Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 17 czerwca 2021 r. było podsumowanie ubiegłego roku. Zarządzanie gminą w trudnym czasie pandemii zasłużyło na bardzo dobrą ocenę.   

Rada Miejska w Brwinowie rozpatrywała raport o stanie gminy Brwinów za ubiegły rok podczas posiedzenia stacjonarnego, które odbyło się w sali OSP 17 czerwca 2021 r. Każdy mógł się już wcześniej zapoznać z treścią ponadstustronicowego dokumentu, który został podczas sesji omówiony w skrócie przez zastępcę burmistrza Sławomira Walendowskiego. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do udziału w debacie o raporcie o stanie gminy Brwinów w formie przewidzianej w ustawie o samorządzie gminnym, jednak grupa osób z Żółwina przybyła do Brwinowa, by przysłuchiwać się dyskusji i sygnalizować kwestię kłopotów z zaopatrzeniem w wodę południowych sołectw. Wątek tych problemów, jakie pojawiły się pod koniec kwietnia tego roku, pojawił się także w debacie nad raportem za 2020 rok.  
W debacie radnych wybrzmiało jednak przede wszystkim to, że gmina Brwinów z powodzeniem radziła sobie w czasie pandemii. Większość zabierających głos podkreślała, że na pochwałę zasługuje ostrożne i racjonalne gospodarowanie budżetem, a jednoczesne utrzymanie dużego tempa inwestycji. Doceniano też pracę burmistrza i jego zastępców, skarbnika i pracowników Urzędu Gminy Brwinów.

Przy czterech osobach nieobecnych za wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego głosowało 14 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Kolejnymi punktami było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2020 oraz udzielenie burmistrzowi absolutorium. Opinie zarówno Komisji Rewizyjnej, jak też Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie były pozytywne, bez zastrzeżeń. W efekcie radni podjęli obie uchwały niemal jednogłośnie. Przy dwóch osobach nieobecnych „za” było 18 osób, a jedna wstrzymała się od głosu.

Raport o stanie gminy stanowi podsumowanie działalności Urzędu Gminy Brwinów w poprzednim roku pod kątem m.in. wykonanych inwestycji gminnych, a także działań Środowiskowego Ośrodka Pomocy  Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej im. W. Wernera, Straży Miejskiej oraz placówek oświatowych. Pomimo pandemii i realnie malejących w całym kraju dochodów samorządów z PIT gmina Brwinów nie odnotowała deficytu budżetowego, a większość z zaplanowanych inwestycji została zrealizowana.

Wśród inwestycji ukończonych w 2020 r. znalazły się m.in. modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie, oddanie do użytkowania budynku przedszkola w Żółwinie, zakończenie kolejnego etapu rewitalizacji parku miejskiego, rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie, budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi (etap I), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach, przebudowa ul. Kampinoskiej w Brwinowie (etap II), przebudowa ul. Milanowieckiej w Owczarni, przebudowa ul. Żółwińskiej (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej) w Owczarni.
Gmina Brwinów sukcesywnie rozwija infrastrukturę rowerową. Powstają nowe ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe. W 2020 r. zostały zbudowane ścieżki wzdłuż ul. Słonecznej (na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej), wzdłuż ul. Pruszkowskiej w Brwinowie, wzdłuż ul. Natalińskiej w Otrębusach (od ul. Piaseckiego do WKD), wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie (od ronda Kozielewskiego do ul. Przejazd) oraz w Mosznie Wsi od ronda do granicy Pruszkowa.

W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Żółwinie, a także budowa świetlicy w Kaniach.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową ważnych inwestycji gminnych m.in. budowy biblioteki w Brwinowie, która rozpoczęła się w 2021 r., a także przebudowy i rozbudowy dróg gminnych – np. ul. Szkolnej w Żółwinie, skrzyżowania ul. Południowej z ul. Młochowską wraz z odcinkiem ul. Młochowskiej do granicy z gminą Nadarzyn.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: