Absolutorium dla Burmistrza Milanówka - nie rozstrzygnięte

Pomimo iż budżet miasta za 2010 rok, i to zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został w pełni zrealizowany i jego wykonanie uzyskało pozytywną ocenę RIO, Komisja Rewizyjna Rady Miasta na Sesji w dniu 28 czerwca 2011 - podtrzymała, negatywnie oceniony przez RIO jako bezzasadny, swój wniosek o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Milanówka Jerzemu Wysockiemu, a uchwała dotycząca absolutorium nie uzyskała absolutnej większości tj. 8 głosów „za” (7 „za”, 5 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”). Nie poddano pod głosowanie uchwały o nie udzieleniu burmistrzowi absolutorium.
 
Jakie będą prawne skutki tego stanu rzeczy? Jak mówią prawnicy – żadne. A co dalej? Protokół z sesji zostanie wysłany do RIO i będzie, jak jest. A może współpraca Rady z Burmistrzem będzie bardziej efektywna. Zobaczymy.

Przypomnę, że instytucja absolutorium dla organu wykonawczego (burmistrza), obecna w prawie samorządowym od 1990 roku, została przeniesiona z prawa spółdzielczego, a w prawie spółek handlowych nazywa się ją kwitowaniem zarządu spółki. Na czym to polega? Absolutorium jest związane z wykonaniem budżetu gminy w minionym roku. Budżet uchwala Rada, wykonuje Burmistrz. Wykonanie budżetu jest sprawdzane przez specjalnie powołaną do tego instytucję – Regionalną Izbę Obrachunkową (taki NIK dla samorządów) i oceniane pozytywnie, bądź negatywnie. Na podstawie uchwały RIO, swą opinię formułuje Komisja Rewizyjna, która to opinia zwykle jest zgodna z opinią RIO. Następnie Komisja wnosi do Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Dochodzi do głosowania na sesji Rady. Radni mają do wyboru „za” albo „przeciw” („wstrzymanie się” jest delikatniejszą formą „przeciw”).

Wydaje się logiczne, że skoro RIO powiedziało: budżet został wykonany prawidłowo, to absolutorium powinno zostać udzielone, czyli w zasadzie wszyscy radni powinni zagłosować „za”, bo głosowanie w tym przypadku to tylko formalność. Okazuje się, że może zdarzyć się inaczej, choć rzadko, i Milanówek jest tego przykładem.

Obserwatorzy kampanii wyborczej, po zapoznaniu się z wynikami wyborów mieli świadomość, że łatwo nie będzie. Trwa walka pomiędzy opozycją tj . radnymi wprowadzonymi do Rady przez Stowarzyszenie „Razem dla Milanówka” (4 radnych, trójka  to dawna opozycja) a Burmistrzem i radnymi ze Stowarzyszenia  „Milanówek Dziś i Jutro” (7 radnych). Do zdecydowanej opozycji dołączyły dwie radne spoza wymienionych stowarzyszeń. 2 radne głosują różnie, często wstrzymując się.

 To dobrze, że radni są dociekliwi, nie są maszynką do głosowania, pytają, próbują rozumieć, chcą głosować świadomie, mają ograniczone zaufanie. Nie należy jednak przesadzać. Trzeba mieć świadomość, że pisemne odpowiadanie na dziesiątki bardzo szczegółowych pytań wymaga czasu i jest kosztowne.
Może warto zastanowić się czy nie szkoda czasu i energii, po obu stronach. Tylko rozsądna współpraca pomiędzy Radą i Burmistrzem może przynieść korzyści miastu i jego mieszkańcom. Z pewnością nie kosztowna walka.

Ponadto w trakcie IX Sesji podjęto uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka,
 • realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2021,
 • zmiany budżetu Miasta na 2011 rok,
 • przyznania dotacji na prace przy zabytkach położonych na terenie Milanówka. Złożono 7 wniosków, z czego 2 zostały odrzucone przez Komisję Kultury: jeden nie spełniał wymogów formalnych zaś drugi uznano za bezzasadny z powodu wcześniejszej przebudowy. 100 tys. zł. rozdzielono pomiędzy 5 wniosków,
 • zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej.  Za sprzedażą głosowało 8 radnych, 6 było przeciw, zaś 1 radna wstrzymała się od głosu. Radni zdecydowali, że max. rabat udzielony kupującemu nie może przekroczyć 10% kwoty wyceny i że środki uzyskane ze sprzedaży mają być przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia miasta (przy sprzedaży zabytków można udzielić bonifikaty w wysokości max. 50% wartości obiektu). Tej kontrowersyjnej uchwale poświęcimy w najbliższym czasie odrębny artykuł,
 • wydzierżawienia gruntu o pow.18 m2 przy ul. Okólnej,
 • ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w  wysokości 200 zł,
 • wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r, w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego jest zgodne z  Konstytucją RP,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Jedwab 3” w Milanówku – radni zgłaszali wątpliwości dotyczące budowy TBS na podmokłym terenie,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015; w skład zespołu weszli: Ewa Galińska, Barbara Wiśniewska i Włodzimierz Starościak.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: