Centrum Usług Społecznych w Milanówku realizuje kolejne zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom, uruchomione zostały programy wsparcia, z których mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie.

Osoby niesamodzielne, które mają problem w zakresie mobilności, mogą korzystać bezpłatnie z usługi transportowej door-to-door. Z pomocy, w postaci indywidualnego transportu w celu aktywizacji społeczno-zawodowej lub zdrowotnej skorzystać mogą osoby starsze, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także korzystające z programu pomocy żywnościowej oraz osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego (próg dochodowy dla osoby samotnej wynosi 776 zł, a w rodzinie 600 zł na osobę). Program jest realizowany przy współudziale środków unijnych. Podobnie jak program usług usprawniających w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy Gminy Milanówek, którzy posiadają wskazania lekarskie do określonego rodzaju rehabilitacji oraz mające ograniczenia ruchowe lub związane z chorobą uniemożliwiającą wykonanie usługi w gabinecie lekarskim, mogą skorzystać z masażu leczniczego i limfatycznego, laseroterapii, elektroterapii, terapii manualnej, kinezyterapii czy ćwiczeń indywidualnych.

Nową formą usług w Milanówku jest opieka wytchnieniowa, skierowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi lub osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest to program, którego celem jest odciążenie rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków, wsparcie ich rozwoju osobistego i poprawa ich kondycji psychofizycznej, wynikającej z codziennych obciążeń. Również i ten projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CUS wspomaga również mieszkańców w aktywizacji zawodowej. Osoby bezrobotne mogą skorzystać bezpłatnie z kursów zawodowych, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, warsztatów rozwojowych, poradnictwa indywidualnego i wsparcia finansowego. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych, które prowadzone są po wcześniejszym zapisaniu się w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Porady w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych udzielane są w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Nie należy zapominać o prowadzonych od kilku lat różnego rodzaju warsztatach dla seniorów, prowadzonych przez CUS.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: