Burmistrz Grodziska otrzymał absolutorium!

Na dzisiejszej sesji Rada Gminy udzieliła Burmistrzowi Grodziska Maz. absolutorium za wykonanie budżetu. Jest to już 18 absolutorium dla Grzegorza Benedykcińskiego.

Przed rozpoczęciem sesji Pani Joanna Biegała poinformowała, że wystąpiła z klubu PiS. Podkreśliła, że nigdy nie była członkiem PiS, a jedynie UPR i Nowej Prawicy Janusza Krowina Mikke. Poinformowała także, że została wybrana ostatnio sekretarzem generalnym Nowej Prawicy, czego gratulujemy!

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza od dawna sesja, która nie zaczynała się od głosowania wniosku Romana Ignasiaka o wprowadzeniu do programu sesji punktu dotyczącego protestu Rady Miejskiej w sprawie nie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie cyfrowym dla telewizji TRWAM.

Po przyjęciu, z drobnymi zmianami, porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni procedowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 oraz informacjami o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Mazowiecki. Skarbnik Andrzej Mucha przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, omawiając szczegółowo wszystkie pozycje. Przypomniał również wszystkie nagrody, jakie otrzymała Gmina i Burmistrz w ostatnim czasie.

Następnie przedstawione zostały stanowiska komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Wszystkie komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. Przewodnicząca Rady przedstawiła także pozytywną opinię sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po krótkiej i mało merytorycznej dyskusji radni przystąpili do głosowania za przyjęciem sprawozdania. Zostało ono przyjęte 14 głosami za, przy 7 głosach przeciw.

W dalszej kolejności radni przeszli do punktu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Stanisław Kolasa przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium. Został on na komisji przyjęty 6 głosami za, przy 4 głosach przeciw. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowałą wniosek pozytywnie, aczkolwiek z drobnymi uwagami.

Dyskusja nad absolutorium była długa i koncentrowała się w dużej mierze na jakości prac komisji rewizyjnej i wydatkach na promocje miasta. Radny Henryk Tuszyński zaznaczył, że zdaniem klubu radnych Grodziszczanie, budżet ten nie został zadaniowo wykonany, dlatego zagłosuje przeciw udzieleniu absolutorium. Nie da się ukryć, że wiele zadań zaplanowanych w budżecie nie zostało zrealizowanych.

W głosowaniu radni udzielili absolutorium burmistrzowi 14 głosami za i 7 przeciw.

Po głosowaniu Burmistrz dziękował wszystkim z całego serca za udzielenie absolutorium, ponieważ jest to absolutorium dla całej załogi urzędu.

Pełną relację z sesji zamieścimy na łamach naszego portalu w najbliższych dniach.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: