Uchwały "śmieciowe" zaopiniowane pozytywnie

Dziesięciu radnych, członków Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, na posiedzeniu w dniu 15-go listopada, każdą z pięciu  uchwał  „śmieciowych” zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie. Zgodnie z ustawą  uchwały te muszą być przyjęte przed końcem roku. Wcześniej uchwały były przesłane do konsultacji 37. organizacjom pozarządowym. W konsultacjach wzięły udział 2 organizacje: TMM i TWIS „Obiektyw”.

Od pierwszego stycznia 2012 obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa „śmieciowa” wprowadza obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Od połowy 2013 roku, gminy są zobowiązane do odbierania i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Jednostki samorządowe mają także umożliwić selektywną (ekologiczną) zbiórkę odpadów. Opłata za odbiór śmieci ma być podzielona na wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą płacić jedną stawkę. Ustawa zakłada, że osoby które segregują swoje śmieci płacą mniej. Gminy będą również gospodarować środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami, pobieranymi od właścicieli nieruchomości.
Nowe przepisy zobowiązują gminy do wyboru w drodze przetargu przedsiębiorstwa, które będzie odbierać i zagospodarowywać śmieci oraz do sprawdzania i egzekwowania odpowiedniej jakości tych usług.  Zostaje więc wzmocniona funkcja kontrolna gminy, która w sposób kompleksowy będzie mogła monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Proponowane rozwiązanie ma uchronić nasze lasy przed nielegalnymi wysypiskami śmieci. Czy tak będzie? Można mieć wątpliwości.
Ustawa zobowiązuje rady gmin do podjęcia decyzji, w drodze uchwały, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność w związku z którą powstają te odpady. Rada ma również określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wysokość opłaty za odbiór odpadów może być uzależniona od liczby mieszkańców w domu albo od powierzchni lokalu bądź ilości zużytej wody.

Ci, którzy przyszli na posiedzenie Komisji  (poza radnymi i przedstawicielami UM byli przedstawiciele 2 organizacji pozarządowych: Razem dla Milanówka i TWIS „Obiektyw”) mogli  dowiedzieć się, że odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych (odpady komunalne pochodzące z innych źródeł będą poza systemem; w przygotowanych projektach uchwał nie ma na ten temat wzmianki), zaś wysokość opłaty za odbiór odpadów będzie uzależniona od liczby zamieszkujących w nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację, w której określi ile osób w nieruchomości zamieszkuje i czy decyduje się na segregację odpadów, czy też będzie przekazywał odpady zmieszane. Członkowie Komisji zaproponowali, by w przypadku selekcji śmieci opłata od jednego mieszkańca wynosiła 12,50 zł/miesięcznie, zaś w przypadku przekazywania odpadów zmieszanych – 25 zł/miesięcznie. Należy podkreślić, że w przypadku selekcji wszystkie odpady muszą być czyste, tzn. umyte i dotyczy to zarówno opakowań po mleku, sokach, jogurtach jak i butelek po winie i oleju. Prawidłowość selekcji i czystość odpadów będzie wyrywkowo sprawdzana, co umożliwią kody paskowe, które mieszkańcy otrzymają od UM i będą mieli obowiązek naklejać je na workach.

Celem moim nie jest podawanie wszystkich szczegółów zawartych w niżej wymienionych uchwałach, w sprawach:
1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.
Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej miasta i na tej stronie znajdą się również uchwały, po ich przyjęciu podczas najbliższej sesji. Szczegóły przyjęte w uchwałach znajdą się również w ulotkach które przygotuje UM, a których celem będzie zaznajomienie mieszkańców, w sposób bardzo przystępny, z zasadami zaproponowanego systemu.

Chcę tu zwrócić uwagę na 2 przyjęte rozwiązania, które moim zdaniem grożą efektami niezamierzonymi przez autorów tych rozwiązań oraz na jakość przygotowanych projektów uchwał i tryb prac nad nimi. W regulaminie nie zawarto żadnych uregulowań dotyczących nieruchomości niemieszkalnych (np. szkoły, sklepy) co oznacza, że nad tym strumieniem odpadów miasto nie będzie miało kontroli. Może to spowodować, że w okolicznych lasach, zagajnikach i przydrożnych rowach nadal będą nielegalne wysypiska śmieci. Próbowałam podczas dyskusji zwrócić na ten problem uwagę i odniosłam wrażenie, że burmistrz Jerzy Wysocki rozumie zgłaszany przeze mnie problem, jednak zatrudniony przez UM ekspert skwitował to jednym stwierdzeniem ”nie możemy tego w regulaminie zamieszczać, bo to jest poza systemem”. Mam więc pytanie - czy regulacje dotyczące umieszczania reklam zawarte w regulaminie są objęte systemem gospodarki odpadami?

Drugi problem to nałożenie na mieszkańców obowiązku mycia odpadów selekcjonowanych. Tego typu rozwiązanie przyjęte jest w wielu krajach. Tam jednak już dawno nie ma szamb, domy podłączone są do kanalizacji. Należy się więc zastanowić, czy mieszkańcy, którzy płacą za odbiór nieczystości z szamb ponad 20 zł za metr sześcienny będą zainteresowani myciem odpadów? Czy przypadkiem nie zrezygnują z selekcjonowania śmieci, a przecież wdrażana ustawa miała zachęcić, a nie zniechęcić do selekcji odpadów. Może więc warto zrezygnować z mycia, nawet kosztem uzyskania mniejszych wpływów z selekcjonowanych odpadów.

I już ostatnia sprawa. Jakość uchwał przekazanych do konsultacji i tryb pracy nad nimi. O tej jakości może świadczyć duża ilość autopoprawek przekazanych do projektów uchwał podczas posiedzenia Komisji oraz poprawek do autopoprawek. Projekty uchwał były zredagowane w sposób, delikatnie mówiąc, niezbyt czytelny, co znacznie utrudniało zrozumienie intencji autorów. Można było odnieść wrażenie, że uchwały przygotowywane są w pośpiechu, wiele spraw jest nieprzemyślanych. A na   przygotowanie rozwiązań mieliśmy ponad rok. Dlaczego, tak jak to zrobiono w wielu innych gminach, w pierwszej połowie roku nie powołano zespołu roboczego z udziałem eksperta. Może wówczas przyjęlibyśmy dobre rozwiązanie i nie słyszelibyśmy podczas posiedzenia Komisji, z ust eksperta stwierdzenia, że zaproponowałby lepsze rozwiązanie, ale na to nie ma już czasu? Dlaczego założeń zaproponowanego systemu nie  przedstawiono wcześniej mieszkańcom? Przecież można to było zrobić w wydawanym Biuletynie. Dlaczego nie uzasadnia się odrzucenia zgłoszonych uwag; np. na uwagę dotyczącą potrzeby wpisywania kraju, województwa i powiatu przy podawaniu w deklaracji lokalizacji nieruchomości, podano – uważamy, że jest potrzebne. Przepraszam, ale dalej nie rozumiem do czego?

Rozmawiałam z kilkoma organizacjami, które nie wzięły udziału w konsultacjach. Odpowiedz była zgodna. W takim trybie nie przygotowuje się tak ważnych rozwiązań. To jest lekceważenie mieszkańców. Trudno się z tym nie zgodzić. Tak nie buduje się demokracji uczestniczącej. Fakt, że  uwagi zgłosiły tylko 2 organizacje i że na posiedzenie Komisji przyszło tylko 2 przedstawicieli organizacji jest dowodem na to, że w budowie demokracji uczestniczącej UM w Milanówku poniósł klęskę, oczywiście pod warunkiem, że na tym budowaniu mu zależy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: