XXV sesja rady w Grodzisku Mazowieckim

Na 29 sierpnia 2012 roku zwołana została pierwsza po wakacjach, XXV Sesja Rady Miasta w Grodzisku Mazowieckim. Program sesji był bardzo obszerny, a dodatkowo nie zawsze merytoryczne dyskusje radnych, którzy nie zadali sobie trudu, by budzące ich wątpliwości kwestie wyjaśnić na posiedzeniach odpowiednich komisji, spowodowały, że sesja trwała około 5 godzin.

Na sesję przybyła delegacja mieszkańców ulicy Ziemiańskiej, walczących od dłuższego czasu o utwardzenie swojej ulicy. Burmistrz w pierwszej kolejności omówił stan prac związanych z przygotowaniem tej inwestycji. Jak stwierdził, w ulicy przebudowany został już gazociąg i sieć energetyczna, wykonano kanalizację. Zlecono projekt ulicy, razem z projektem kanalizacji deszczowej i 31 maja 2012 uzyskano pozwolenie na budowę. Ulica, tak jak zapewniał wcześniej, będzie przebudowana na wiosnę 2013.

Mieszkańcy chcieli dowiedzieć się, dlaczego cały proces przygotowania tej inwestycji trwa ponad 2 lata. Uważają, że trwa on zbyt długo i jest to wynik zaniedbań. Z tymi zarzutami nie zgadzał się burmistrz, który twierdził, że przebudowa ta wymagała wielu dodatkowych działań i uzgodnień, które musiały tyle trwać.

Jak było do przewidzenia, mieszkańcy nie uzyskali przyspieszenia wykonania tej inwestycji, a jedynie potwierdzenie wcześniej ustalonego harmonogramu. Po  dyskusji dotyczącej ich sprawy, delegacja mieszkańców opuściła salę, choć szkoda, że byli oni zainteresowani jedynie sprawą ich dotyczącą, a nie całą sesją i działaniami radnych.

W dalszej kolejności radni przeszli do dyskusji nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jedną ze zmian było zwiększenie o 1 400 000 zł wydatków na budowę szkoły w Książenicach. Radna Alicja Pytlińska pytała, z czego wynika wzrost tych kosztów. Niestety, nikt z obecnych na sali nie potrafił wyjaśnić szczegółowo tej kwestii i na wniosek Burmistrza punkt ten, jak i powiązane z nim dwa kolejne, został przesunięty w oczekiwaniu na przybycie pracownika posiadającego odpowiednią wiedzę.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Inkasentami tych podatków są sołtysi poszczególnych sołectw. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 10% zebranych na terenie sołectwa kwot, ale nie mniej niż:

 • 600 zł kwartalnie dla sołectw do 300 zameldowanych mieszkańców
 • 650 zł kwartalnie dla sołectw od 301 do 500 zameldowanych mieszkańców
 • 700 zł kwartalnie dla sołectw od 501 do 700 zameldowanych mieszkańców
 • 750 zł kwartalnie dla sołectw powyżej 700 zameldowanych mieszkańców

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i radni zajęli się uchwałą w sprawie akceptacji działań zmierzających do podpisania umowy konsorcjum w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na utworzeniu Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji (ICI) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Na sali obecny był pan Witold Szymczak – dyrektor finansowy Agencji Rozwoju Mazowsza, któremu radni mogli zadawać pytania dotyczące umowy konsorcjum.
Koncepcja ICI była już szeroko przedstawiona radnym, pisaliśmy o niej również na łamach naszego portalu, a sam projekt umowy omawiano wcześniej na Komisji Budżetowej. Przedmiotem umowy jest zawiązanie konsorcjum pomiędzy gminą a Agencją Rozwoju Mazowsza, którego celem będzie pozyskanie środków na wybudowanie Centrum, a następnie po uzyskaniu dofinansowania utworzenie spółki, która będzie odpowiedzialna za wybudowanie i zarządzanie ICI. Jeżeli konsorcjum nie uzyska dofinansowania, umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

Niestety, dyskusja bardzo szybko zeszła z tematu związanego z konsorcjum i przybrała niemerytoryczną formę wzajemnych docinek pomiędzy radnymi z lewej i prawej strony sali i burmistrzem. Całość trwała prawie godzinę i większość pytań dotyczących umowy nie znalazła odpowiedzi. Wynika to w dużej mierze z formy, w jakiej pytania zostały zadane. Zdziwienie budzi fakt niezadania przez radnych wielu tych podstawowych pytań na Komisji Budżetowej. A przecież na posiedzenie komisji może przyjść każdy i wyrazić swoje wątpliwości. W końcu radni przyjęli projekt uchwały 14 głosami za, 5 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

Po tym głosowaniu radni powrócili do punktu związanego ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej i zwiększenia kosztów budowy i wyposażenia szkoły w Książenicach. Punktowi temu towarzyszyła, tak jak poprzedniemu, długa jałowa dyskusja. Jedyne co z niej wynikało to pewność, że koszty budowy szkoły i jej wyposażenia wzrosną do kwoty, która będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Prawdopodobnie będzie to około 21 mln. zł. Z drugiej strony radni opozycyjni mówili o niedoinwestowaniu innych grodziskich placówek oświatowych, ale swoich opinii nie podparli żadnymi liczbami. Posługiwali się ogólnikowymi, często nieprawdziwymi argumentami. Efekt tego był taki, że pomimo dobrych chęci i próbie odzwierciedlenia wielu słusznych odczuć społecznych - nie osiągnęli nic.

Przed sesją poprosiliśmy o zestawienie grodziskich inwestycji oświatowych i bez problemu otrzymał taką informację, udostępniając ją na łamach portalu. Szkoda, że radni nie wystąpili o podobne zestawienia. Mogliby wówczas oprzeć swe odczucia na konkretnych liczbach i pokusić się np. o porównanie ich z danymi z ubiegłych lat oraz z danymi z innych gmin.

Z drugiej strony, gdyby w prywatnej firmie, na posiedzeniu rady nadzorczej prezes lub kierownik projektu zakomunikował, że projekt zamiast 17,5 mln zł  może kosztować 21 mln zł, to prawdopodobnie taka osoba tego samego dnia straciłaby pracę. W końcu jednak uchwalono zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej 14 głosami za, 5 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

Kolejnym punktem było przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. W projekcie uchwały zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 2 205 700,00 zł. Uchwała przewiduje również zwiększenie linii kredytowej do 9,5 mln złotych. Radni mogli dowiedzieć się, że gmina ma problem z uzyskaniem refundacji za termomodernizacji i za przebudowę targowiska. Pieniądze powinny wpłynąć około 10 września i aby nie stracić płynności, potrzebne jest zwiększenie kredytu. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku linia kredytowa była już raz zwiększona. Na tym przykładzie widać, jaki komfort w dysponowaniu pieniędzmi mają władze samorządowe. Niestety, w realiach biznesowych opóźnienia w wypłatach dotacji, czy chociażby płatności faktur zdarzają się bardzo często. Nieuwzględnienie tego w planach wydatków w prywatnej firmie i doprowadzenie do utraty płynności finansowej może oznaczać jej upadłość, a dla zarządu firmy duże problem. Dla samorządu to tylko kwestia przegłosowania 14 głosami za przy 7 przeciw zmiany w uchwale budżetowej i ... pozamiatane.

Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie kolejnego punktu, czyli uchwały w sprawie zabezpieczenia omawianego wyżej kredytu wekslem „in blanco”, który jest wymagany przez bank.

Następnym punktem programu było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dziecka w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jak zaznaczyła pani wiceburmistrz Maria Grabowska – uchwała ta pozwoli, po rozpatrzonym pozytywnie wniosku, podpisanie umowy. W ramach umowy gmina otrzyma ponad 661 tys. zł i w klasach I-III będą prowadzone dodatkowe zajęcia. Szkoły otrzymają także dodatkowe wyposażenie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Takiej jednomyślności zabrakło jednak w kolejnym punkcie dotyczącym uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Celem uchwały było umożliwienie pobierania opłat od dzieci przebywających w punkach przedszkolnych prowadzonych przy szkołach, na takich zasadach jak w przedszkolach. Poprzednia uchwała nie dawała takiej możliwości. Temat ten wywołał dyskusję nad ogólnym sposobem pobierania opłat za przedszkola i mankamentów obowiązującego rozwiązania. Zupełnie nie rozumiem celu, jaki przyświecał w tym jednej z opozycyjnych radnych. Czy temat ten nie był poruszany wcześniej na komisjach i radni nie mogli złożyć do projektu swoich propozycji zmiany? Czy trzeba było czekać z tym do sesji? Czy w trosce o budżet gminy (był to jeden z poruszanych przez opozycję argumentów) jedni radni chcieli przekonać innych radnych do nieprzyjęcia tej uchwały i uniemożliwienia pobierania opłat od dzieci przebywających w punkach przedszkolnych? Na pewno konieczne jest przeanalizowanie systemu odpłatności za przedszkola i kształtowania polityki prorodzinnej w gminie, jednak chyba nie był to najlepszy do tego moment. W końcu uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 4 przeciw.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Miasta Grodzisk Mazowiecki w znaku towarowym Grodziskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Następnie przeszli do rozpatrywania trzech skarg na burmistrza.

Pierwsza skarga złożona została przez Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców Oddział Terenowy Nr 62 w Grodzisku Mazowieckim. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, skarga jest bezzasadna. Według prawnika, z dostarczonych dokumentów nie wynika możliwość reprezentowania spółdzielców przez osoby składające skargę na zewnątrz.
Problem polega na tym, że jak twierdzi Janusz Okurowski - nie było żadnej skargi – to był wniosek. Poruszany we wniosku temat dotyczy gruntów odebranych w latach 80-tych osobom prywatnym, celem przeznaczenia ich pod budownictwo wielorodzinne. Wówczas spółdzielnia zobowiązywała się do wybudowania z własnych środków budynków wielorodzinnych. W aktach notarialnych nie ma wzmianki o garażach, czy budynkach usługowych, które także zostały tam pobudowane. W związku z tym osoby, którym odebrano grunty, mogą wystąpić do sądu o odszkodowania. Takie zjawisko ma już miejsce w Warszawie. Autorom wniosku chodziło jedynie o sprawdzenie, czy i w jakiej skali podobne zagrożenie występuje w Grodzisku Maz. Za odrzuceniem skargi głosowało 14 radnych. Przeciw 6.

Następnie rozpatrywana była skarga pana Bogusława Pancewicza. Skarga ta już raz był rozpatrywana i nie przedstawiono w niej żadnych nowych argumentów. Skarga została odrzucona jednogłośnie.

Ostatnia skarga została złożona przez prowadzących niepubliczne przedszkole w Żabiej Woli, a dotyczyła nieprawidłowego naliczania dotacji. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Radny Roman Ignasiak zauważył, że jest to wniosek, a nie skarga. Skarga została odrzucona 15 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Kolejne uchwały dotyczyły gospodarki nieruchomościami i w większości decyzje podejmowane były jednogłośnie. Wyrażono zgodę na:

 • bezprzetargowe wydzierżawienie 18 m2 pod kiosk z gazetami, przy przystanku komunikacji miejskiej przy pl. Króla Zygmunta,
 • bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości w miejscowości Szczęsne, pod punkt sprzedaży zniczy i kwiatów,
 • bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Pułaskiego. W poprzednim planie zagospodarowania był to teren pod drogę. Sąsiad wystąpił z stosownym wnioskiem wydzierżawienia go na cele parkingowe – prowadzi tam lokal usługowy i mieszkaniowy,
 • sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Odrano-Woli. Na działce tej jest wzniesiona połowa bliźniaka i sprzedaż jest na rzecz najemcy,
 • sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza. Jest to podwórko, za byłą pocztą. Obecnie w  miejscu poczty postawiono nowy budynek,
 • sprzedaż nieruchomości przy ul. Jaworowej,
 • sprzedaż działek w Kłudnie Starym. Działki te były drogami dojazdowymi do pól, na których ma powstać park rozrywki. Działki mają zostać sprzedane w trybie bezprzetargowym, na podstawie wyceny biegłego,
 • sprzedaż działki przy ulicy Umińskiego na rzecz poprzedniego właściciela – przy sprzedaży tych działek obowiązywał plan z szerszymi ulicami, co uległo zmianie w kolejnych planach,
 • ustanowiono także służebność pod linie energetyczne, na działkach w miejscowości Natolin i przy ul. Sienkiewicza.

Sesji przysłuchiwał się Kamil Kubacki

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: