Trudna (do uzyskania) odpowiedź na proste pytania

Jak z pewnością wielu z Państwa pamięta, Obiektywna Gazeta Internetowa przekazała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi pismo, a w nim 8 pytań dotyczących rozwiązania problemów komunikacyjnych naszego powiatu. Okazuje się, że tytuł artykułu „Kto odpowie na nasze pytania i za paraliż komunikacyjny?”, w którym udostępniliśmy Państwu to pismo - był proroczy.
 
Odpowiedzi nie dostawaliśmy dość długo. Nadeszła po kilku monitach, do redakcji i to nie od marszałka A. Struzika i nie od rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego – a od rzecznika prasowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Moniki Burdon. Rozumiemy problemy Pani Moniki z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie rozumieją ich chyba Ci, którzy zlecili jej przygotowanie odpowiedzi. Odpowiedź otrzymaliśmy w dwóch etapach. Odpowiedzi na pytanie nr 6 niestety, nie doczekaliśmy się. Po otrzymaniu pism od pani Moniki Burdon, zwróciliśmy się do burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego i burmistrza Grodziska Maz. Grzegorza Benedykcińskiego z prośbą o ich skomentowanie. Komentarz dwóch najważniejszych osób, które w tej sprawie nie mogą się dogadać powinien być ich stanowiskiem. Dodajmy - istotnym stanowiskiem, bowiem to właśnie Marszałek Województwa gwarantuje finansowanie niezbędnych inwestycji drogowych, a burmistrzom Milanówka i Grodziska Maz. powinno na tym zależeć najbardziej. Od burmistrza J. Wysockiego odpowiedź dostaliśmy natychmiast – dziękujemy. Komentarz umieściliśmy pod odpowiedzią na pytanie nr 2. Zamiast komentarza burmistrza G. Benedykcińskiego otrzymaliśmy w dniu 2 marca email poniższej treści:
Nawiązując do maila, otrzymanego w dniu 24 lutego 2010 roku - proszę o zwrócenie się do mnie z konkretnymi pytaniami, które dotyczyć będą rozwiązania problemów komunikacyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki. Komentowanie wypowiedzi innych osób uważam w tym przypadku za niestosowne.

Mimo iż nie uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania i że nie na wszystkie pytania uzyskaliśmy odpowiedź wyczerpującą, uznaliśmy, że problemy są tak istotne i niepokojące mieszkańców, że stanowisko władz wojewódzkich oraz komentarz władz gminnych do tego stanowiska należy jak najszybciej Państwu przekazać. Redakcja w dalszym ciągu będzie zajmowała się tym tematem. Po uzyskaniu kolejnych informacji natychmiast je Państwu przekażemy.

Redakcja


Poniżej odpowiedzi:

1. Kiedy rozpoczną się prace związane z realizacją obwodnicy zachodniej, jaki jest harmonogram prac, jaki jest całkowity przewidywany koszt inwestycji łącznie z wykupem gruntów i ewentualnymi odszkodowaniami, kto i w jakim zakresie pokryje koszty?
 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w I kwartale 2008 r. zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579, (odcinek od rejonu skrzyżowania DW 579 z ul. Żukówka w m. Błonie do DW 579 w rejonie m. Kałęczyn) w zakresie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.
Obecnie finalizowane jest opracowywanie przedmiotowej koncepcji przez Wykonawcę, firmę Viatech.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2009 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 dla przedmiotowego zadania. Obecnie oczekuje na uprawomocnienie decyzji  z dnia 03.12.2009 r. znak: OŚ.7624-117/06.2009 – tj. decyzji zmieniającej ww. decyzję z dnia 12.03.2009 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009.
Po uprawomocnieniu ww. decyzji i po dokonaniu odbioru przedmiotowej koncepcji zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej, przetargowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tożsamej z pozwoleniem na budowę). Zakładamy, że Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania zostanie wydana w I-II kwartale 2011 r. Wówczas będzie możliwe wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, które mogłyby się rozpocząć w III-IV kwartale 2011 r.
Na obecnym etapie prac projektowych nie jest możliwe określenie całkowitych kosztów realizacji inwestycji związanych z wykonawstwem i odszkodowaniami za przejęte grunty pod realizację inwestycji.
Koszty realizacji inwestycji (wraz z kosztami wykupu gruntów) pokrywa Województwo Mazowieckie przy jednoczesnej pomocy Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, który zawarł w dniu 29.10.2006 r. porozumienie z Województwem Mazowieckim. W treści ww. porozumienia Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zadeklarował:  dofinansowanie kwotą 1 000 000,00 zł opracowania dokumentacji dla obwodnic zachodniej i południowej Grodziska Maz. oraz dofinansowanie kwotą 5 000 000,00 zł koszty poniesione z tytułu wykupu gruntów;
 
2. Czy uważa Pan, że najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym usprawnienia ruchu na drodze 719 na odcinku Milanówek - Grodzisk Mazowiecki jest południowy przebieg obwodnicy?
 
Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 przez m. Milanówek i Grodzisk Mazowiecki zostało zlecone zgodnie ze Strategią Województwa Mazowieckiego, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówek, a także zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  (osiedle „Ptasia” w Milanówku i Miasto Grodzisk Mazowiecki) przewidziano docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719 po południowej stronie m. Milanówek i Grodzisk Mazowiecki.
Również zawarte w dniu 29.10.2006 r. porozumienie między Województwem Mazowieckim, a Miastem i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie wspólnej realizacji Budowy obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego w latach 2007 – 2013 zakłada południowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719.

Komentarz burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego:
Do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ptasia” Zarząd Miasta Milanówka przystąpił w listopadzie 1999 r. w Wówczas obowiązywała ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz.415 z późn. zm.). Przepis art. 18 ust. 2 pkt 2a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje Burmistrza Miasta do badania spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym celu burmistrz sporządza analizę spójności planu ze studium, którą przedkłada wojewodzie wraz z dokumentacją planistyczną.

Ponieważ w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka na terenie objętym opracowaniem ustalono przebieg obwodnicy południowej drogi 719 – musiała ona zaistnieć w ustaleniach opracowanego MPZP „Ptasia”. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4b i 4g - burmistrz miasta uzgadnia projekt planu z wojewodą w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami samorządu  województwa oraz w zakresie wpływu na drogi wojewódzkie i ruch drogowy. Zarząd Województwa Mazowieckiego w piśmie uzgadniającym przedłożony projekt planu wyraźnie wskazał na konieczność ograniczenia dostępności dla projektowanej obwodnicy Milanówka.
Jak wynika z powyższego na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ptasia” zlokalizowanie przebiegu obwodnicy było obligatoryjne.

Natomiast stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie preferowania północnego wariantu przebiegu obwodnicy zostało przyjęte na XVI sesji w dniu 29.5.2008 roku. Po tej dacie nie został uruchomiony żaden plan zagospodarowania przestrzennego w pasie przebiegu południowej obwodnicy.

3. Jaki jest Pana stosunek, wraz z uzasadnieniem, do północnej trasy obwodnicy?
 
Tylko wybudowanie obu dróg, tj. nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 po południowej stronie i nowej drogi po północnej stronie (powiatowej lub gminnej), wraz z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 719 przez m. Milanówek i Grodzisk Mazowiecki, zapewni kompleksowe rozwiązanie trudnej sytuacji komunikacyjnej rozprowadzającej ruch z projektowanego węzła Autostrady A2 „Tłuste”, a także wylot w kierunku Warszawy.

4. Czy prawdą jest, że poza obwodnicą zachodnią Grodziska Mazowieckiego, żadna inna inwestycja drogowa w obrębie naszego powiatu nie będzie sfinansowana ze środków UE, gdyż fundusze te na realizację inwestycji drogowych są wyczerpane?
Dotychczas nie wpłynęła do nas podobna informacja. Lista projektów kluczowych, którą przyjął Zarząd województwa Mazowieckiego pozostaje niezmieniona.

5. W jaki sposób będzie wykorzystane Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowe, na opracowanie którego została podpisana umowa pomiędzy podległym Panu Mazowieckim Zarządem Dróg i firmą Aresa S.A. z Sewilli?

Celem opracowywanego obecnie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe jest wskazanie optymalnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 przez m. Milanówek i Grodzisk Mazowiecki. Studium zawierać będzie analizę aspektów i warunków ekonomicznych, środowiskowych itd., które pozwoli wskazać najoptymalniejszy wariant przebiegu dw 719 przez ww. miejscowości. Dla najkorzystniejszego wariantu zostanie złożony wniosek o wydanie kluczowej decyzji administracyjnej, rzutującej na dalszy przebieg prac projektowych, tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opracowane Studium wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie podstawą do zlecenia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich opracowania dokumentacji budowlanej, przetargowej i wykonawczej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych nad ww. zadaniem.

6. Dlaczego nie zostały zrealizowane inwestycje (I etap), o których Pan informował w cytowanym piśmie; zrealizowano jedynie i to nie w całości remont i wzmocnienie jezdni na odcinku w obrębie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego?

W email-u z dnia 25 lutego rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon przekazała nam, między innymi, następującą informację:
Jeśli chodzi o odpowiedź  na pytanie 6 konieczne jest sprowadzenie dokumentacji z tamtego okresu z archiwum. Szczegółowej odpowiedzi o przyczynach opóźnienia w realizacji będę Pani mogła udzielić w poniedziałek.
Do czwartku nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie.

7. Jak Pan zamierza uchronić mieszkańców powiatu pruszkowskiego i grodziskiego przed paraliżem komunikacyjnym, który jest już odczuwalny w godzinach szczytu komunikacyjnego?

Finalizacja ww. inwestycji w dużym stopniu powinna poprawić komunikację na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, ale samochodów na drogach z każdym dniem przybywa i mieszkańcy powinni liczyć się z utrudnieniami.
 
W dniu 24 lutego zwróciliśmy się do rzecznika prasowego MZDW Moniki Burdon z prośbą o szersze uzasadnienie odpowiedzi na pytanie nr 7, nie jest bowiem dla nas jasne, jak nowy przebieg drogi 719 na terenie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego wpłynie na poprawę komunikacji w powiecie pruszkowskim.

W email-u z dnia 25 lutego rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon przekazała nam, między innymi, następującą informację:
Aby uściślić pytanie nr 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 do trzech pasów ruchu w jedną stronę od granicy Warszawy do granicy Pruszkowa, w Pruszkowie dwa pasy ruchu w jednym kierunku, budowa Paszkowianki, która od węzła autostrady A2 rozprowadzi ruch w kierunku Milanówka i Grodziska, jak również nowy przebieg 719 od Milanówka do Grodziska, zdecydowanie poprawia komfort jazdy i rozładują w dużej części ruch na najbardziej zatłoczonych drogach w powiecie pruszkowskim. Nie bez znaczenia jest odpłatność na autostradzie A2. W momencie, kiedy autostrada byłaby bezpłatna, ruch rozłożyłby się zupełnie inaczej.

Przypominamy: inwestycje na drodze 719, o których wspomina M. Burdon powyżej, miały być zrealizowane do końca 2008 r. Pytaliśmy o nie w pytaniu nr 6. Nowego harmonogramu realizacji inwestycji nie podano. To pytanie jeszcze zadamy, a może Urząd Marszałkowski sam zdecyduje się na jego przekazanie?

 8. Czy podjął Pan działania i jakie w celu spowodowania, by odcinek autostrady A2 na odcinku Tłuste – Konotopa był bezpłatny?
 
W email-u z dnia 25 lutego rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon przekazała nam, między innymi, następującą informację:
W sprawie bezpłatnego przejazdu autostradą A2 na odcinku Tłuste – Konotopa decyzja należy do GDDKiA. Sejmik Województwa Mazowieckiego 14 lipca 2008 r. zajął stanowisko w tej sprawie.

STANOWISKA SEJMIKU
Stanowisko Nr 1/08
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie autostrady A2 na obszarze metropolitalnym Warszawy Sejmik Województwa w wykonaniu swoich ustawowych kompetencji i powinności w zakresie kształtowania polityki regionalnej i przestrzennej, przyjmuje następujące stanowisko w sprawie autostrady A2 na obszarze metropolitalnym Warszawy:

Na całym przebiegu przez obszar metropolitalny Warszawy, od Żyrardowa do Konotopy i od drogi nr 17 do Mińska Mazowieckiego, autostrada A2 powinna być dostępna bez pobierania opłat (podobnie jak leżący w jej ciągu przebieg drogi ekspresowej na obszarze Warszawy). Pobieranie opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku metropolitarnym spowoduje, że autostrada nie będzie stanowiła realnej alternatywy dla istniejącej sieci drogowej, skazując ją na zatłoczenie, przeciążenie i zniszczenie oraz powodując uciążliwość dla mieszkańców i szkody w środowisku naturalnym. Tak wykazują doświadczenia innych regionów i obszarów metropolitalnych, gdzie już powstały płatne autostrady.
Spełnienie tego warunku jest niezbędne, aby autostrada A2 przyczyniała się do rozwoju gospodarczego, rozwiązywania problemów komunikacyjnych i podnoszenia jakości życia blisko trzech milionów mieszkańców obszaru metropolitalnego Warszawy. Na obszarze metropolitalnym autostrada powinna być dostosowana do jego uwarunkowań i potrzeb w stopniu nie mniejszym, niż do potrzeb tranzytu międzynarodowego i do interesów przewoźników zagranicznych i ich klientów. Bez spełnienia tych warunków autostrada A2 nie polepszy w zakładanym stopniu zarówno perspektyw gospodarczych, jak też sytuacji komunikacyjnej oraz warunków życia obszaru metropolitalnego.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Bożenna Pacholczak
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: