"Uchwały śmieciowe" w Grodzisku wymuszą segregację śmieci

Uchwały śmieciowe są coraz częstszym tematem rozmów i powodem do obaw w Grodzisku. Pojawia się coraz więcej niesprawdzonych informacji na ten temat, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej kosztom wprowadzenia tych uchwał dla mieszkańców. Okazuje się, że opłaty dla gospodarstw segregujących śmieci pozostaną prawie bez zmian. Najwięcej stracą mieszkańcy bloków i Ci, co śmieci nie segregują.

Od pierwszego stycznia 2012 obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa „śmieciowa” wprowadza obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Od połowy 2013 roku gminy są zobowiązane do odbierania i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Jednostki samorządowe mają także umożliwić selektywną (ekologiczną) zbiórkę odpadów. Opłata za odbiór śmieci ma być podzielona na wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą płacić jedną stawkę. Ustawa zakłada, że osoby, które segregują swoje śmieci, płacą mniej. Gminy będą również gospodarować środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami pobieranymi od właścicieli nieruchomości.

Ustawa narzuca na gminy obowiązek przyjęcia do końca roku pakietu uchwał regulującego kwestie gospodarki odpadami w gminach. W większości gmin wejście w życie ustawy wiąże się ze wzrostem opłat za wywóz śmieci. Podobnie sytuacja wygląda w Grodzisku, jednak nie wszyscy mieszkańcy odczują wzrost kosztów wywozu odpadów jednakowo.

W Grodzisku wysokość miesięcznej opłaty "za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zwanej popularnie „podatkiem śmieciowym” przewidziano na kwotę 60,00 zł/mieszkańca miesięcznie. W przypadku gdy odpady zbierane są selektywnie, opłata ta wynosić będzie 12,00 zł/mieszkańca miesięcznie. Worki do selektywnej zbiórki odpadów, jak wynika z naszej rozmowy z wiceburmistrzem Piotrem Galińskim, będą przekazywane mieszkańcom za darmo. Opłaty te są zbliżone do opłat w okolicznych gminach, a nawet nieco niższe niż np. w Milanówku.

Postanowiliśmy zrobić porównanie obecnych opłat z proponowanymi w uchwale dla kilku przypadków gospodarstw domowych:

 

  obecne opłaty opłaty według proponowanych stawek
odpady niesegregowane odpady segregowane
3-osobowa rodzina mieszkająca w bloku GSM 27,00zł 60,00zł 36,00zł
2-osobowa rodzina mieszkające w domu jednorodzinnym, niesegregująca śmieci (kontener 120l opróżniany 2x w miesiącu) 29,90zł 40,00zł 24,00zł
2-osobowa rodzina mieszkające w domu jednorodzinnym, segregująca śmieci (kontener 120l opróżniany 1x w miesiącu + 3 worki na odpady segregowane) 23,95zł 40,00zł 24,00zł
4-osobowa rodzina mieszkająca w segmencie, segrgująca śmieci (kontener 120l opróżniany 2x w miesiącu + 6 worków na odpady segregowane) 47,90zł 80,00zł 48,00zł
6-osobowa rodzina (Rodzina 4+ ), nie segregująca odpadów (kontener 240l opróżniany 2x w miesiącu) 46,72zł 120,00zł 72,00zł

Zestawienie to zostało przygotowane na podstawie danych od kilku osób, z którymi w ostatnich dniach na ten temat rozmawiałem. Jak widać największe różnice w kosztach dotkną duże rodziny i mieszkańców bloków, gdzie do tej pory, w przypadku Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, koszt odbioru odpadów komunalnych od jednej osoby wynosił 9 zł/miesiąc.

Jak widać, projekty uchwał promują selektywną zbiórkę odpadów. Do tej pory każdy worek do selektywnej zbiórki odpadów kosztował 3 zł, co powodowało, że miesięczne koszty odbioru odpadów były niewiele niższe, a segregowanie śmieci można by określić bardziej jako proekologiczne hobby. Po wejściu w życie nowych uchwał w niektórych przypadkach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów będzie wiązało się nawet z obniżeniem kosztów dla mieszkańców, co należy uznać za duży plus proponowanych projektów uchwał. Pozostaje jednak otwarte pytanie: jak rozliczać tych, którzy segregują śmieci, ale część z nich trafia do pojemnika jako śmieci niesegregowane, a tak jest praktycznie zawsze!

Należy również mieć nadzieję, że obowiązek odbioru śmieci przez gminę od wszystkich mieszkańców, narzucony ustawą, wymusi na władzach gminnych ustawianie wspólnych kontenerów w rejonach wiejskich tak, aby śmieci trafiały do nich, a nie do lasu, co stało się ostatnio istną plagą. To dla tych, którzy z jakichś powodów nie będą mogli uczestniczyć w cyklicznym odbiorze śmieci z ich posesji.

W projektach uchwał określony został także sposób i harmonogram odbioru odpadów:

  • odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 x 2  tygodnie;
  • odbiór odpadów zbieranych selektywnie: szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady surowcowe (papieru i tektury, opakowań wielomaterialowych, metali, tworzywa sztucznego), odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 1 - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 x miesiąc;
  • odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego - odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 x tydzień;
  • odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego o zabudowie osiedlowej - odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 x tydzień;
  • odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań wielomaterialowych, metali, tworzywa sztucznego, odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz szkła białego i kolorowego, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z zabudowy wielorodzinnej osiedlowej-odbywać się będzie z częstotliwością nie rzadziej niż 1 x tydzień;
  • odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie według potrzeb na zgłoszenie właściciela;
  • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 x kwartał;
  • odbiór zużytych baterii, akumulatorów i chemikaliów, zużytych opon od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż 1 x kwartał;
  • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 x rok;
  • odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż 1 x kwartał.

Szerzej "uchwałami śmieciowymi" na łamach naszego portalu zajmiemy się w najbliższym czasie.


AKTUALIZACJA: Na ostatniej sesji przyjęta zostałą stawka 20,00zł/osoby miesięcnie za śmieci niesegregowane. Więcej informacji na temat uchwał i nowego modelu "segregacji" na naszych łamach wkrótce!

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: