Milanówek ma budżet na 2012 rok

Zwykle ostatnia Sesja Rady w roku, w jednostkach samorządu terytorialnego jest szczególnie ważna, bowiem właśnie na niej jest uchwalany budżet jednostki na rok następny. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie. W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej w terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), w terminie do dnia 30 kwietnia, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych.

Za budżetem Milanówka na 2012 rok głosowało 11 Radnych, 3 Radne były przeciw, a 1 Radna była nieobecna na Sesji.
 
Grudniowa Sesja Rady rozpoczęła się o godz.10.00. W programie było podjęcie przez Radnych kilku uchwał.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2011-2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
Przedział czasowy prognozy (jej ostatni rok), wynika z zaciągniętych zobowiązań finansowych. W przypadku Milanówka są to zobowiązania związane z budową przedszkola, których spłata kończy się dopiero w 2021 roku. Prognozą są objęte przedsięwzięcia, których czas realizacji wykracza poza rok bieżący. Zmiany dotyczą:
  • stanowisko w sprawie rozwiązań komunikacyjnych (porozumienie samorządowe) – zmniejszenie o 12.200 zł w 2012 roku
  • rozwój e-usług w administracji – usuwa się z prognozy z uwagi na fakt, że umowa kończy się w 2012 roku, przy zmniejszeniu 2011 roku wydatków majątkowych na ten cel o kwotę 15 462 zł
  • infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – zmniejszenie w 2011 roku realizacji planu (w 3 pozycjach) na łączną kwotę 167 519 zł i zwiększenie o 83 414 zł kwoty odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację projektu
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych, dodatkowo zaplanowano na rok 2013 kwotę 108 326 zł, co oznacza, że wykonanie w latach 2012-2013 zaplanowano w wysokości 520 000 zł
  • dopisano pozycję „Dofinansowanie indywidualizacji nauczania w klasach I-III” (środki UE): w roku 2012 – 22 800 zł, a w 2013 – 43 800 zł.
Po dokonanych zmianach, w których dane roku 2011 praktycznie „dopasowano” do przewidywanego wykonania, zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi 34 517 843 zł zaś na koniec 2012 roku planuje się w wysokości 31 238 162 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów, po wyłączeniach kredytów pobranych na realizację kanalizacji, w 2011 wynosi 12,19%, a w 2012 roku planowany jest w wysokości 12,45%, przy granicznym 15%.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła WPF, zwracając uwagę na konieczność monitorowania budżetu i długu miasta.
W przypadku obu uchwał 11 Radnych głosowało za , zaś 3 Radne wstrzymały się od głosu.

Zmiany budżetu na 2011 rok
Zmian „dopasowujących” plan do przewidywanego wykonania było wiele i dotyczyły one zarówno dochodów jak i wydatków. Część z nich omówiono przy WPF.
Większość zmian była niewielka, praktycznie kosmetyczna. Po stronie dochodów największa zmiana to zwiększenie z tytułu: podatku od nieruchomości- 145 000 zł i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 171 815 zł.
Po stronie wydatków wystąpiły zmniejszenia i zwiększenia. Największe zwiększenia to: 126 000 zł dotacja dla szkół niepublicznych podstawowych, 181 000 zł dotacja dla niepublicznych przedszkoli, 54 000 zł dotacja dla niepublicznych gimnazjów i 70 000 zł dofinansowanie publicznych placówek oświatowych.
Po zmianach( łączne zmniejszenie -199 557 zł, łączne zwiększenie 569 329 zł) planowane wydatki wynoszą 49 464 294 zł, zaś dochody 49 104 412 zł. Wskaźnik zadłużenia 57,6%. W wydatkach najpoważniejsza pozycję stanowią wydatki na oświatę i wychowanie 18 388 697 zł ( 37,17 % budżetu miasta).
Uchwała o zmianie budżetu została przyjęta 11 głosami, przy 3 wstrzymujących się.

Budżet Miasta na 2012 rok
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 51 759 870 zł (wzrost o 5,4% w stosunku do 2011 r.) zaś wydatki na poziomie 50 655 089zł (wzrost o 2,4% w stosunku do 2011 r.). Tak więc dochody o ponad 1 mln. zł przekraczają planowane wydatki. O projekcie budżetu na 2012 rok pisaliśmy dość szeroko w artykule „Milanowska Kultura”. W stosunku do wcześniej przedstawionego projektu dokonano niewielkich zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 8 046 099 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku jest planowany na poziomie 50,16%, po zastosowaniu wyłączeń. RIO pozytywnie oceniła projekt budżetu.
Podsumowując dyskusję na temat budżetu, Burmistrz zobowiązał się do wygospodarowania w I półroczu 40 tys. zł na koncepcję zagospodarowania wilii Waleria i 50 tys. zł na poszerzenie strefy płatnego parkowania.
Mimo iż wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2011 roku, a ich udział w budżecie przekracza 38% to Komisja Edukacji zaakceptowała budżet 2012 jedynie po stronie dochodów. Na uznanie zasługuje postawa Przewodniczącej Rady, która mimo iż jest nauczycielką głosowała za budżetem, gdyż jak powiedziała jest realistką i ma świadomość, że w obecnej sytuacji finansowej Miasta zwiększenie wydatków na oświatę jest niemożliwe. Ponadto obiecała, że po zakończonym audycie wewnętrznym, Rada razem z dyrektorami szkół zastanowi się nad poczynieniem oszczędności, oczywiście nie kosztem poziomu nauczania.

Zmiana uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania
Zmiana uchwały ma na celu przede wszystkim umożliwienie parkowania samochodów, na krótki czas, w celu dokonania zakupów oraz umożliwienie parkowania w pobliżu dworca PKP kierowcom zameldowanym w Milanówku i dojeżdżającym do miejsc pracy pociągiem.
Uchwała poszerza strefę płatnego parkowania, przy czym ta strefa dzieli się na 2 części: miejsca gdzie parkowanie będzie możliwe po uiszczeniu opłaty w parkomacie (głownie dla realizujących zakupy) i miejsca dla posiadaczy abonamentu (pozostawiających samochody na wiele godzin).
Stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania ustalono na poziomie:
za pierwsze 15 minut – 0,20 zł,
za pierwsze 30 minut – 1,00 zł,
za pierwszą i każdą następną godzinę – 2,00 zł,
abonament miesięczny – 20,00 zł.
Kierowcy, którzy wykupią abonament będą mogli parkować na jezdni lub w zatokach postojowych w Strefie Płatnego Parkowania z wyłączeniem miejsc w ulicach:
Przeskok (cała), Krzywa na odcinku Warszawska – Przeskok, Warszawska na odcinku
Przeskok - Grudowska i części odcinka Piłsudskiego – Przeskok oraz Krakowska w rejonie dworca kolejowego, Kościuszki na części odcinka Krakowska – Kościelna i Piasta przy Przychodni Zdrowia.

Ponadto jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach:
  • ustanowienia na czas nieoznaczony ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milanówek, położonej przy ul. Warszawskiej 18 na rzecz przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (pas gruntu pod stację transformatorową z terenem przyległym o powierzchni 4,1mx4,6m)
  • wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowanej przy ul. Podgórnej 49, w celu zabezpieczenia rzeczowego zaliczki w wysokości 1 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnej na kontynuację rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
  • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Milanówka w 2012 roku
  • przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Milanówka w 2012 roku.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: