Do 30 września 2013 roku trwa nabór wniosków do kolejnej edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2014 roku.

Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2014 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 96 mln 450 tys. zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie na zadania obejmujące drogi gminne i powiatowe. Wartość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów wydatków kwalifikowanych. Gminy i powiaty, starające się o pomoc z budżetu państwa, muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami oraz powinny przedstawić m.in. niezbędne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Gminy mogą otrzymać dofinasowanie na realizację nie więcej niż jednego zadania, natomiast miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie na wykonanie nie więcej niż dwóch zadań.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski oceniane będą według ośmiu kryteriów:

  • wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji),
  • spójności z siecią dróg województwa (0-7 punktów),
  • współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 punktów),
  • odbudowy drogi zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych (0-5 punktów)1,
  • wpływu inwestycji na rozwój obszarów wiejskich (0-5 punktów),
  • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy (0-3 punkty),
  • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych (0-3 punkty),
  • wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-2 punkty).

Wstępna lista rankingowa ogłoszona zostanie do 31 października 2013 roku, natomiast lista ostateczna do 30 listopada. Minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi listę zakwalifikowanych wniosków do 20 grudnia 2013 roku. Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dokumenty można przesłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój nr 38) do 30 września br. (decyduje data wpływu).

W ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w 2013 roku na Mazowszu dofinansowanie z budżetu państwa otrzymają 44 wnioski - 19 powiatowych i 25 gminnych. Łącznie w 2013 roku w województwie mazowieckim wyremontowanych zostanie ok. 137 km dróg. Rząd przeznaczy na ten cel ponad 48 mln zł dofinansowania. W latach 2009 - 2012 w województwie mazowieckim zmodernizowano lub wybudowano ponad 873 km dróg. Wojewoda przekazał w ramach dotacji ponad 260 mln zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: