Gmina Grodzisk Mazowiecki udziela dotacji za wymianę starych pieców węglowych. Dotacja z budżetu gminy pokryje aż 70% kosztów (nie więcej niż 6 000 zł) zakupu nowego kotła gazowego lub elektrycznego. Dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego. Nabór wniosków trwa do 29 października 2021 r.

Znaczący wzrost zanieczyszczenia powietrza wynikający ze spalania niskiej wartości węgla w paleniskach domowych przyczynia się do spadku jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców. Pierwszym krokiem jaki podjął burmistrz przeciwdziałając szkodliwemu zjawisku, było rozpoczęcie projektu dotacji przeznaczonych na wymiany starych pieców węglowych na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2016 roku, na długo przed reakcją instytucji publicznych na problem smogu w skali kraju. Od początku trwania projektu do 2019 roku za wymianę pieców węglowych wypłacono 1 737 279,36 złotych.

O dotację mogą się ubiegać:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymienione wyżej osoby muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości – budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (dotacja nie dotyczy budynków gospodarczych). Dotacja z budżetu gminy pokryje 70% kosztów (nie więcej niż 6 000 zł) zakupu nowego kotła gazowego lub elektrycznego, a jej przyznanie odbywa się gdy wnioskodawca posiada: piec węglowy, który ulegnie trwałej likwidacji, podpisaną umowę z gazownią na kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego, kompletnie wypełniony wniosek. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko raz na jeden lokal mieszkalny, które przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie zakupu nowego pieca są zobowiązane do złożenia pisemnego wniosku wraz z załącznikami. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentu udzielana jest dotacja, która nastąpi na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku. Wnioskodawca podpisuje umowę z gminą, po czym dokonuje zakupu nowego pieca (data zakupu na fakturze nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy). Następnie w przeciągu miesiąca wnioskodawca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na podstawie faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Termin naboru wniosków o udzielenie dotacji od 04.01.2021 r. do 29.10.2021 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: