Rada Miasta Podkowa Leśna podczas XVIII Sesji w dniu 9 lipca 2020 jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie podkowiańskiego magistratu. Dokument ukazuje finanse i inwestycje, stan mienia komunalnego, poziom realizacji zadań własnych gminy, a także założenia wdrażanych programów i strategii. Znajdziemy tam też informacje o działalności jednostek podległych. Warto zaznaczyć, że podkowiański raport w odróżnieniu od innych, nie jest jedynie laurką dla obecnych władz – zawiera również dane dotyczące tego, czego nie udało się zrealizować w danym roku.

Do dyskusji nad raportem zgłosiło się 4 mieszkańców. Odnieśliśmy wrażenie, że mieszkańcy odnosili się bardziej do bieżących problemów miasta niż samego raportu. Dyskusję zdominowały działania Stowarzyszenia „Dendropolis”. Na krytykę i zarzuty kierowane pod adresem Urzędu Miasta, zdecydowanie odpowiadali radni i burmistrz.

Jedna z mieszkanek i radna pytały o działania związane z ochroną zabytków i przyrody, poruszano też temat niepokojących wskaźników demograficznych (ujemny przyrost naturalny). Dyskusja dotyczyła bardziej bieżącej działalności gminy, niż samego raportu. Burmistrz starał się rozwiać pojawiające się wątpliwości. Radni docenili jego pracę i jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania.

- To praca zespołowa dosyć ciężka. Dziękuję bardzo państwu. – podkreślił burmistrz, dziękując radnym i pracownikom za dobrą współpracę.

Przyjęto również sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2019 rok. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały dokument.

Dochody miasta zrealizowane zostały w wys. 34 666 635 zł, co stanowiło 102,92% planu, w tym dochody bieżące w 102,74%, zaś majątkowe w 111,08%. Wydatki zrealizowano w kwocie 30 881 376,85zł, co stanowiło 89% planu, w tym wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 89,05%, a majątkowe na poziomie 88,65%. Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 3 922 113 zł, co stanowi 11,31% wykonania dochodów ogółem. Budżet zamknął się nadwyżką 3 785 258 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 1 012 251,77zł

Dobre wyniki finansowe miasta zauważają także niezależni eksperci. W tym roku Podkowa Leśna, zajmując III miejsce w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, znalazła się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin.

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie. W taki sam sposób radni udzielili burmistrzowi absolutorium.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: