Pierwsza Sesja RM, po trzymiesięcznych wakacjach milanowskich radnych, odbyła się w przestronnej sali konferencyjnej, w budynku C przy ul. Spacerowej 4, oddanym ostatnio do użytku po dość kosztownej adaptacji. Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Milanówku.

Zmiany organizacyjne w Urzędzie
Biorąc pod uwagę potrzeby miasta-ogrodu, z Referatu Ochrony Środowiska wydzielono Referat Gospodarki Zielenią. Ponadto, z uwagi na realizowane prace związane z rozbudową sieci kanalizacji miejskiej i prace warunkujące sprawną eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej, utworzono kolejne dwa nowe referaty: Eksploatacji Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Jednostkę Realizacji Projektu.

Wsparcie dla małych gmin
W dniach 16-17 września obradował Związek Miast Polskich. W trakcie obrad przedstawiciel Ministerstwa Finansów poinformował o spadku dochodów gmin w br. średnio o ok. 5%, spowodowanym kryzysem oraz likwidacją najwyższego progu podatkowego. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się miasta małe i miasta-ogrody. Szacuje się, że tam spadek dochodów będzie jeszcze większy. W przypadku Milanówka, gdzie w najwyższym progu podatkowym było 120 podmiotów. Grupa podmiotów płacących 19% podatek zwiększyła się o ponad 200 osób. Związek Miast Polskich wystąpi z wnioskiem o kategoryzację gmin, co w dalszej kolejności umożliwi przygotowanie regulacji finansowych, umożliwiających zwiększenie dochodów małych miast i miast-ogrodów.

Wspólny bilet i wydłużenie linii SKM do Grodziska Maz.
Burmistrzowie miast leżących na linii PKP i WKD tj.: Brwinowa, Grodziska Maz., Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej i Pruszkowa, starostowie: grodziski i pruszkowski oraz Prezes Zarządu WKD, mając na uwadze korzyści wynikające ze wspólnego przystąpienia do negocjacji z Zakładem Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie wysokości dopłat do wspólnego biletu, jednogłośnie zdecydowali o opracowaniu  nowoczesnego, docelowego i komplementarnego rozwiązania dla systemu komunikacji podmiejskiej w aglomeracji warszawskiej.

Obwodnica Milanówka – druga skarga na działania marszałka Adama Struzika
Po otrzymaniu do społecznych konsultacji projektów, niewiele różniących się, 3 wariantów  południowej trasy obwodnicy Milanówka, bez wariantu trasy północnej, przygotowano skargę na tego typu działania, skierowaną do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z prośbą o jej merytoryczne, a nie tylko formalno-prawne rozpatrzenie. Poprzednia skarga w tej sprawie została oddalona bez merytorycznej analizy.

Kolejne podejście do załatwienia bezpłatnego przejazdu autostradą A-2 od węzła Grodzisk Maz. do Konotopy
Burmistrz Jerzy Wysocki planuje spotkanie z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem, w celu przekonania go o znaczącym wpływie bezpłatnego przejazdu tym odcinkiem autostrady, dla poprawienia komunikacji w zachodniej części obszaru metropolitalnego. Burmistrz liczy na włączenie się Hanny Gronkiewicz –Waltz w optowanie za tym rozwiązaniem, mając nadzieję na uzyskanie oczekiwanego skutku.

Kanalizacja miejska
Wniosek na finansowanie 30 km kanalizacji z Funduszu Spójności przeszedł powtórną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do finansowania. Podobno pieniądze są. Aktualnie realizowany jest odcinek 13 km kanalizacji miejskiej i uruchamiany jest III etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej – kolejne 4 km.

Policjanci z Milanówka najlepsi w powiecie grodziskim
To słowa Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji wygłoszone podczas wręczania dyplomów i nagród pieniężnych przez burmistrza Jerzego Wysockiego policjantom, którzy bardzo sprawnie prowadzili śledztwo w sprawie podpalenia pomieszczeń prywatnej szkoły podstawowej przy ul Warszawskiej, co doprowadziło do szybkiego wykrycia sprawców podpalenia. Nie potwierdziły się więc krążące po mieście plotki jakoby podpalenie było efektem konfliktu pomiędzy dyrekcją szkoły, a właścicielem budynku. Okazało się, że sprawcami było 2 mężczyzn, którzy ukradli sprzęt komputerowy, a następnie podpalili pomieszczenie w celu zatarcia śladów.

Strażnicy miejscy również nagrodzeni
Poza policjantami burmistrz Jerzy Wysocki nagrodził również strażników miejskich, którzy współpracowali z policjantami przy śledztwie w sprawie podpalenia, a ponadto wykryli bardzo aktywnie działających złodziei rowerów.
Gratulujemy policjantom i strażnikom.

Budynek przy Spacerowej 4 częściowo oddany do użytku
2 lata minęły od zakupu nieruchomości, za 2.950 tys. zł, od właścicieli zakładu Cobra, który zajmował się szyciem odzieży. Wcześniej w tym budynku były produkowane krówki. Decyzję o zakupie podjęto przy zakładanym koszcie modernizacji na poziomie 600 tys. zł. Rzeczywistość okazała się mniej optymistyczna. Koszt zrealizowanych prac budowlano-montażowych wyniósł 3.630 tys. zł., z czego pomieszczenia dla urzędników - 1.452 tys. zł, serwerownia – 1.270 tys. zł, biblioteka dla dzieci i młodzieży – 908 tys. zł. Trwają jeszcze prace remontowe przy budynku zwanym jamnikiem, do którego prawdopodobnie w październiku przeniesie się Zakład Gospodarki Komunalnej. Powierzchnia: działki – 3247 m, budynku głównego to 1619 m, jamnika 215 m.
W budynku zainstalowano nowy system wentylacyjny, klimatyzację w pomieszczeniach serwerowi, nowoczesny system p. poż, sieć komputerową na światłowodach z podtrzymywanym zasilaniem z upc, system monitoringu z podziałem na strefy, 2 windy w ramach usuwania barier komunikacyjnych.
Z lepszych warunków pracy, które mamy nadzieję wpłyną na poprawę jakości obsługi interesantów, ciszą się pracownicy referatów: Technicznej Obsługi Miasta, Geodezji,  Ochrony Środowiska, Gospodarki Zielenią, Informatyki, Eksploatacji Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej,  Jednostki Realizacji Projektu oraz wiceburmistrz, przeniesieni z budynków A i B przy ul. Kościuszki.
Ponadto w budynku znajdują się: sala konferencyjna o powierzchni 168 m, sala przewidziana na organizację wystaw – 68 m, sale dla 5 najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych.
Po zakończeniu sesji radni, zaproszeni goście i mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć wszystkie pomieszczenia budynku C.

Radni podjęli między innymi uchwały w sprawach:
  • Zmian budżetu na 2010 r. – jednogłośnie,
  • Zaciągnięcia kredytu na realizację kanalizacji – jednogłośnie,
  • Zmian w wieloletnim Planie Inwestycyjnym – jednogłośnie,
  • Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – przy 3 głosach wstrzymujących się,
  • Powierzenia burmistrzowi uprawnienia określania cen i opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – przy 2 głosach wstrzymujących się.
Na wniosek Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska z porządku obrad wycofano podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych przy ul. Turczynek. Radni uznali, że plan powinien być opracowany dla terenu całego Turczynka, a więc łącznie z terenem po dawnym szpitalu.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wrześniowa Sesja w Milanówku


To może Cię zainteresować: