Jaki wpływ na środowisko będzie miał Park Rozrywki?

Od czasu publikacji pierwszych informacji o Adventure World Warsaw Parks & Resorts do naszej redakcji napływają różne zapytania mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, na temat tej inwestycji. Dziś postaramy się odpowiedzieć na kilka, które dotyczą wpływu na środowisko i zaopatrzenie parku w media.

Tematu "spalarni", a właściwie „zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych” nie będziemy tutaj poruszać. W momencie, gdy w 24 września pojawił się na ten temat artykuł w Gazecie Wyborczej, wysłaliśmy do urzędu w Grodzisku Maz. pytanie:
W przyjętym na specjalnych przedwakacyjnych sesjach Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia gminy Grodzisk Mazowiecki, obok przeznaczenia terenów na Usługi i rozrywkę, przewidziano także Tereny infrastruktury technicznej (IT) i Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (E).
Proszę o informacje, czy plan uniemożliwia powstanie takiej inwestycji [spalarni przyp. red.]? Czy tego typu inwestycja będzie zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź wykluczająca możliwość powstania takiej inwestycji znajduje się w artykule Spalarnia nie może powstać obok parku rozrywki!

Gdy pominiemy tę kwestię, to podstawowe pytania wielu naszych Czytelników były związane z oceną oddziaływania na środowisko AWW. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać, wynika, że projekt w kwestii wymogów co do ochrony środowiska spełnia wszystkie wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przypomnijmy, że plan ten został zmieniony ze względu na tę inwestycję na pamiętnych nadzwyczajnych sesjach Rady Gminy w maju tego roku. Ponieważ plan był przygotowywany pod kątem tej inwestycji, wszystkie warunki dotyczące środowiska, wskazane przez MPZP, takie jak standardy dotyczące dotrzymania norm hałasu czy zachowania stosunków wodnych zostały spełnione. W związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji został opracowany raport oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Decyzja ta dla Parku Rozrywki Adventure World Warsaw została wydana 6 czerwca 2012 r. przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, a jej zapisy zostały w pełni uwzględnione w projekcie budowlanym, dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę.

Spełnione zostaną wszystkie wymogi co do procenta powierzchni czynnej biologicznie, czy wymóg wykonania nasadzeń zieleni wokół parku, zarówno tych prowadzonych pod kątem krajobrazowym, jak i ochronnym. W całym parku i naokoło kompleksu zostanie nasadzonych łącznie ponad 5000 różnych drzew oraz ponad 50 000 metrów kwadratowych krzewów. Znaczna cześć drzew będzie miała już w momencie sadzenia wysokość ok. 6-8 metrów.

Wielu mieszkańców gmin Grodzisk i Błonie niepokoiły kwestie związane gospodarką wodną i melioracją. Zwłaszcza mieszkańcy gminy Błonie, do której spływa większość cieków wodnych z terenu, mają wątpliwości, czy istniejące rzeczki będą w stanie odprowadzić wodę (w tym deszczową) z inwestycji. Z informacji, jakie udało nam się pozyskać, wynika, że przeprowadzono odpowiednie badania i rzeczki będą mogły odprowadzić wodę deszczową. Potwierdzeniem tego jest operat wodno-prawny, który jest w uzgodnieniu w urzędzie.

Inną kwestią jest samo zaopatrzenia AWW i największego w Polsce krytego parku wodnego w wodę i odbiór ścieków. Ponieważ od inwestora w tej kwestii dostaliśmy bardzo zwartą odpowiedź:
Zaopatrzenie w wodę przewidywane jest z wodociągu miejskiego. Sprawdzane będą również wydajności planowanych studni podziemnych. Jeśli wydajność studni będzie odpowiednia, to woda ze studni również będzie wykorzystana w parku. Ścieki bytowe będą odebrane przez miasto.
Zwróciliśmy się do ZWiK z prośbą o szerszą informację. Jak poinformował nas pan Sebastian Budziszewski - Dyrektor Techniczny ZWiK, w kwietniu 2012 r. wydane zostały przez ZWiK Sp. z o.o. warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków z terenu AWW. W chwili obecnej studnie oraz stacje uzdatniania mają rezerwy wydajności i pozwolą na dostarczenie ilości wody przewidzianej w warunkach technicznych.

Niestety, w z uwagi na planowaną ilość ścieków, która odprowadzana będzie z terenu parku, konieczna będzie częściowa rozbudowa oczyszczalni ścieków. Nie są to jedyne inwestycje, jakie będzie musiał zrealizować ZWiK. W celu zapewnienia dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w ilościach zgodnych z warunkami technicznymi, konieczna będzie przebudowa fragmentów sieci wodociągowej w północnej części Gminy, jak również budowa nowych odcinków sieci wodociągowej. W sumie należy zaprojektować i wybudować około 7 km sieci wodociągowych.

W celu odprowadzenia ścieków konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie tłoczni ścieków, przewodów tłocznych ścieków, jak również przebudowanie fragmentów istniejących kanałów oraz budowa kolektora do oczyszczalni ścieków. W sumie przewidziana jest przebudowa i budowa około 4 km sieci kanalizacyjnych.

Te inwestycje pozwolą w przyszłości także na odbiór ścieków ze wsi położonych w północnej części Gminy. Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że ZWiK oraz Urząd Gminy czynią starania mające na celu pozyskanie środków pomocowych na sfinansowanie wyżej wymienionych inwestycji. Taka konstrukcja finansowania nie wpłynie na prowadzenie planowanych inwestycji w rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie, wynikających z potrzeb mieszkańców.

Kwestie doprowadzenia wody i ścieków to nie jedyne media, z dostarczeniem których do tak dużej inwestycji może być kłopot. W chwili obecnej możliwości sieci elektrycznej w północnej części Grodziska są niewystarczające dla tak dużej inwestycji, dlatego planowane jest wybudowanie stacji GPZ, by zasilić park w energię. Dodatkowo ogrzewanie całego kompleksu będzie oparte na kotłowniach gazowych oraz gazowych silnikach kogeneracyjnych, produkujących prąd i wodę wprowadzoną do lokalnej sieci cieplnej na terenie AWW.

Park rozrywki dla naszego powiatu jest w tej chwili chyba najważniejszą inwestycją, mogącą dać w trudnym okresie wiele nowych miejsc pracy. Ciesząc się z tego powodu, nie możemy jednak zapomnieć, że inwestycja ta na zawsze wpłynie na nasze otoczenie, dlatego zachęcamy Państwa do zadawania na łamach naszego portalu pytań z nią związanych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: