Relacja z XXIV sesji Rady Miejskiej w Grodzisku

Na zorganizowanej w dniu 27 czerwca 2012, ostatniej przed wakacjami grodziskiej sesji, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi oraz podjęli wiele ważnych uchwał.
 
Przed rozpoczęciem sesji radna Joanna Biegała poinformowała, że wystąpiła z klubu PiS. Podkreśliła, że nigdy nie była członkiem PiS, a jedynie UPR i Nowej Prawicy Janusza Krowina Mikke. Poinformowała także, że została wybrana ostatnio na sekretarza generalnego Nowej Prawicy, czego gratulujemy!

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza od dawna sesja, która nie rozpoczynała się od głosowania wniosku Romana Ignasiaka o wprowadzeniu do programu sesji punktu dotyczącego protestu Rady Miejskiej w sprawie nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie cyfrowym dla telewizji TRWAM.

Po przyjęciu, z drobnymi zmianami, porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni procedowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 oraz informacjami o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wszystkie komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. Przewodnicząca Rady Joanna Wróblewska przedstawiła także pozytywną opinię sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostało ono przyjęte 14 głosami za, przy 7 głosach przeciw. W dalszej kolejności radni przeszli do punktu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Grzegorzowi Benedykcińskiemu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Kolasa przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium. Został on na komisji przyjęty 6 głosami za, przy 4 głosach przeciw. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek pozytywnie, aczkolwiek z drobnymi uwagami. W głosowaniu radni udzielili absolutorium burmistrzowi 14 głosami za i 7 przeciw. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Po udzieleniu absolutorium, nastąpiła krótka przerwa, po której radni zajęli się uchwałami związanymi z finansami gminy. Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-24, a następnie procedowali nad zmianami w uchwale budżetowej na rok 2012. Do najważniejszych zmian należą:
 • Zwiększenie dochodów o 1 898 000,00zł
 • Zwiększenie wszystkim m. in. wydatków na obecnie prowadzone rewitalizacje parków, inwestycje w oświacie, dotacje dla Policji Powiatowej, zakup samochodu dla Straży Zwierząt
 • Zwiększenie limitu kredytów bieżących z 5 mln zł do 7 mln zł wynikającez  opóźnienia wypłat środków Unijnych (zabezpieczenie finansów gminy)
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 28 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu w ciągu drogi powiatowej 1505 Grodzisk-Józefina.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in-blanco – jest ona wymagana przez bank obsługujący gminę.

W dalszej kolejności radni przeszli do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1.
Plany te obejmują tereny wokół Szpitala Zachodniego. Uwzględniają między innymi możliwość utworzenia lądowiska dla helikopterów na ternie szpitala. Treść planu zamieszczamy tutaj. Zamieszczamy również Prognozę oddziaływania na środowisko.
Do planu wpłynęły dwie uwagi, z czego jedna składająca się z 11 punktów. Burmistrz nie uwzględnił tych uwag i radni podtrzymali jego stanowisko. Po odrzuceniu uwag, plan również został przyjęty.

Następnie radni wyznaczyli na „inkasentów opłaty skarbowej poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim” następujące osoby:
 1. Panią Urszulę Drab
 2. Panią Justynę Popłońską
 3. Panią Janinę Surałę.
W dalszej kolejności Radni podjęli uchwały w sprawach:
 • Ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego. Zmiany w planie spowodowane są otwarciem nowego punktu przedszkolnego przy kościele na ul. Piaskowej. Aktualny plan zamieszczamy tutaj
 • Zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła. Burmistrz, omawiając uchwałę, twierdził, że zmiany spowodowane są przede wszystkim tym, że pojawił się tam nowy pawilon i gmina będzie tam organizowała, np. w niedziele, jarmarki staroci. Dlatego musi zostać zmieniony regulamin. Radny Ignasiak słusznie zauważył, że w nowym pawilonie będzie sprzedawany alkohol do 18%, czego Burmistrz wcześniej nie dopowiedział. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych w obrębie ulic: gen. L. Okulickiego, 3-go Maja i W. Bartniaka oraz regulaminu określającego zasady korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i Stawowej, wraz z placami zabaw. Po krótkiej dyskusji dotyczącej w dużej mierze ujętych w regulaminie zwrotów i wiarygodności załączonych opinii prawnych, radni przyjęli uchwałę 18 głosami za i 2 wstrzymującymi się. Radny Roman Ignasiak nie brał udziału w głosowaniu.
 • W sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie parku wiejskiego w Kozerkach Starych – oba obiekty, o których mowa w uchwale od dawna nie istnieją, a uchwała jedynie porządkuje stan prawny.
 • Odrzucenie jednogłośne skargi na działalność Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Skarga została złożona przez pana Radosława Witczuka. W uzasadnieniu dla odrzucenia skargi przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że „jest to Pan o skomplikowanej osobowości, po przeczytaniu tych materiałów, państwo powinni podzielić te przypuszczenia” W celu rozwiania Państwa wątpliwości, treść materiałów zamieszczonych do uchwały zamieszczamy tutaj(1,82MB)
W następnej kolejności Radni procedowali nad uchwałami związanymi z gospodarką nieruchomościami:
 • Wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozery.
 • Wyrazili zgodę na bezprzetargową sprzedaż działki w Chlebni, sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej, bezprzetargową sprzedaż działki gruntu przy ul. Bartniczej.
 • Wyrazili zgodę na sprzedaż lokali w budynku pod adresem Chlebnia 57. Jest to budynek po byłym przedszkolu i wymaga remontu. Sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje odciążenie Gminy od zbędnego wydatkowania środków na remont.
 • Wyrazili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców Getta na rzecz PSS Społem.
 • Oddali w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość w Chrzanowie Dużym pod numerem 5 Zakładowi Gospodarki Komunalnej – w przyszłości ma tam zostać przeniesiony GKM z ul. Sportowej.
 • Przyjęli uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod zabudowę kablem nieruchomości gruntowej przy ul. L. Teligi oraz ustanowienia służebności przesyłu pod zabudowę urządzeniami energetycznymi nieruchomości przy ul. J. Montwiłła, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 • Wyrazili zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 11 listopada 40
 • Nadali nazwę „Bratkowa” wewnętrznej drodze gminnej odchodzącej od ul. Widokowej i biegnącej wzdłuż północnej granicy wsi Radonie ze wsią Opypy.
 • Wyrazili zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczęsne – uchwała dotyczy działki, na której rodzicie urodzonych w Grodzisku czworaczków wznieśli budynek.
Na koniec sesji radni złożyli następujące interpelacje:

Radny Piotr Merger złożył interpelację w sprawie wymiany starych krzeseł w szkołach, mogących powodować wady kręgosłupa.

Radna Alicja Pytlińska poruszyła temat pogryzienia przez psa jednej z mieszkanek Gminy. Pies został zabrany do schroniska w celu przebadania, po czym po 2 tygodniach na wniosek Ochrony Środowiska został wypuszczony na ulicę, gdzie dalej zagraża mieszkańcom. Radna pytała także, czy jest już koncepcja przeznaczenia darowizny Państwa Jastrzębiec-Kostka

Radny Krzysztof Kowalczyk wnioskował za przeznaczeniem funduszy na zakup zabawek dla placu zabaw przy ul. Żeromskiego. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że zostaną tam przeniesione zabawki z placu przy ul. Bartniaka.

Radny Marek Czarnecki prosił o ustawienie znaku informacyjnego o możliwości ustawienia radaru przy ul. Na laski. Zwrócił również uwagę na problem hałasu i zachowania obsługi nowo otwartego przedszkola ul. Górnej.

Radny Stanisław Kolasa prosił o sprawdzenie legalności działalności firmy budowlanej w Ksiażenicach.

Radny Roman Ignasiak zwrócił uwagę dotyczącą przeznaczenia działki na budowę parkingów przy ul. Bartniaka – działka miała być przeznaczona pod rozbudowę szkoły. Prosił również o kopię statutów Samorządowych Zakładów Budżetowych.
 
Sesję zrelacjonował
Kamil Kubacki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: