W dniu 21 lutego 2013 r. władze gminy Żabia Wola zawarły umowę z firmą SKANSKA S.A na budowę kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Żabia Wola w ulicach: Głównej, Warszawskiej, Wiśniowej, Wiejskiej, Parkowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Zamkniętej, Chabrowej, Rumiankowej, Klonowej, Krańcowej, Ślaskiego. Zakończenie budowy tego etapu przewidywane jest na koniec tego roku.

Gmina Żabia Wola kontynuuje realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Koszt inwestycji wyniesie ponad 30 mln zł, z czego ponad 14,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne, przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie w październiku 2012 r. podpisali przestawiciele władz gminy i członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oznacza uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Żabia Wola, poprawę warunków życia mieszkańców, a także wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości objętych projektem. Obecnie na terenie gminy nie ma zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, co pogarsza jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia płynne mieszakńcy odprowadzają obecnie do przydomowych zbiorników bezodpływowych - szamb, które są opróżniane przez tabory asenizacyjne. Niestety, nie wszyscy i nie zawsze stosują się do zasad obowiązujących przy odprowadzaniu ścieków, co powoduje, że na terenie gminy występuje problem zrzutu nieczystości bezpośrednio do gleby. Brak zbiorowej sieci kanalizacyjnej sprawia też, że przy wysokim stanie wód gruntowych i nieszczelności przydomowych zbiorników zanieczyszczenia mogą przedostawać się do wód powierzchniowych.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Żabia Wola wiąże się z realizacją wielu inwestycji. Pierwszą z nich jest budowana terenie miejscowości Żabia Wola oczyszczalni ścieków, która składać się będzie z budynku technicznego z częścią socjalną dla pracowników, agregatu prądotwórczego, pompowni: ścieków surowych i ścieków dowożonych, punktu zlewnego, komory pomiarowej, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz sekwencyjnego reaktora biologicznego w zbiorniku żelbetowym, a także kontenerowej stacji odbioru i pomiaru ścieków dowożonych. Towarzyszy jej niezbędna infrastruktura – m.in. kontener stalowy, sito, piaskownik itp.
Oczyszczalnia ma pracować metodą SBR (jedna z metod osadu czynnego). W jednej komorze będą następować cyklicznie poszczególne fazy oczyszczania – napełnienie, mieszanie, napowietrzanie, osadzanie, opróżnianie i ewentualna faza przerwy.
 
Kolejnym etapem jest budowa w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec i Wycinki Osowskie kanalizacji sanitarnej o długości 10,6 km sieci kanalizacyjnej oraz ośmiu przepompowni ścieków, a także 9 km kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: