XIX sesja Rady Miejskiej w Grodzisku

W dniu 28 marca 2012 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Grodzisku. Program sesji nie był zbyt obszerny, ale podjęto kilka uchwał ważnych dla gminy i życia jej mieszkańców.

Podczas przyjmowania porządku obrad Burmistrz Galiński wnioskował o wykreślenie 13 punktu porządku obrad dotyczącego wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczęsne. Jak twierdził uchwała była nie do końca dopracowana.

Radny Roman Ignasiak wnioskował o rozszerzenie porządku obrad, o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie odmowy przyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Była to już chyba trzecia sesja z rzędu, gdzie radny poruszał tę kwestię. Tym razem tak jak i poprzednio bez zainteresowania większości Rady. Wniosek został oddalony przy 11 głosach przeciw, 8 głosach za i 2 wstrzymujących się.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Radni przystąpili do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie. Do uzupełnienia było jedno stanowisko. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Pani Krystyny Rymaszewskiej-Prędkopowicz i Pani Edyty Żyły.
W głosowaniu tajnym Pani Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz uzyskała 13 głosów, Pani Edyta Żyła 7. Jeden głos był nieważny. Zastanawiające jest to, że w poprzednich wyborach Pani Krystyna nie została wybrana ławnikiem, pomimo pełnienia tej funkcji przez 8 lat i dużego zaangażowania społecznego na terenie gminy. Jakie czynniki wpłynęły na zmianę zdania niektórych radnych co do tej kandydatury? Szkoda, że tak przemyślanej decyzji nie podjęto podczas głosowania na XVIII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. Pozwoliłoby to od razu na uniknięcie zbędnego zamieszania i przeprowadzania dodatkowych wyborów uzupełniających. Warto również zaznaczyć, że w pracach komisji opiniujących kandydatury nie brał udziału radny Henryk Tuszyński, który współpracuje z Panią Edytą Żyłą w jednej fundacji.

W dalszej części procedowano nad zmianami w uchwałach nr 316/2008 i 221/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. Obie uchwały dotyczyły zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy, a zmiany w tych uchwałach wymusiła ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 224 z 2011r. poz 1342). Zmiany w tej ustawie wymuszają na gminach obowiązek wydzielenia lokali tymczasowych spośród zasobów gminnych. Do czasu wejścia w życie ustawy, jeżeli lokator otrzymał wyrok eksmisji, bez prawa do lokalu zastępczego, gmina nie miała obowiązku wskazywania takiego lokalu. Teraz na gminie w takim wypadku spoczywa obowiązek wskazania lokalu tymczasowego.

Kolejnym punktem obrad była zmiana uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo - wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci. Uchwała wydłuża rodzinom w wyżej omówionym przypadku okres wsparcia finansowego, jak i zapewnienia lokalu mieszkalnego na terenie gminy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szerzej temat zapobiegania bezdomności zwierząt poruszony zostanie na łamach naszego portalu w najbliższym czasie.

W dalszej części Sesji, Radni przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się, przyjęli podwyżki cen biletów Komunikacji Miejskiej.
Nowe ceny biletów kształtują się następująco:
 
Bilety jednorazowe:
  normalny ulgowy
przejazd w obrębie jednej strefy 2,60zł 1,30zł
przejazd w obrębie dwóch stref 3,20zł 1,60zł
Bilety miesięczne:
na jedną linię w granicach strefy 63,00zł 31,00zł
na obie strefy jednej linii 84,00zł 42,00zł
na wszystkie linie 97,00zł 48,00zł

Ceny biletów nie były zmieniane od 2003, dlatego średni wzrost cen biletów wynosi aż 15%. Jak twierdzi Skarbnik, pozwoli to na zmniejszenie miesięcznych dopłat do komunikacji o ok. 13 tyś zł. Patrząc na te wyliczenia można określić je niestety mianem bardzo pobieżnych. Oparto je jedynie na wpływach za styczeń 2012 i nie uwzględniono ryzyka rezygnacji mieszkańców z tej formy transportu po podwyżce cen.
Szkoda również, że nikt z Radnych nie zainteresował się problemem działania komunikacji, a zajęli się jedynie cenami biletów. Może gdyby komunikacja ta działała sprawniej, a rozkłady jazdy były dostosowane do potrzeb mieszkańców, większe byłyby wpływy z biletów i podwyżka ta byłaby niepotrzebna. Szerzej problem komunikacji miejskiej w Grodzisku poruszany był w artykule Komunikacja miejska w Grodzisku, czyli "sztuka dla sztuki"

Kolejne uchwały dotyczyły likwidacji Przedszkola Nr 2 im. Stefka Burczymuchy w Grodzisku i rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowiecki, likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kadach, oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Burmistrz Grabowska poinformowała Radnych, że w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, w rzeczywistości chodzi o przekształcenie zespołu szkolno-przedszkolnego w szkołę z oddziałami przedszkolnymi. Pani Burmistrz zaznaczyła, że wszystkie punkty z petycji rodziców będą zrealizowane i wszyscy nauczyciele będą pracowali w tym samym miejscu. Gmina jest także w stanie zapewnić przedłużoną opiekę dzieci – jeżeli będzie taka potrzeba, a całodniowe oddziały będa funkcjonowały w przedszkolu nr 4 i 7 – wszystkie dzieci znajdą tam przedłużoną opiekę. Decyzja uzyskała pozytywną opinię kuratora. Temat ten budzi wiele kontrowersji wśród naszych Czytelników, dlatego problem zostanie opisany szerzej w jednym z kolejnych artykułów.

W kolejnych punktach przyjęto szereg uchwał dotyczących nieruchomości gminnych:
 • Wyrażono zgodę na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 1 Maja. Nieruchomość ta przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne z towarzyszeniem usług. Uchwałę przyjęto 16 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się.
 • Wyrażono zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, działek gruntu w miejscowości Chlebnia. Omawiane działki były drogą, która w chwili obecnej otoczona jest przez działki Zrzeszenia i jest gminie niepotrzebna. Sprzedaż działek dokonana zostanie na podstawie operatu szacunkowego. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się.
 • Zmieniono uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej przyjętej na poprzedniej Sesji – powodem zmiany uchwały był błąd, w powierzchni działki. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się.
 • Podjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 17 Stycznia 2. Teren ten wydzierżawiony jest Spółdzielni Pracy Usług Pralniczych i Porządkowych „Praca Kobiet”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Podjęto uchwałę w sprawie wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jednogłośnie przyjęto następujące bonifikaty:
  • 65% - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe.
  • 35% - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zbytych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zabudowanych na cele mieszkaniowe.
  • 65% - osobom fizycznym oraz osobom fizycznym i prawnym będącym w budynkach wielomieszkaniowych właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
  • 90% - osobom fizycznym i ich następcom prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe za cały okres użytkowania wieczystego.

W punkcie dotyczącym interpelacji pisemnych, spraw różnych i wolnych wniosków, radni złożyli następujące interpelacje pisemne:
 • Henryk Tuszyński: w sprawie wytyczenia i utwardzenia ul. Ustronnej w Kozerach – spowoduje to mniejsze obciążenie innych ulic w tej części gminy
 • Piotr Mergner: w sprawie poprawy jakości życia w budynkach socjalnych w miejscowości Chlebnia.
 • Marek Czarnecki: w sprawie możliwości powtórzenie zeszłorocznej wiosennej zbiórki liści
 • Roman Ignasiak w sprawach:
  • zmniejszenia dochodu gminy z podatku PIT w związku z zmianą prognozy MF, oraz określenia związanych z tym ograniczeń wydatków budżetowych.
  • pozostawienia w remontowanym Park Skarbków kapliczki. Jest to historyczna kapliczka postawiona na miejscu straceń Powstańców Styczniowych. W tej sprawie zabrał głos Burmistrz i stwierdził, że gmina 15 lat temu odbudowała kapliczkę i pozostanie ona dalej jako centralny punkt tego parku. Burmistrz twierdził, że nie wyobraża sobie tego parku bez tej kapliczki
 • Joanna Biegała – w sprawie oświetlenia zakrętów ul. Gilewicza w Opypach. Cała ulica jest oświetlona z wyjątkiem tych zakrętów – twierdziła radna
 • Krzysztof Kowalczyk – wnioskował o wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Graniczna i Poniatowskiego
 • Jarosław Józefowicz – wnioskował o oświetlenie ulicy Dobrej oraz zamontowanie progów spowalniających na ul Szoslanda, na której w zeszłym roku położono płyty betonowe
Radna Alicja Pytlińska złożyła zapytanie dotyczące sposobu uhonorowania nowych honorowych obywateli Grodziska, którym przyznano ten tytuł na poprzedniej sesji. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że Engelbertowi Maierowi – kapelmistrzowi orkiestry z miasta Weiz tytuł zostanie wręczony przy otwarciu Parku Skarbów, a do odchodzącego Burmistrza gminy Weiz, w tym tygodniu wyjedzie delegacja w składzie: Burmistrz, były komendant policji, pracownik centrum kultury i działu promocji, dyrektor szkoły nr 2 i prezes klubu Pogoń.

W jednym z ostatnich punktów Sesji, Przewodnicząca przekazała następujące informacje:
 • komendant przekazał sprawozdanie ze swoich działań,
 • rada rodziców przy szkole nr 1 zwróciła się z prośbą o uzupełnienie ubytków w elewacji budynku,
 • rada rodziców przedszkola im. Stefka Burczymuchy złożyła petycja w sprawie likwidacji,
 • mieszkańcy ul. Rusałki proszą o wsparcie działań uniemożliwiających wybudowanie kolejnego budynku zbyt blisko istniejących budynków mieszkalnych,
 • Andrzej Nowak złożył pismo zatytułowane skarga – Przewodnicząca stwierdziła, że pismo nie nosi znamion skargi i przekazano sprawę Burmistrzowi do załatwienie według kompetencji,
 • 21 marca Ziemia Grodziska wystąpiła do Prezesa GSM w celu obniżenia czynszów w związku przejęciem gruntów przez gminę. W odpowiedzi Prezes GSM stwierdził, że zmniejszono  o 0,008zł/m2(!!!),
 • NIK udzielił radnym Alicji Pytlińskiej, Piotrowi Mergnerowi i Romanowi Ignasiakowi odpowiedzi dot. pokontrolnego wystąpienia w sprawie kontroli działań promocji gminy. W piśmie NIK stwierdził, że kontrola ta objęła kilkadziesiąt podmiotów i wszędzie stosowano to samo kryterium kontroli. NIK pozytywnie ocenił działania gminy, a akcja „Płać podatki tam gdzie mieszkasz” uzyskała nawet pochwałę,
 • rada rodziców szkoły przy ul. Kilińskiego pytała o plan remontów i rozbudowy szkoły.
Na zakończenie, jako, że jest to ostania Sesja przed Świętami, Przewodnicząca Joanna Wróblewska złożyła wszystkim przybyłym życzenia świąteczne.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: