106 wniosków o dofinansowanie z gmin i 40 z powiatów złożono w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Do realizacji w 2013 r. zgłoszono ponad 293 km dróg. Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi ponad 352 mln zł. Z naszego rejonu o dofinansowanie ubiegają się Powiat Grodziski oraz gminy Brwinów, Jaktorów, Grodzisk Maz., Nadarzyn, Pruszków, Żabia Wola.

Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Zadania zostaną ocenione pod względem ośmiu kryteriów:

 • wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji),
 • spójności z siecią dróg województwa (0-7 punktów),
 • współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 punktów),
 • zniszczenia drogi w wyniku klęsk żywiołowych (0-5 punktów)²,
 • wpływu na rozwój obszarów wiejskich (0-5 punktów),
 • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy (0-3 punkty),
 • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych (0-3 punkty),
 • wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-2 punkty).

Wstępna lista rankingowa opublikowana zostanie do 31 października br. Samorządom przysługuje 14-dniowy okres składania zastrzeżeń. Do 30 listopada br. ostateczna lista zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z uchwałą ustanawiającą wyżej wymieniony program, w 2013 roku na przebudowę, budowę i remont dróg lokalnych w województwie mazowieckim rząd przeznaczy kwotę w wysokości 96 450 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w proporcji 50% (gminy) - 50% (powiaty). Kwota postulowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 103,6 mln zł. Gminy i powiaty ze środków własnych na realizację zadań będą musiały przeznaczyć 248,3 mln zł. Podczas trzech poprzednich edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano/zmodernizowano 782 km dróg - 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach. Na 231 inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (90 powiatowych i 141 gminnych) wojewoda przekazał 240 mln zł.

Projekty zgłoszone przez samorządy z naszego rejonu:

 • Powiat grodziski przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. Józefina odc III,
 • Błonie przebudowa drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej ul. Karnosińskiego i ul. Staszica w Błoniu,
 • Brwinów przebudowa drogi relacji Brwinów Pażniew na odcinku dróg gminnych: ul. Pruszkowskiej (do skrzyżowania z ul. Graniczną) i ul. Rzecznej oraz drogi powiatowej nr 3124W objemującej ul. Główną i ul. 36 P. P. Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości),
 • Jaktorów rozbudowa drogi gminnej ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów,
 • Grodzisk Maz. modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa Katowice,
 • Nadarzyn – przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie nakładki bitumicznej na ul. Promienistej w Ruścu,
 • Pruszków budowa drogi gminnej ul. Powstańców ETAP IV na odcinku od ul. Polnej do ul. Lipowej,
 • Żabia Wola poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola Zalezie Musuły II Etap.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: