W ostatnich dniach opublikowane zostało podsumowanie opinii Niezależnego Zespołu Ekspertów dotyczących Partycypacyjnej Analizy Wielokryterialnej planowanej linii 400kV Kozienice‐Ołtarzew, jej zakresu oraz uwzględnionych w niej kryteria. Niestety w ramach dbania o „transparentność prac” możemy poznać tylko wybrane fragmenty tych opinii, niemniej to co zostało wybrane wygląda niezwykle interesująco i potwierdza dużą część zastrzeżeń, które prezentowaliśmy na łamach naszego portalu.

W skład niezależnego zespołu ekspertów wchodzili:

 • inż. Elżbieta KĘPSKA, Członek zespołu ekspertów gł. projektant ds. energetyki Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku
 • dr hab. inż. Andrzej KOBRYŃ, prof. PB, Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM, Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Andrzej TYSZECKI, członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania, Biuro Projektowo‐Doradcze „EKO‐KONSULT”
 • dr inż. Marek SZUBA, Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr FOGEL, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Praktycznie poza laurkową konkluzją z opinii inż. Elżbiety Kępskiej, pozostałe opinie są niejednoznaczne, a niektóre wręcz krytyczne.

W większości konkluzji możemy przeczytać, że analizę przeprowadzono w sposób poprawny i nie stwierdzono rażących uchybień. Zwrócono udział na duży udział strony społecznej. W wielu opiniach powtarza się argument o zasadności wykorzystania wspólnego korytarza wzdłuż dróg. Powtarzają się też zastrzeżenia, do tego o czym sygnalizowaliśmy na naszych łamach już wielokrotnie, czyli do wyboru kryteriów, współczynników i danych.

Jakiś czas temu daliśmy Państwu możliwość wyboru własnego wariantu przebiegu linii 400kV, po podstawieniu innych wskaźników do macierzy. Na podobny problem zwraca w swej opinii dr hab. inż. Andrzej KOBRYŃ - Nie jest jednak tajemnicą, że – w przypadku analiz wielokryterialnych – czynnikiem wpływającym na ostateczny ranking rozpatrywanych wariantów może być sposób agregacji ocen cząstkowych w celu uzyskania ocen syntetycznych. Chociaż wyniki opiniowanej analizy wielokryterialnej pozwalają przypuszczać, że mało prawdopodobne jest uzyskanie innych rekomendacji, tym niemniej – w celu ewentualnego potwierdzenia ustaleń wynikających z analizy wielokryterialnej planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice‐Ołtarzew – zasadne mogłoby być dodatkowe uzupełnienie analiz inną metodą wielokryterialnego wspomagania decyzji.

Dodatkowo, jak zwraca uwagę dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI - Przeprowadzone w AWK analizy nie pozwalają na wskazanie wariantu dominującego. W większości analiz wariant 3 (DK50 i A2) uzyskiwał najlepszą pozycję w rankingu wariantów. Oznacza to, iż zgodnie z AWK linia elektroenergetyczna 400kV Kozienice‐Ołtarzew powinna zostać zrealizowana w korytarzu zgodnie z wariantem 3 (DK50 i A2).

Jak twierdzi dr inż. Andrzej TYSZECKI - Z oczywistych względów dyskusyjne są wagi nadawane poszczególnym kryteriom. Nie odnosząc się do procesu określania wag z udziałem respondentów, podkreślenia wymaga duży rozrzut wartości wag, w tym średnich wag, wag dla grup kryteriów i poszczególnych kryteriów, co znajduje słuszne odzwierciedlenie w uszeregowaniu wariantów dla równych wag = 1,0.

Niezależnie od naszych wcześniejszych dywagacji, dr inż. Marek SZUBA zwraca uwagę na to, że: Niezależnie od sposobu oceny (oceny dla równych wag oraz dla wag ustalonych na podstawie ankiet) kandydatami do ostatecznego wyboru wariantu optymalnego, są warianty W2 i W3. Jednocześnie autor opinii dość jednoznacznie eliminuje wariant historyczny.

Najbardziej krytyczny w swej opinii jest dr Piotr FOGEL. W jej konkluzji możemy przeczytać między innymi:

Po wnikliwym zapoznaniu się z przekazanym do oceny materiałem stwierdzam, poważne uchybienia merytoryczne AWK w zakresie:

 • przyjętych zasad dotyczących wyboru kryteriów;
 • wewnętrznej sprzeczności informacji zawartych w analizie;
 • przyjętej procedury wyboru wariantu kompromisowego z udziałem społeczeństwa;
 • przyjętej metody, która prowadzi do wniosku końcowego;
 • powoływania się w prezentacji na fakty, które nie mają miejsca;
 • źródeł wykorzystanej informacji przestrzennej.

Niestety jak na wysokie standardy transparentności przystało, nie było nam dane poznać całych opinii, a jedynie ich konkluzje opracowane przez dr hab. inż. Radosława Wiśniewskiego, Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie.

Materiał ten w dużej mierze utwierdził nas w zastrzeżeniach publikowanych od początku prac zespołu, niemniej, nawet w krytycznych opiniach widać przewagę wariantu wzdłuż DK50 i A2. Dodatkowo jak twierdzi autor podsumowania, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski:

W związku z sugestiami zawartymi w opinii dr hab. inż. Andrzeja KOBRYNIA, prof. PB, dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. PW wprowadził modyfikacje do zastosowanej pierwotnie metody i dokonał obliczeń rezygnując z ważenia grup kryteriów, wykorzystując jedynie wagi nadane kryteriom przez respondentów. W tym przypadku nie było potrzeby transformacji kryteriów a wagi średnie obliczone na podstawie wag nadesłanych w ankietach respondentów strony społecznej przyjęto wprost. Wyniki tej analizy, w trzech przypadkach, potwierdzają przewagę wariantu 3 (DK50 i A2) nad pozostałymi („SĄSIEDZI W1 i W2”, „POZOSTALI”, „SPOŁECZEŃSTWO”). W przypadku grupy „SĄSIEDZI W3 i W4” na pierwszym miejscu znalazł się wariant 2 (wykonawcy). Dodatkowa analiza potwierdziła przewagę wariantu 3 (DK50 i A2) nad pozostałymi.

Autor podsumowania przeprowadził kilka dodatkowych symulacji obliczeń zachowując taką samą liczbę grup i kryteriów w grupach oraz wprowadzając rożne modyfikacje. Modyfikowano: zakres granic przedziału dla funkcji użyteczności, metodę rozwiązania problemu decyzyjnego – stosowano metodę inną niż wagowa. Wyniki tych analiz potwierdzają przewagę wariantu 3 (DK50 i A2) nad pozostałymi.

Pełną treść podsumowani opinii Niezależnego Zespołu Ekspertów zamieszczamy tutaj.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: