Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. wykonało na zlecenie Gminy Milanówek regenerację studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Dębowej w Milanówku, które zaopatruje w wodę Stację Uzdatniania „SUW Na Skraju”.

Prace regeneracyjne zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę GWE POL-BUD Sp. z o.o. z Łodzi.

W 2022 r. wydajność studni nr 2 spadła poniżej 50% wydajności pierwotnej z okresu budowy studni. We wrześniu 2023 r., w czasie pompowania kontrolnego, uzyskano wydajność 18,0 m3/h przy dynamicznym poziomie lustra wody tuż nad pompą, zawieszoną na głębokości 21,0 m p.p.t. Depresja wyniosła więc około 15,0 m, a wydatek jednostkowy około 1,2 m3/h/1mS, tj. 26% wydajności pierwotnej. W związku z powyższym Gmina Milanówek podjęła decyzję o wykonaniu regeneracji otworu w celu usprawnienia dopływu wody w stopniu pozwalającym na jej dalsze użytkowanie.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

  • inspekcję otworu kamerą TV w celu ustalenia drożności otworu, jego głębokości i stopnia zakolmatowania kolumny filtrowej;
  • pompowanie badawcze w celu ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej otworu, wykonane po zakończeniu kamerowania bez przerw na 3 stopniach dynamicznych: 9,0 m3/h, 14,0 m3/h i 20,0 m3/h.
  • usunięcie zasypu/osadu z rury podfiltrowej metodą Air-lift (sprężone powietrze wtłaczane pod wysokim ciśnieniem na dno otworu i wypływająca woda wraz z powietrzem wynosiła osad zalegający na dnie otworu
  • wstępne czyszczenie mechaniczne ścian kolumny filtrowej, szczotką z twardego tworzywa, w celu usunięcia nagromadzonego na nich osadu i uzyskania widoczności krawędzi filtra i jego perforacji.
  • czyszczenie otworu metodą Air-lift – usunięcie z otworu zerwanych osadów po szczotkowaniu.
  • czyszczenie części czynnej filtra metodą Hydro-puls i strefowo metodą Air-lift (turbocleaner) w celu oczyszczenia obsypki filtracyjnej.

Metoda ta polega na wykorzystaniu generatora impulsów wyposażonego w system zaworów, który jest w stanie w bardzo krótkim czasie (milisekundy) uwolnić pod dużym ciśnieniem gaz. Uwolniony gaz wywołuje falę uderzeniową, która lokalnie oddziałuje mechanicznie na filtr i strefę przyfiltrową,  w drugim etapie  gaz gwałtownie przepływa wraz z wodą przez filtr do obsypki i warstwy wodonośnej w strefie przyfiltrowej. Powstała fala uderzeniowa i wymuszony gwałtowny przepływ wody powoduje niszczenie osadów, a następnie wymywanie do wnętrza studni rozluźnionych i pokruszonych osadów mineralnych i organicznych, które metodą Air-lift usuwane są z otworu studziennego na zewnątrz.

Na ujęciu wody przy ul. Dębowej w Milanówku znajdują się 2 studnie: nr 2 o głębokości 72,0 m wykonana w 1983 r. i nr 3 o głębokości 80,5 m wykonana w 2013 r. Obie studnie ujmują ten sam, czwartorzędowy, międzyglinowy poziom wodonośny.

Po wykonaniu zabiegów regeneracyjnych wykonano pompowanie kontrolne, które wykazało, że wydajność jednostkowa otworu jest ok. 4,2 razy wyższa od wartości sprzed regeneracji.  Biorąc pod uwagę uzyskaną poprawę wydajności jednostkowej otworu, należy stwierdzić, że wykonana regeneracja otworu zakończyła się sukcesem. Po przeprowadzonej dezynfekcji studnia została włączona do eksploatacji. Regeneracja studni wydłuża żywotność studni a tym samym jej czas eksploatacji.  

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: