8 grudnia 2014 o godzinie 17 rozpoczęła się II sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Podczas sesji ustalono zakres przedmiotu działań komisji, oraz ich skład. Ustalono również wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza.

Pierwszą podjętą tego dnia uchwałą było wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącej Rady Miejskiej. Przewodnicząca zaproponowała pana Wiceprzewodniczącego Mirosława Gajowniczka. Kandydatura ta została zaakceptowana jednogłośnie.

Po tym głosowaniu radni przystąpili do powołania stałych komisji Rady Miejskiej oraz określenia przedmiotu ich działań, a następnie radni zgłaszali swój akces do prac w komisjach. Powołano następujące komisje:

 • KOMISJA ROZWOJU I BUDŻETU
  Działająca w zakresie spraw:
  1. planowania gospodarczego i finansowego,
  2. budżetu,
  3. inwestycji,
  4. rozwoju przemysłu, drobnej wy twórczości, rzemiosła i ush1g bytowych dla ludności,
  5. przedsiębiorczości i prywatyzacji,
  6. działalności placówek handlowych i gastronomicznych,
  7. zatrudnienia,
  8. pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
  Skład Komisji:
  • Cegliński Norbert
  • Curoł Katarzyna
  • Gajowniczek Mirosław
  • Górska Ewa
  • Józefowicz Jarosław
  • Kowalczyk Krzysztof
  • Morwiński Jan
  • Okurowski Andrzej
  • Pietraszek Sławomir
  • Pietruczuk Stanisław
  • Pytlińska Alicja
  • Wróblewska Joanna
 • KOMISJA GOSPODARKI GMINNEJ
  Działająca w zakresie spraw:
  1. gospodarki przestrzennej i architektury,
  2. gospodarki terenami komunalnymi,
  3. budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego,
  4. utrzymania i rozbudowy urząd zef1 komunalnych,
  5. usług komunalnych,
  6. gospodarki lokalnej,
  7. utrzymania dróg,
  8. komunikacji publicznej,
  9. transportu i łączności,
  10. rolnictwa i leśnictwa,
  11. ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
  12. gospodarki wodnej.
  Skład Komisji:
  • Cegliński Norbert
  • Dziekański Robert
  • Gajowniczek Mirosław
  • Górska Ewa
  • Kolasa Stanisław
  • Kowalczyk Krzysztof
  • Pieniążek Dorota
  • Pietraszek Sławomir
  • Pietruczuk Stanisław
  • Sobol Małgorzata
  • Suchożebrski Tomasz
  • Śliwińska Wiesława
 • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ l SPORTU
  Działająca w zakresie spraw:
  1. wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,
  2. funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
  3. upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
  4. ochrony zabytków i innych dóbr kultury.
  Skład Komisji:
  • Dziekańska Irmina
  • Dziekański Robert
  • Górska Ewa
  • Kapuściak Aleksandra
  • Kowalczyk Krzysztof
  • Okurowski Andrzej
  • Pytlińska Alicja
  • Sobol Małgorzata
  • Stankiewicz Sylwester
  • Suchożebrski Tomasz
  • Śliwińska Wiesława
 • KOMISJA POLITYKJ SPOLECZNEJ
  Działająca w zakresie spraw:
  1. porządku publicznego,
  2. opiniowania dokumentów strategicznych z zakresu:
  3. lokalnych środków masowego przekazu,
  4. kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,
  5. wykorzystania środków na pomoc społeczną,
  6. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
  7. problematyki środowiska młodzieżowego,
  8. zdrowotności mieszkańców,
  9. działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
  10. organizacji pozarządowych działających w strefie polityki społecznej,
   1. polityki społecznej,
   2. profilaktyki uzależnień,
   3. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   4. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Skład Komisji:
  • Dziekańska Irmina
  • Gajowniczek Mirosław
  • Górska Ewa
  • Kapuściak Aleksandra
  • Kowalczyk Krzysztof
  • Okurowski Andrzej
  • Pieniążek Dorota
  • Pytlińska Alicja
  • Sobol Małgorzata
  • Stankiewicz Sylwester
  • Suchożebrski Tomasz
  • Śliwińska Wiesława
  • Wróblewska Joanna
 • KOMISJA DS. HONOROWEGO OBYWATELSTWA
  Skład Komisji:
  • Kolasa Stanisław
  • Okurowski Andrzej
  • Pytlińska Alicja
  • Sobol Małgorzata
  • Suchożebrski Tomasz
  • Śliwińska Wiesława
 • KOMISJA STATUTOWO REGULAMINOWA
  Skład Komisji:
  • Cegliński Norbert
  • Gajowniczek Mirosław
  • Górska Ewa
  • Morwiński Jan
  • Pieniążek Dorota
  • Pietraszek Sławomir
 • KOMISJA INWENTARYZACYJNA
  Skład Komisji:
  • Gajowniczek Mirosław
  • Kapuściak Aleksandra
  • Kowalczyk Krzysztof
  • Sobol Małgorzata
  • Śliwińska Wiesława

Ostatnią podjętą tego dnia uchwałą było ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego, które ustalono w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 6.000 zł
 2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.975 zł
 3. dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych, liczony procentowo od wynagrodzenia zasadniczego -1.200 zł
 4. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na czas pełnienia funkcji burmistrza w kadencji 2014-20 l 8 - 3.190 zł

Przewodnicząca dodała, że wynagrodzenie to nie zmieniło się do kilku lat.

Swoją opinię do uchwały wygłosiła radna Alicja Pytlińska. - Pozwolę przytoczyć sobie to co po analizie projektu zauważyłam. W mojej ocenie projekt uchwały jest nie do przyjęcia. Zaproponowane wynagrodzenie jest najwyższe z możliwych jakie może otrzymać prezydent miasta, czy marszałek sejmiku. Żaden samorządowiec nie może otrzymać więcej – mówiła radna. - Pensja burmistrza musi być adekwatna do zarobków mieszkańca. Według Newsweek powiat grodziski zajmuje dopiero 164 miejsce w całej Polsce. Głównym powodem tak niskiej pozycji jest wysokość średniej płacy, która wynosi 2945 zł i jest niższa od średniej krajowej nawet o 900 zł. Powiat należy do najbiedniejszych powiatów w łańcuszku dookoła warszawskim – kontynuowała – Najwyższe samorządowe wynagrodzenie wiąże się z najwyższą odpowiedzialnością, a takiej odpowiedzialności nie dało się zauważyć przez miniony rok. Od ponad roku projekty uchwał podpisywane są przez zastępców burmistrza.

Co do przytaczania danych dotyczących średniego wynagrodzenia z terenu powiatu, dla ustalania wysokości wynagrodzenia Burmistrza Grodziska, duże wątpliwości miał sam Burmistrz. Niezorientowanym czytelnikom pragniemy przypomnieć, że w skład Powiatu Grodziskiego wchodzą oprócz Grodziska Mazowieckiego gminy Baranów, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola, a na 85 626 mieszkańców powiatu tylko 41 882 mieszka na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zaoponowała również Przewodnicząca twierdząc, że około 8000 zł netto to nie jest wygórowana kwota.

Zmiany w uchwale proponował również radny Krzysztof Kowalczyk. Proponował by dodatek specjalny przyznawany był rokrocznie, po otrzymaniu przez burmistrza absolutorium. Jego wniosek został odrzucony 18 głosami, a chwilę po tym wysokość wynagrodzenia burmistrza została uchwalona 18 głosami za, przy 3 przeciw.

Najbliższa sesja rady już 17 grudnia 2014.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: