Uchwalenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, na dzisiejszej Sesji, zmieniło się z czystej formalności, w patową sytuację bez widocznego wyjścia. Wszystko w związku z jednym głosowaniem.

Zmiana studium była konieczna do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego inwestycje mające powstać przy autostradzie, w tym parku rozrywki Adventure World Warsaw. Bez zmian w planach inwestycja ta nie może powstać.

Wszystko wydawało się być na jak najlepszej drodze do czasu głosowania odrzuconych przez Burmistrza uwag wniesionych do projektu studium, a dokładniej uwagi Pana Henryka Tuszyńskiego z dnia 14 maja 2012. Pan Henryk Tuszyński, opozycyjny wobec władz Gminy radny, wnosił o zmianę przeznaczenia dwóch działek znajdujących się w okolicy autostrady, na tereny aktywności gospodarczej AG. Burmistrz tych uwag nie uwzględnił, w związku z czym przyjęcie ich było głosowane przez radę.

W głosowaniu radny Henryk Tuszyński, jako osoba składająca wniosek, nie brał udziału, a przed głosowaniem podczas dyskusji nad tą uwagą salę opuściła radna Irmina Dziekańska z ugrupowania Burmistrza. Ku zdziwieniu wszystkich głosowanie za odrzuceniem uwagi zakończyło się wynikiem 9 głosów za i 9 głosów przeciw. Na sali zapanowała konsternacja, a po chwili ogłoszono przerwę, ponieważ nikt, łącznie z Przewodniczącą Rady, nie wiedział co w takiej sytuacji zrobić. Po wielu dyskusjach, telefonach i konsultacjach nie udało się ustalić co uczynić w takiej sytuacji i jak interpretować ten wynik głosowania. W celu uzyskania niezbędnych opinii prawnych Przewodnicząca Rady  Joanna Wróblewska ogłosiła przerwę, do dnia jutrzejszego do godziny 16.

Sytuacja jest trudna, gdyż przyjęcie uwagi radnego Henryka Tuszyńskiego, spowoduje konieczność ponownego wyłożenia studium i odwlecze w czasie przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów gdzie powstawać ma park rozrywki, co stawia tę inwestycję pod bardzo dużym znakiem zapytania. Z zaciekawieniem czekamy więc na wznowienie obrad w dniu jutrzejszym.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: