej realizacji, jednak trzeba poszukać i tam.

Już następnego dnia kilka z osób będących na tym spotkaniu pytało, czy udało się znaleźć te pieniądze. Wielu szukało, nikt nie znalazł, mnie też się nie udało. Rozumiejąc jednak, że Marszałek, jako osoba zajęta wieloma problemami województwa, mógł mieć nie do końca sprawdzone informacje, postanowiłem poszukać pieniędzy bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim i Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Z uzyskanych informacji wynika, że w WPF zabezpieczone zostały jedynie środki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej decyzji środowiskowej, niezbędnej do realizacji tej inwestycji w kwocie 2 mln 200 tys. zł.

Jak wyjaśniła mi Pani Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - inwestycja pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” została ujęta na liście projektów opracowywanego dokumentu pn. Plan Wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. 
Województwo Mazowieckie jest w trakcie opracowywania Planu, który będzie spełniał wymogi Regionalnego Planu Transportowego, stosownie do art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (…), gdzie ostateczną datą przygotowania Regionalnego Planu Transportowego jest 31 grudnia 2016 r.

Wspomniany plan będzie podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu w Województwie Mazowieckim. Określone są w nim kluczowe inwestycje w obszarze Przestrzeń i Transport, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Sam projekt planu zostanie dopiero w 2016 r. przekazany do publicznej wiadomości i poddany konsultacjom społecznym.

Jak dodaje Pani Monika Burdon - Zgodnie z projektem Planu, realizacja projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” została przewidziana na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu będzie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Szacunkowa wartość inwestycji 160,00 mln zł.

Od miesięcy słyszymy o zapewnionych pieniądzach na obwodnicę zachodnią Grodziska Mazowieckiego. Od kilku tygodni słyszymy, że te pieniądze mogą przepaść przez protesty mieszkańców. Niestety, gdy szukamy tych pieniędzy, to nie możemy znaleźć żadnego oficjalnego dokumentu, który przyznanie ich potwierdza. Czy zagrożeniem dla finansowania są protesty mieszkańców czy brak formalnych zapisów?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: