W dniu 27 września odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Na sesji przyjęte zostały: informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, oraz informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2011. Przyjęto także wiele ważnych uchwał, w tym Strategię Oświatową Powiatu Grodziskiego na lata 2013-2017

W punkcie dotyczącym prezentacji realizacji wniosków z poprzedniej Sesji i z posiedzeń Komisji Starosta Powiatu Marek Wieżbicki poinformował, że dotarło do starostwa postanowienie Wojewody Mazowieckiego, z dnia 24 września 2012r, w którym wojewoda odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty dotyczącej wydania pozwolenia na budowę garaży na terenie oś. Kopernika. Poinformował także, że przygotowywane jest pismo dotyczące warunków komunikacyjnych na ul. Żyrardowskiej w okolicy skrzyżowań z Żytnią i Chełmońskiego. W temacie tym przekazany został do MZDW wyciąg z ostatniej sesji. Starosta poinformował także, że na jednej z komisji radny Jerzy Terlikowski zgłosił szereg wniosków dotyczących poprawy oznakowania na drogach. Wszystkie te uwagi, poza jedną dotyczącą ul. Piotra Skargi w Milanówku, są uzasadnione i realizowane.

Kolejnymi punktem obrad było przyjęcie przez radnych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Z Informacji przedstawionej przez Panią skarbnik Ewę Szadkowską wynikało, że zrealizowano większość zadań. Największe odchylenia od planu wystąpiły przy inwestycjach drogowych. Komisja budżetu na posiedzeniu zapoznała się ze sprawozdaniem i je przyjęła.

Następnie Pani Grażyna Rymarczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ze sprawozdania można było dowiedzieć się, że głównymi celami i kierunkami działania w obszarze polityki społecznej jest rozwiązywanie ważnych problemów społecznych oraz planowanie i realizacja wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej, a także rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, w tym współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w szerszym obszarze polityki społecznej, zajmującymi się pomocą społeczną na terenie powiatu. Mocnymi stronami powiatu grodziskiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych są:

 • Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne Powiatu Grodziskiego
 • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na szczeblu samorządu powiatowego
 • Domy Pomocy Społecznej o różnych profilach
 • Istniejące rodziny zastępcze, w tym zawodowe wielodzietne
 • Uporządkowany system wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, spełniająca standardy Domu Dziecka
 • Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych u indywidualnych wnioskodawców.

Jako słabe strony powiatu grodziskiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych wyszczególniono:

 • Brak rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego
 • Brak zawodowej rodziny specjalistycznej
 • Mała liczba kandydatów na rodziców zastępczych
 • Brak rodzin pomocowych
 • Brak Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przedstawione zostały także szczegółowe informacje dotyczące Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego, Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibę w Podkowie Leśnej. Szeroko omówione zostały również działania opieki nad dziećmi i rodziną.

W roku 2011 na terenie powiatu grodziskiego funkcjonowało 95 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 142 dzieci. W roku 2012, według stanu na dzień 30 czerwca, funkcjonowało 79 rodzin zastępczych i umieszczono w nich 118 dzieci. Dzieci z terenu powiatu grodziskiego umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz rodzinnego na terenie całego kraju m.in. w Domach Dziecka w Solcu nad Wisłą, Walendowie, Izdebnie, Otwocku, Warszawie, Kaliskach, Giżycach, Siedlcach, Gostyninie oraz Biłgoraju. W roku 2011 było to 59 dzieci, w 2012 (stan na 30 czerwca) 62. Omówione zostały także działania dotyczące osób niepełnosprawnych.

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Wywołało ono jednak dyskusję wśród radnych. Andrzej Olizarowicz poinformował, że jest świeżo po spotkaniu w Milanówku w OPS z Burmistrzem i coraz bardziej widoczne jest to, że społeczeństwo bardzo ubożeje. Jestem tym zatrwożony i nie wiem jak tym ludziom pomagać - zaznaczył. Radny zwrócił uwagę na olbrzymie dysproporcje pomiędzy kryteriami przyznawania pomocy dla osób ubogich i finansowaniem rodzin zastępczych. Zaznaczył, że na 1 osobę w rodzinie zastępczej przekazywane jest ponad 3 000 zł, a w przypadku rodzin ubogich pomoc udzielana jest dopiero gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł lub 542 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Jak zauważyła Pani Grażyna Rymarczyk z PCPR niestety rodziny ubożeją z rożnych przyczyn i stąd między innymi więcej dzieci utrzymywanych jest w placówkach czy rodzinach zastępczych. Na koszty utrzymania dziecka w tych placówkach wpływają także koszty utrzymania budynków i kadry.

Na potrzebę lepszej kontroli rozdysponowania tych środków zwrócił uwagę także radny Zbigniew Reluga - do szkoły, w której pracuję, trafiają dzieci z placówek opiekuńczych i zastanawiające jest to, że pomimo tak dużych pieniędzy od Państwa, dzieci te jak się idzie do kina czy jedzie na zieloną szkołę, dostają minimalną ilość pieniędzy.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie informacji o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2011. Informację przedstawiała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Wilamowska. Zaznaczyła, że w powiecie grodziskim jest jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na Mazowszu. Niższe jest tylko w Warszawie i powiecie warszawskim-zachodnim. Podstawowe informacje dotyczące rynku pracy to:

 • w grudniu 2011 r. stopa bezrobocia w powiecie grodziskim wynosiła 7,0% (wzrost o 0,3% w stosunku do grudnia 2010 r.), w województwie mazowieckim 9,9%, a średnia dla kraju 12,5%.
 • zarejestrowano 3860 osób, w tym 1316 po raz pierwszy, co stanowi 34,4% ogółu zarejestrowanych,
 • średnio 25% zarejestrowanych posiadało prawo do zasiłku (XII -568 osób),
 • na koniec grudnia 2011 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowili:
  • zamieszkali w mieście – 1 280 osób (58,1%),
  • bez kwalifikacji zawodowych – 719 osób (32,6%),
  • długotrwale bezrobotni – 624 osoby (28,3%),
  • bezrobotni po 50 roku życia – 620 osób (28,1%),
  • pozostający bez pracy od 1 – 3 miesięcy – 593 osoby (26,9%),
  • z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 586 osób (26,6%),
 • 3 693 osób wyłączono z rejestru osób bezrobotnych, w tym 1 648 osób (44,6%)
  na podjęcie zatrudnienia, 1 128 osób (30,5%) z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
 • sfinansowano z Funduszu Pracy aktywizację 281 bezrobotnych, mniej o 279 osób niż w 2010 r., wydatkowano środki w wysokości 1 473 253 zł, średni koszt aktywizacji jednej osoby bezrobotnej – 5 243 zł,
 • realizowano Projekt „Praca Twoją przyszłością” współfinansowany ze środków EFS o wartości 1 029 904 zł, udział wzięło 69 osób,
 • łącznie różnymi formami aktywizacji objęto 350 osób bezrobotnych, uzyskano średnią efektywność zatrudnieniową 59,84%,
 • z usług doradcy zawodowego skorzystało 1180 osób (969 porady indywidualne, 211 grupowa informacja zawodowa),
 • pomoc w ramach Klubu Pracy otrzymało 558 osób,
 • zarejestrowano 818 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom,
 • wydatki Funduszu Pracy ogółem: 7 916 874 zł
 • wydatki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 1 171 966 zł,
 • na koniec grudnia w PUP zatrudnionych było 31 pracowników,

Dyrektor Hanna Wilanowska przedstawiła także działania podejmowane przez PUP w celu ograniczenia bezrobocia w tym: podejmowanie działań wspierających aktywność zawodową osób bezrobotnych, dostosowywanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do zmieniającego się rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości, wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz podejmowanie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie uchwał dotyczących:

 • zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. – zmiany dotyczą zasady zakupów sprzętu o niskiej wartości. Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
 • Przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego dotyczącego niedoboru środków finansowych, przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013.
  Rada Powiatu Grodziskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec drastycznego obniżenia środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2013, przewidzianych w projekcie planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Rada Powiatu Grodziskiego popiera apel Sejmiku Województwa Mazowieckiego do władz rządowych oraz parlamentarzystów o pilną debatę na temat równego z innymi województwami traktowania mieszkańców Mazowsza, w dostępie do gwarantowanych konstytucyjnie świadczeń opieki zdrowotnej. Takie stanowisko Rady może wesprzeć władze powiatu w walce o wyższe środki. Podobną uchwałę przyjął ostatnio powiat pruszkowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • Przyjęcia Strategii Oświatowej Powiatu Grodziskiego na lata 2013-2017. Strategia ta nie jest nakazem ustawowym. Decyzja o opracowaniu Strategii Oświatowej Powiatu Grodziskiego na lata 2013-2017 jest wynikiem troski władz powiatu o stan oświaty, chęcią uzyskania pełnej diagnozy stanu obecnego oraz konieczności określenia kierunków działania zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w związku z przyjętą Strategią Oświatową. Zmiany związane są z utworzeniem wspólnej obsługi finansowej szkół i pozwalają na utworzenie takiego wydziału. Na chwilę obecną obsługą finansową szkół zajmuje się ponad 11 osób. Od 1 stycznia planuje się utworzyć zespół w wymiarze 7 etatów. Zmiana ma przynieść około 300 000 zł oszczędności rocznie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej w Konkursie na stanowisko Zastępcy ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. Uchwała związana jest ze zbliżającym się końcem kadencja dyrektora ds. lecznictwa i trzeba ustalić skład komisji konkursowej. Do komisji jednogłośnie powołani zostali: Zofia Lipińska, Zofia Owczarek, Małgorzata Sędzińska, Jerzy Terlikowski, Krzysztof Sankiewicz, Krzysztof Markowski
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok.
  • Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 334 324,33 zł.
  • Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 466 087,33 zł
  • Zmniejsza się wydatki o kwotę: 131 763,00 zł, w tym:
   • wydatki bieżące o kwotę - 122 763,00 zł;
   • wydatki majątkowe o kwotę - 9 000,00 zł;
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodziskiego na lata 2012-2023 – zmiany są konsekwencją zmiany uchwały budżetowej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. -Józefina - odc. III" współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
  Całkowity koszt zadania wynosić będzie 4 738 713,46 zł. Rada Powiatu Grodziskiego zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na 2013 rok kwoty 3 117 099,42 zł, która łącznie ze środkami finansowymi w wysokości 200 000,00 zł, pochodzącymi od partnera projektu tj. Gminy Żabia Wola, stanowić będzie środki własne. Pozostałą kwotę 1 421 614,04 zł stanowić będą środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Wniosek o kolejną dotację.
  Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z gminą Grodzisk Mazowiecki na realizację zadań gminy p.n. „Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa - Katowice" współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
  Zawarcie partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadania objętego Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych, wiąże się z otrzymaniem dodatkowych punktów przy ocenie wniosków. W związku z powyższym, zarząd powiatu grodziskiego wnioskuje o podjęcie uchwały, w której powiat grodziski zobowiązuje się zabezpieczyć środki w wysokości 50.000 zł w budżecie na 2013 rok. Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.
 • skargi na działalność Starosty Grodziskiego dotyczącej nie udzielenia wyczerpującej odpowiedzi w sprawie nieprawidłowości związanych z procedurą rejestracji pojazdu, wniesioną przez jednego z mieszkańców do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazanej pismem z dnia 20 sierpnia br. do Rady Powiatu Grodziskiego. Radni zapoznali się ze skargą, wypowiedzią Starosty oraz naczelnika wydziału komunikacji i jednogłośnie uznali skargę za bezzasadna.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: