Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchyliło decyzję lokalizacyjną dla całego 10-kilometrowego modernizowanego odcinka trasy kolejowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem. Głównym powodem uchylenia decyzji były błędy proceduralne.

Decyzja z dnia 24 lipca 2012 r. (znak BOII-2ło-772-43-1095/12) uchyla w całości decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2012 r. (znak WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,342 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej, oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, na terenie powiatu grodziskiego, Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Jaktorów na działkach ewidencyjnych, stanowiących tereny zamknięte PKP i otwarte i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jak wyjaśnił nam Pan Zdzisław Brzeziński, doradca burmistrza Grosdziska Mazowieckiego: - Decyzja została uchylona z przyczyn formalnych, polegających na niedotrzymaniu procedur rozpatrywania sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. W wyniku uchybień w postępowaniu administracyjnym nieprawidłowo rozpatrzono wnioski o uznaniu wnioskodawców za strony postępowania oraz o zawieszenie postępowanie w jego części dotyczącej niektórych nieruchomości.

Co prawda, wykazane uchybienia miały charakter formalny, ale mogły mieć wpływ na roztrzygnięcie sprawy, co w pełni uzasadnia uchylenie zaskarżonej decyzji. Sprawę bagatelizuje jednak rzecznik PKP PLK: - Decyzja lokalizacyjna została uchylona ze względów proceduralnych. Na tym odcinku prace są zaplanowane na przyszły rok, zatem decyzja o uchyleniu nie zagraża przyjętemu harmonogramowi robót. Procedura ubiegania się o decyzję lokalizacyjną na ten odcinek zostanie wznowiona, a jej uzyskania spodziewamy się jeszcze w tym roku - powiedział "Rynkowi Kolejowemu" Krzysztof Łańcucki.

Optymizm rzecznika PKP PLK wydaje się tym bardziej zastanawiający w związku z treścią orzeczenia ministra:

"W ponownie prowadzonym postępowaniu Wojewoda Mazowiecki zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie wniosków obu ww. stowarzyszeń (Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie Mieszkańców Chylic-Kolonii red.) o dopuszczenie tych organizacji do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, których naruszenie organ odwoławczy stwierdził i opisał szczegółowo powyżej. (...) W razie stwierdzenia, iż złożone wnioski nie zawierają braków formalnych, postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się wydaniem stosownego postanowienia o dopuszczeniu bądź odmowie dopuszczenia ww. organizacji społecznych do udziału w przedmiotowym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na prawach strony, zgodnie z art. 31 § 2 Kpa."...

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśninienia i wskazówki, może się zdarzyć, że w przypadku uznania wnioskodawców poprzednio nieuznanych za strony postępowania, wnoszone przez nich wnioski będą musiały być rozpatrzone, co może mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie także w zakresie merytorycznym, a nie tylko formalnym.

Ciężko jest mówić o wadze zastrzeżeń obu stowarzyszeń, gdyż tak napradę w toku postępowania administracyjnego nie pozowlono przedstawić im swoich argumentów. Postaramy się je przedstawić Państwu w najbliższym czasie. Na szczęście, jak poinformował nas pan Zdzisław Brzeziński: - Uchylenie ww. decyzji nie będzie miało żadnego wpływu na budowę tunelu w ul. Bałtyckiej, gdyż ta część inwestycji objęta jest inną, ostateczną i prawomocną decyzją lokalizacyjną.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: