Edukacja ludzi starszych w Milanówku

W dniu 16 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytetu, który jest zaliczany do najlepszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Nie jest to moja ocena, ale świadczy o tym fakt zapraszania MU3W na ogólnopolskie konferencje, kongresy, w tym na konferencję organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP.

Jest to oczywiście duża promocja Milanówka, ale także okazja do zapraszania na wykłady prowadzone przez MU3W wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, z czego korzysta z powodzeniem Prezes Dominika Inkielman.

Walne Zgromadzenie było profesjonalnie przygotowane. Członkowie mogli zapoznać się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności za rok akademicki 2011/2012, zamieszczonym wcześniej w Nr 23 cyklicznie wydawanej Gazetki, sprawozdaniem finansowym za 2011 rok, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, ramowym programem prac na rok akademicki 2012/2013 oraz ramowym projektem budżetu na ten rok.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez licznie zgromadzonych członków jednogłośnie, zarząd MU3W otrzymał absolutorium.

Będąc gościem na Walnym Zgromadzeniu, z przyjemnością słuchałam o niewątpliwych sukcesach tej organizacji pozarządowej.

MU3W działa od 2005 roku. Jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w 2006 roku. Pracami Uniwersytetu kieruje 7 osobowy zarząd. Nad poziomem merytorycznym zajęć czuwa, z głosem doradczym, Rada Programowa składająca się z 14 osób, w tym 6 profesorów wyższych uczelni.

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu prezes Dominika Inkielman, „głównym celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych dziedzinach: kształcenie ustawiczne ludzi starszych, aktywizacja społeczna poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska osób starszych, w tym również niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych”.

Cel ten jest realizowany poprzez zajęcia fakultatywne płatne: nauka języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, gimnastyka na basenie i w sal,i oraz zajęcia nieodpłatne, prowadzone przez wolontariuszki: rysunek, malarstwo, nordic-walking, porady psychologiczne. W roku akademickim 2011/2012 przeprowadzono 27 wykładów z różnych dziedzin, m.in.: medycyny, psychologii, prawa, historii, geologii, ekologii, kulturoznawstwa, nauk społecznych, z których skorzystało ponad 1500 osób. MU3W czynnie uczestniczy w uroczystościach miejskich, akcjach, spotkaniach. Ponadto organizowane są wyjazdy do teatrów, a także wyjazdy turystyczne.”
Relację z kilku wykładów oraz ze szkolenia „Kobieta Bezpieczna 2” były zamieszczone na „Obiektywie”.

Obecnie członkami MU3W jest 175 osób: 135 kobiet i 40 mężczyzn, w wieku od 42 do 82 lat. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 60-65 lat. We wrześniu przyjęto 30 nowych słuchaczy, a 10 skreślono za nie opłacanie składek.

Przychody Uniwersytetu w 2011 roku wyniosły 43 880 zł. Dotacja z miasta to 8865 zł, w tym na działalność statutową (edukacyjną) 3,5 tyś. zł. Biorąc pod uwagę fakt, że uniwersytety działające w sąsiednich gminach otrzymują z urzędów tych gmin znacznie większe dotacje (Podkowa Leśna – 30 tys. zł, Grodzisk Maz. – 20 tys. zł, Brwinów – 4 tys. zł miesięcznie), należy stwierdzić, że MU3W nie jest „rozpieszczany” przez Urząd Miasta, mimo podejmowania wielu cennych inicjatyw, zaś problem edukacji ludzi starszych nie jest właściwie zdiagnozowany i oceniony przez władze miasta.

W ubiegłym tygodniu otrzymałam informację, że w Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ogłoszonym przez Senat uchwałą z 1 lutego 2012 r., organizowany jest konkurs "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”, którego najważniejszym celem jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację. Zwróciłam się więc do Prezes MU3W Dominiki Inkielman i do Sekretarz Miasta Anny Zajączkowskiej z pytaniem - czy milanowski samorząd ma podstawy do tego, by startować w konkursie? Obie Panie były zgodne – nie, bo z inicjatywami występuje MU3W, a Urząd Miasta ewentualnie wspiera te inicjatywy niewielką kwotą. A szkoda, bo świadczy to o niedocenianiu roli organizacji pozarządowych, a przede wszystkim problemu edukacji ludzi starszych.
 
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: