W poprzednim numerze naszej gazety pokazaliśmy, w jaki sposób zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem wpłynęły na powiaty. W tym numerze pokarzemy, jak te same zmiany przekładają się na budżety gmin.

Zacznijmy od stolic powiatów:

Grodzisk Mazowiecki

Zmiany podatkowe związane z PIT będą kosztowały gminę około 10-12 mln. – W związku ze zmianami w systemie podatkowym na 2022 r. nastąpi zmniejszenie udziałów gminy w PIT w stosunku do planowanych udziałów, jakie gmina uzyska w 2021 r. o około 10-12 mln zł – mówił Skarbnik Piotr Leśniewski. – Zakładając coroczny wzrost (na podstawie danych historycznych) w granicach 5-10% tej pozycji budżetowej z uwagi na osiedlających się na naszym terenie nowych mieszkańców, to na 2022 r. ubytek w dochodach wyniesie około 18-20 mln zł. Budżet państwa powyższą stratę zrekompensuje nam jedynie w części, przekazując subwencję uzupełniającą w wysokości 8 mln. zł.

Dodatkowo zwiększyły się wpłaty naszej gminy na tzw. Janosikowe o kolejne 2 miliony. W 2022 r. Grodzisk przekaże na ten cel (na „biedniejsze gminy”) kwotę ponad 7,5 mln zł.

Podsumowując:

PIT 2020 – wpłynęło – 82 mln.
PIT 2021 – planowane wpływy – 93-95 mln.
PIT 2022 – planowane wpływy bez zmian podatkowych – 101-103 mln.
PIT 2022 – planowane po zmianach podatkowych – 83 mln.

Rekompensata 2021/22 – 8 mln.

Pruszków

Jak tłumaczył nam Zastępca Prezydenta Konrad Sipiera: – Obserwujemy spadek dochodów z tytułu udziału Miasta Pruszków we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku roku 2021 mówimy o kwocie 109 755 027 zł, zaś 2022 r. – zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów – 102 998 348 zł. Co do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, sytuacja prezentuje się następująco: 14 553 882,71 zł (2021 r.) oraz 14 047 194 zł (2022 r.). Pragnę jednak zauważyć, że w tym czasie Rząd w wydatny sposób zadbał o finanse samorządów. W przypadku Pruszkowa mówimy o kwocie ponad 14 milionów złotych na uzupełnienie subwencji ogólnej. Bez wątpienia te środki z pewnością pomogą nam sprawnie zrealizować budżet w przyszłym roku.

Dużym zastrzykiem dla budżetu jest też 25 mln zł dofinansowania w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie”.

– 25 mln złotych otrzymanych w ramach dofinansowania pozwoli nam zapewnić dzieciom i nauczycielom komfortowe warunki do nauki. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie jest odpowiedzą na potrzeby związane z demografią, potrzebami lokalowymi i zapewnieniem właściwych warunków dla osób z niepełnosprawnościami – tłumaczył nam Konrad Sipiera. – Dzięki dofinansowaniu w postaci 25 milionów złotych z programu Polski Ład będziemy mogli wprowadzić w Szkole Podstawowej nr 3 takie zmiany, jak: nowe sale lekcyjne, powiększenie świetlicy, pokoju nauczycielskiego, stołówki z zapleczem kuchennym, wykonanie placu zabaw dla zerówki. Realizując projekt, będziemy zwracać uwagę na wdrożenie rozwiązań „POST COVID”, a w zakresie pozyskiwania energii wykonamy instalację fotowoltaiczną.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie stanie się miejscem funkcjonalnym, nowoczesnym i w pełni odpowiadającym potrzebom każdej osoby. Będzie to możliwe dzięki 25 milionom złotych z programu Polski Ład
– dodał Konrad Sipiera


Sprawdziliśmy też jak wygląda sytuacja w pozostałych gminach naszego regionu:

Baranów

Jak wytłumaczył nam Kazimierz Szymański, Skarbnik Gminy Baranów, wpływy z podatku PIT w 2022 r. zmniejszą się o 4,33%, a z CIT o 11,33%.

Wpływy z PIT w 2021 r. wyniosą 5 233 584,00 zł. W 2022 – 5 019 122 zł. Różnica to 214 462 zł.
Wpływy z CIT w 2021 r. wyniosą 100 000,00 zł. W 2022 r. – 88 665,00 zł. Różnica to 11 335,00 zł.

W ramach I edycji programu „Polski Ład” Gmina Baranów złożyła trzy wnioski na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

  1. W ramach obszaru: Infrastruktura drogowa na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów” – wnioskowana kwota dofinansowania to 9 975 000,00 zł.
  2. W ramach obszaru: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa na realizację zadania pn. „Budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów” – kwota dofinansowania 1 980 000,00 zł.
  3. W ramach obszaru: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bronisławów, Boża Wola, Żaby, Cegłów, Holendry Baranowskie na terenie Gminy Baranów” – kwota dofinansowania to 1 900 000 zł.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek gminy na realizację zadania pn.  „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów” – kwota dofinansowania  9 975 000 zł. Na realizację tego programu gmina ma 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Następnie po rozstrzygnięciu przetargu i przyznaniu przez Bank  promesy inwestycyjnej  musi zrealizować  te zadania w ciągu 12 m-cy.

Brwinów

Jak tłumaczył nam Burmistrz Arkadiusz Kosiński - W przypadku Gminy Brwinów, jak oszacował Związek Miast Polskich udostępniając wyliczenia na stronie internetowej www.natwojkoszt.pl, stracimy rocznie ok. 15,7 mln zł. W oczywisty sposób odbije się to na naszych finansach, już i tak dotkniętych przez szalejące ceny usług, towarów i materiałów a od przyszłego roku olbrzymie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu. W efekcie rosnących kosztów utrzymania i mniejszych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym, mniej pieniędzy będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje.

Jak zaznaczył Arkadiusz Kosiński - Nie pomogą tutaj naprędce wprowadzane rządowe programy rekompensat części utraconych dochodów samorządów, bowiem są one pomyślane krótkoterminowo, podczas gdy zmiany przepisów będą miały dla nas konsekwencje wieloletnie. Proszę zwrócić uwagę, że roczna strata 15,7 mln zł w perspektywie kolejnych 10 lat daje niebagatelną kwotę ponad 150 mln zł mniejszych dochodów a tymczasem rekompensata została wyliczona na kilka milionów złotych.

Gmina Brwinów mogła złożyć 3 wnioski o dotacje z Polskiego Ładu. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy ul. Słonecznej w Krosnach Wsi, budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie oraz budowy szkoły w Parzniewie. Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 5 mln zł na pierwszy z projektów (najmniejszy). Obydwa pozostałe nie znalazły uznania w oczach decydentów.

Jaktorów

Gmina po stronie wpływów z PIT w 2021 roku otrzyma 16 320 558zł. Projekt budżetu na 2022 rok zakłada jednak kwotę 15 459 535zł , czyli o prawie 1 mln zł mniej. W gmina otrzymała 5 mln zł dofinansowania na projekt "Budowa sieci światłowodowej w gminie Jaktorów, w celu zwiększenia dostępu do internetu"

Michałowice

W budżecie na 2021 r. po stronie dochodów z PIT zaplanowano 65 907 840 zł. W projekcie budżetu na 2022 r. kwota ta wynosi 63 789 053 zł. Różnica to ok. 2,1mln zł. Warto zaznaczyć, że w ramach I edycji „Polskiego Ładu” gmina otrzymała prawie 3 mln zł dotacji na rozbudowę ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu.

Milanówek

Jak tłumaczyła nam Skarbnik Bożena Sehn: – Planowane zmiany w systemie podatkowym spowodują zmniejszenie planowanych dochodów Miasta Milanówka. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wyniosą 36 724 981 zł i zmniejszą się w stosunku do 2021 r. o 2 262 583 zł, co stanowi zmniejszenie o 5,8% tegorocznych wpływów z tego tytułu. Wpłynie to na zmniejszenie budżetu po stronie dochodów na 2022 r. o ok. 2%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w przypadku Miasta Milanówka nie stanowią znaczącej pozycji dochodów i w 2022 r. wyniosą 315 430 zł, podobnie jak w bieżącym roku.

W ramach Polskiego Ładu miasto otrzyma dofinansowanie projektu: Budowa nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość dofinansowania to kwota 9 647 500 zł, a wartość przewidywanej kwoty inwestycji, wpisanej do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, wyniosła 11 350 000 zł.

Nadarzyn

W przyszłorocznym budżecie wpływy z PIT wyniosą o 6,2% mniej niż w 2021 r. Wynosić będą 37 887 678 zł wobec 36 650 000 zł w roku bieżącym.

Gmina z Polskiego Ładu otrzyma 5 mln zł na budowę przedszkola w Wolicy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Piastów

Dochody z PIT na 2021 r. zaplanowano w wysokości 39 763 091 zł. W 2022 zł spadną do kwoty 36 378 908, czyli o 3 384 183 zł.

Podkowa Leśna

Planowane dochody z PIT w 2022 r. wyniosą 14 370 328 zł wobec 14 832 720 zł w 2021 r. Spadek dochodów z tego tytułu to 462 392 zł. Gmina otrzymała 1,2mln zł na projekt "Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych"

Raszyn

Wpływy z podatków pozostaną na niezmienionym poziomie. Wpływy z PIT będą niższe o 10 %. Gmina otrzymała dotację z Polskiego Ładu na tzw. infrastrukturę drogową w wysokości 9 000 000 zł oraz drugą dotację na rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 1 073 378 zł.

Żabia Wola

Jak tłumaczyła nam Skarbnik Anna Soroka: – Plan wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniósł 16 229 287 zł. W 2022 r. – 15 531 141 zł. W 2021 r. gmina otrzymała uzupełniającą subwencję ogólną w kwocie 1 738 794 zł.

W ramach Polskiego Ładu gmina otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I” w wysokości 8 925 000 zł.


Gdy patrzymy nominalnie na dochody poszczególnych samorządów, uzupełnionych o dofinansowania, większość z gmin nie zanotowała spadków dochodów. Gdy porównamy to jednak z corocznym wzrostem dochodów samorządów, który został zahamowany, i ze znacznym wzrostem inflacji – realnie samorządy będą miały do dyspozycji znacznie mniej środków do dyspozycji.

Niestety, jednym z praw ekonomii jest to, że jeżeli komuś chcemy coś dać, to innemu musimy zabrać. W przypadku Polskiego Ładu, co zresztą wyliczyło Ministerstwo Finansów i napisało w uzasadnieniu do projektu ustawy, blisko 70% kosztów wprowadzenia zmian podatkowych zrzucono na barki samorządów - głównie gmin i powiatów.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: