26 września 2012 r., wcześniej niż zwykle, bo o godzinie 16.00 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. Patrząc na 29 punktów programu, wszyscy obawiali się powtórki z poprzedniej sesji, jednak tym razem obrady przeprowadzone były bardzo sprawnie, bez zbędnych dyskusji i wycieczek osobistych ze strony radnych.

Na początku sesji delegacja Rady rodziców z książenickiej szkoły (na zdjęciu) złożyła podziękowania radnym i burmistrzowi za realizację tak wspaniałego obiektu. „Jako rodzice dzieci, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy tak wspaniałą szkołę, a ukoronowaniem tego jest to, że dzieci z olbrzymią radością chodzą do szkoły, jak i na zajęcia dodatkowe” – mówili.

Po tej miłej i krótkiej uroczystości radni przyjęli z drobnymi zmianami porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji, a następnie przeszli do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków w 2012 r. o kwotę 1 415 000 zł oraz zmniejszenia dochodów w 2012 r. o kwotę 11 585 000 zł. W związku z powyższymi zmianami w dochodach i wydatkach gminy dokonano zwiększenia przychodów o 13 000 000 zł z kredytu z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Problem ze zwiększeniem zadłużenia związany jest, podobnie jak na poprzedniej sesji, z opóźnieniami w wypłacie środków z projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

W dniu 31 grudnia 2012 r. kończy się termin spłaty kredytów zaciągniętych pod kątem finasowania pomostowego projektów. Jak tłumaczył burmistrz, środki te powinny dawno spłynąć, ale niestety, urząd marszałkowski zmienił w trakcie roku sposób rozliczania projektów i wszystko wskazuje na to, że pieniądze z dofinansowań prawdopodobnie nie wpłyną w tym roku. Dodatkowo w przypadku projektu budowy kanalizacji w trakcie jego realizacji wydłużony został okres wypłaty środków z 12 do 18 miesięcy. Burmistrz wyrażał nadzieję, że nie będzie musiał wykorzystywać części tego kredytu i liczy na uruchomienie wypłat z Unii i wpływ środków z renty planistycznej, jednak musi zabezpieczyć gminę na wypadek, gdyby środki te nie wpłynęły.

Po zaciągnięciu dodatkowych kredytów zadłużenie gminy będzie wynosiło 45,05 %. Burmistrz zauważył także, że ”Potrzeba zaciągnięcia kredytu wynika z naszej i Państwa (radnych red.) pracowitości. Poziom zadłużenia jest cały czas na bezpiecznym poziomie i mamy świadomość, że przez najbliższy czas nie będziemy brali kredytów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte 13 głosami za i 7 przeciw.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

 • Zwiększone zostały dochody o kwotę 415 000 zł, w tym:
  • Dochody bieżące o kwotę 350 000 zł,
  • Dochody majątkowe o kwotę 65 000 zł.
 • Zmniejszone dochody o kwotę 12 000 000 zł, w tym:
  • Dochody bieżące o kwotę 1 550 000 zł,
  • Dochody majątkowe o kwotę 10 450 000 zł.
 • Zwiększone wydatki o kwotę 1 415 000 zł, w tym:
  • Wydatki bieżące o kwotę 1 135 000 zł,
  • Wydatki majątkowe o kwotę 280 000 zł.

Przy okazji tej uchwały dzięki pytaniom radnych mogliśmy dowiedzieć się, jakie są w tym momencie koszty utrzymania dwóch świeżo zrewitalizowanych parków. Miesięczne koszty utrzymania Parku Skarbków to 30 000 zł, a Stawów Goliana to ok. 35 000 zł, z czego 20 000 zł to koszty ochrony obiektów. Po krótkiej dyskusji uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się.

Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia w 2012 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 13 000 000 zł. Uchwała ta wynika z wcześniej opisywanych problemów i jest konsekwencją zmian w budżecie i WPF. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 6 przeciw.

Przed sesją radny Piotr Mergner wręczył apel do radnych dotyczący zadłużania gminy i planowania wpływów do budżętu. Zamieszczamy go w całości tutaj. Nie jest pewne, czy Grodziskowi Maz. grozi wizja przedstawiona przez radnego, ale z drugiej strony nie można zgodzić się ze spokojnym i trochę chyba lekceważącym podejściem do tematu ze strony urzędu. Jak w wielu takich sytuacjach, prawdziwy obraz znajduje się gdzieś po środku. Niestety, problemy finansowe gminy pokazują tę mniej kolorową twarz „darmowych” pieniędzy z UE i przerośniętej maszyny biurokratycznej, która za nimi stoi.

Z mojego doświadczenia, potwierdzonego powyższymi przypadkami wynika, że pieniądze z dotacji trzeba traktować bardziej jako dodatkowy zysk po realizacji projektu, a nie środek na realizowanie inwestycji, na które nie ma się zaplanowanych pieniędzy. Pozostaje nam liczyć na to, że zgodnie z zapowiedziami burmistrza, środki szybko spłyną i będziemy mieli okazję w przyszłym roku przekonać się, która wizja stanu finansów – radnego Piotra Mergnera czy burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego jest bliższa rzeczywistości.

Po przyjęciu uchwał związanych z finansami radni przyjęli jednogłośnie dwie uchwały dotyczące projektów zgłaszanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 r.

Pierwsza uchwała dotyczyła współdziałania z Gminą Żabia Wola na wykonanie zadania polegającego na realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej relacji Żabia Wola – Zalesie – Musuły. Projekt ten realizowany będzie przez gminę Żabia Wola. Druga uchwała dotyczyła upoważnienia do zawarcia partnerstwa przy modernizacji ul. Źródlanej na terenie gminy Grodzisk Maz. Działania te mają podnieść szanse na dofinansowanie projektu. Więcej informacji na temat składanych wniosków można znaleźć tutaj.

Kolejny punkt sesji dotyczył podziału Gminy Grodzisk Maz. na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Propozycję podziału na okręgi jednomandatowe przedstawialiśmy tutaj.

Propozycję podziału na okręgi opracowywano od marca. W sierpniu była dostępna dla radnych. Wzorem innych gmin, przed sesją, projekt konsultowany był na spotkaniu z radnymi. Formuła takiego spotkania zaproponowana została przez komisarza wyborczego w Warszawie. W wielu gminach radni wnosili wiele poprawek do projektów, a w Podkowie Leśnej podział został nawet zdjęty z ostatniej sesji w związku z uwagami radnych. W Grodzisku Maz. radni opozycyjni nie przybyli na spotkanie i nie zgłaszali żadnych uwag do podziału, pomimo iż na sesji wyrażali wątpliwości co do przyjętego podziału na terenach wiejskich i lokalizacji niektórych komisji wyborczych. Ze strony opozycji praca przy tej uchwale przypominała działanie „zrobię burmistrzowi na złość i strzelę sobie w kolano”.

Na szczęście podział będzie jeszcze na 90 dni przed wyborami weryfikowany i w razie potrzeby zmieniany. Warto zaznaczyć, że w związku z dużymi zmianami w układzie okręgów i samym sposobie wybierania radnych, zarówno radni jak i przedstawiciele urzędu widzą potrzebę przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej wśród mieszkańców przed wyborami. Projekt bez żadnych zmian został przyjęty 14 głosami za przy 7 przeciw.

W dalszej kolejności radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie nadania nowego statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Maz. , zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatwierdzenia do realizacji w 2012 r. projektu systemowego pod nazwą „Wykorzystaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt „Wykorzystaj szansę” omawiany był szerzej na poprzedniej sesji.

Krótką dyskusję dotyczącą ochrony drzew w Grodzisku Maz. i dziedzictwa kulturowego, które one stanowią, wywołała kolejna uchwała dotycząca zniesienia pomnika przyrody rosnącego po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego obok zakładu „Gedeon Richter" w Grodzisku Maz. Jak tłumaczył wiceburmistrz Piotr Galiński, zniesienie pomnika jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo. Drewno konaru głównego znajduje się w stanie rozkładu i istnieje ryzyko, że przy większych podmuchach wiatru drzewo zwali się na ul. Poniatowskiego. Opozycyjni radni pytali, czy nie ma możliwości uratowania drzewa, jednak burmistrz twierdził, że w tym przypadku jest to niemożliwe. W końcu uchwałę w tej sprawie przyjęto 13 głosami za, przy 6 przeciw i 2 wstrzymującymi się.

W dalszej kolejności radni pojęli uchwały dotyczące:

 • Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej przy zbiegu ulic Górnej i Przystankowej – umowa podpisana jest na okres 3 lat i dotyczy właścicieli sąsiedniej działki.
 • Nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kady – nabycie gruntu ma na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego na cele drogowe.
 • Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na nadwieszeniu części budynku nad nieruchomością gminną przy ul. Obrońców Getta
 • Zmiana uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Seledynowa" we wsi Odrano-Wola – zmiana została dokonana na wniosek właściciela jednej z działek, który nie wyraża zgody na nadanie drodze tej nazwy.

Radni podjęli także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla:

 • części miasta Grodzisk Maz. Jednostka A3 – obszar obejmuje działki na rogu ul. 3 Maja i Okulickiego ze znajdującymi się tam willami,
 • części miasta Grodzisk Maz. Jednostka FI – na tym terenie funkcjonuje zakład mleczarski, który jest modernizowany i aby mógł zrealizować swoje zamierzenia, na które dostał pieniądze z zewnątrz, konieczna jest zmiana planu. W obszarze tym znajdują się także działki komunalne,
 • części miasta Grodzisk Maz. Jednostka F2 – w tym obszarze powstaje duże osiedle mieszkaniowe i plan ma być dopasowany do powstających tam obiektów. Dodatkowo znajdują się tam działki komunalne, które mają zostać przeznaczone na cele mieszkaniowe,
 • części wsi Chrzanów Duży, Chlebnia, Natolin – strefa przemysłowa w Gminie Grodzisk Maz. – przez obszar ten przebiega plan obwodnicy zachodniej i jej projekt nie jest do końca zgodny z obecnym planem,
 • części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Amarantowej – w ubiegłych latach przekazano jedną z działek fundacji „Godne Życie” w celu wzniesienia ośrodka fundacji, jednak obecny plan to uniemożliwia,
 • części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży,
 • części wsi Opypy w rejonie ul. Pałacowej.

Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła sprawy wprowadzenia zmian w uchwale o bezprzetargowej sprzedaży gruntu we wsi Kłudno Stare. Przyczyną zmian była korekta wielkości działki.

Sesji przysłuchiwał się Kamil Kubacki

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: