Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło akcję wykrywania nielegalnych przyłączy.

Umowy o odprowadzanie ścieków zawarte z MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku nie obejmują odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych. Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających i drenaży opaskowych itp. są nielegalne. Wprowadzania ścieków i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w sposób bezpośredni zabrania art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). Dodatkowo art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy określa kary za nieprzestrzeganie przywołanego prawa, które przewidują ograniczenie wolności albo grzywnę. Prowadzone kontrole dają możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy bez konieczności wejścia na teren nieruchomości i odbywają się przy użyciu agregatu dymotwórczego. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do studzienki kanalizacyjnej sieci ulicznej, który następnie znajduje ujście w nielegalnym przyłączu. Kontrole są niezapowiedziane. MPWiK Sp. z o.o. apeluje o dokonanie przez właścicieli nieruchomości samodzielnego sprawdzenia, dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień. Wykryte przypadki nielegalnych przyłączy będą zgłaszane organom ścigania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: