Gmina Baranów wprowadza w tym roku pilotażowo „Baranowski Bon Żłobkowy”. Program wprowadzony został w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dziećmi mieszkańców gminy zapisanych m. in. do żłobków lub klubów dziecięcych.

- W naszej gminie nie ma żłobka, jednak chcielibyśmy aby dzięki temu programowi móc wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do 3 lat oraz zdiagnozować potrzeby osób aktywnych zawodowo na te usługi. Przy przyznawaniu Bonu nie brane są kryteria dochodowe. – mówiła nam Wójt Baranowa Agata Trzop-Szczyopiorska - Baranowski Bon Żłobkowy ma na celu również zachęcić do mieszkania  w naszej Gminie i płaceniu tu podatków. – dodała.

Bon żłobkowy przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

O Baranowski Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, którzy:

  • zamieszkują na terenie Gminy Baranów,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Baranów, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy

Nabór wniosków od 1 stycznia br. prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: