XVII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku

W zimne popołudnie 1 lutego 2012 odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Grodzisku. Na sesji obecni byli wszyscy radni, a obrady prowadziła przewodnicząca Joanna Wróblewska.

Sesję otwierała ceremonia przekazania wózka dla pierwszego, nowego obywatela Grodziska Maz. w 2012 roku. Dziecko urodziło się 2 stycznia 2012 – szkoda jedynie, że nie w Grodziskim Szpitalu, gdzie dalej nie ma zgody na powstanie oddziału ginekologiczno-położniczego. Temat ten był poruszany na odbywającej się dzień wcześniej Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

W następnej kolejności Burmistrz wspomniał o sukcesach Grodziska w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. W ostatnich dniach Grodzisk otrzymał pierwsze miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich Mazowsza Zachodniego pod kryterium AKTYWNOŚĆ - liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, oraz drugie w kategorii LIDER RPO WM - liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania, w konkursie organizowanym przez władze województwa. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule LIDERZY Z REGIONU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NAGRODZENI

Następnym punktem sesji było przyjęcie porządku obrad. Burmistrz Grzgrzgorz Benedykciński prosił o wykreślenie pkt 18 - dotyczącego regulaminu zaopatrzenia w wodę i przełożenie go o miesiąc, twierdząc, że potrzebne są dodatkowe konsultacje z prawnikami.

W dalszej kolejności procedowano nad:
 • Określeniem stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych. Ze zdziwieniem można było wysłuchać opinii niektórych radnych opozycji, zwłaszcza na temat podniesienia cen za korzystanie z basenu dla osób spoza gminy. Niestety, niektórzy wydawali się nie rozumieć faktu, że większość kosztów utrzymania basenu jest stała, a Gminie powinno zależeć na jak największej liczbie osób korzystających z basenu i na zwiększeniu w ten sposób wpływów z biletów. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób przy jednym głosie wstrzymującym się.
 • Wyrażeniem zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. W tym roku jest to kwota 452 000 PLN w 2013 przewidywana kwota podstawowa to 500 000 PLN. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • Wnioskiem p. Wandy Ołtarzewskiej w sprawie likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach osiedla Książenice, gdzie istnieje miejska sieć kanalizacyjna. Wiceburmistrz Pior Galiński twierdził, że po zasięgnięciu rady prawników, stwierdzono jednoznacznie, że problem ten powinien zostać rozwiązany przez odpowiednią komórkę organizacyjną urzędu, a nie Radę Miasta. Burmistrz Benedykciński uważa, że nieporozumieniem jest utrzymywanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli miasto wybudowało kanalizację w ulicy.
  Przyjęto jednogłośnie uchwałę stwierdzającą, że Rada jest niewłaściwym organem do podejmowanie decyzji w tej sprawie.
 • Rozpatrzeniem skargi Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców. Rada Miejska uznaje się za organ niewłaściwy do rozpoznawania skarg związanych z działalnością spółdzielni mieszkaniowej. Skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy zostały oddalone. Skargę dotyczącą nieprawidłowości w zakresie związanym z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu i przenoszenia własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, na rzecz Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada kieruje do dalszego szczegółowego zbadania przez Burmistrza Grodziska. Uchwała przeszła stosunkiem głosów 13 - za, 4 - przeciw, 3 wstrzymujące się.
 • Jednogłośnie wyrażono zgodę na użyczenie herbu Gminy Grodzisk Mazowiecki Parafii przy ul. Orzeszkowej,na potrzebę wykucia medali okolicznościowych.
 • Jednogłośnie przyjęto również plany wszystkich komisji.
Kolejne punkty sesji dotyczyły decyzji związanych z edukacją. Podjęto  uchwały w sprawach:
 • Wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W 2012 r. na ten cel przeznaczono 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. Jednorazowy, bezzwrotny zasiłek nie może przekroczyć kwoty 1000 PLN.- jednogłośnie
 • Likwidacji Punktu Przedszkolnego Nr 3 w Kadach. Z punktu mogło korzystać 25 dzieci – korzystało średnio 15, z czego tylko 50% z Kadów. Dzieci korzystające z punku przedszkolnego mogą uczęszczać do przedszkola przy ul. Górnej lub do punktu przedszkolnego przy nowo otworzonej szkole w Książenicach - przy stosunku głosów 17 za i 4 wstrzymujące się
 • Zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 im. Stefka Burczymuchy, znajdującego się w kompleksie szkół nr 2 przy ul. Westfala. Głównym powodem jest fakt, że w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się liczba uczniów i potrzebne są kolejne pomieszczenia. Burmistrz twierdzi, że warunki lokalowe w tej szkole są bardzo złe, zaś sama uchwała jest o zamiarze likwidacji i pozwala na dalszą dyskusję nad tym tematem, zwłaszcza z rodzicami - 13 za, 7przeciw, 1wstrzymujący się.
 • Zamiaru likwidacji szkoły w Książenicach oraz punktu przedszkolnego. Głównym powodem złożenia tej uchwały jest kolejna uchwała, która będzie dotyczyła powołania nowej szkoły - jednogłośnie.
 • Założenia szkoły i punku przedszkolnego w Książenicach. W akcie założycielskim zmieniono nieco obwód szkoły, który obejmuje miejscowości: Książenice, Marynin, Opypy, Urszulin, Kady oraz część miejscowości Radonie i Szczęsne - jednogłośnie.
Następne punkty sesji dotyczyły zmian praw własności do nieruchomości. Podjęto uchwały w sprawach:
 • Zakupu działki leżącej wzdłuż rzeki Rokicianki. Działka ta ma służyć stworzeniu ciągu spacerowego pomiędzy stawami Goliana, a parkiem Skarbków- jednogłośnie. Szerzej o tym pomyśle pisaliśmy tutaj.
 • Nabycia w drodze darowizny nieruchomości w przy ul. Sowińskiego 11, będącej własnością Pani Barbary Józefy Jastrzębiec-Kostka oraz wypłaty na jej rzecz dożywotniej renty. Pani Barbara wraz z mężem prowadziła oryginalną „Gazetę Grodziską” i jest osobą  zasłużoną dla miasta. Przejęcie tej nieruchomości pozwala Pani  Barbarze na funkcjonowanie w domu w Domu Opieki. Pani Barbara ma niewielką rentę, która nie pokrywa kosztów pobytu w Domu Opieki -jednogłośnie.
 • Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności na działce przy ul. 1 Maja, naprzeciw poczty. Historia tej współwłasności wiąże się z wcześniejszymi działaniami gminy, której zależało na innej z działek właścicielki omawianego terenu -17 za, 4 przeciw.
 • Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu działki, na której znajduje się społeczna szkoła podstawowa przy ul. 3-Maja. Proponowany czas najmu to 10 lat, co z niezrozumiałych dla mnie powodów zdziwiło jednego z radnych opozycyjnych. Proponował on skrócić okres wynajmu do 3-4 lat, tłumacząc to niechęcią do blokowania decyzji przyszłym Radom Gminy. Sugerował możliwość budowy na tym terenie, w przyszłości, gimnazjum gminnego. Jest to dosyć dziwne podejście. Nie do końca jest zrozumiałe, jak władze szkoły mogłyby inwestować w budynek i przyszłość szkoły, nie mając zapewnionego lokalu na dłuższy okres czasu. Dziwi to tym bardziej, że tereny te zostały przejęte od wojewody i starosty na prośbę tej szkoły i warto im pomóc.
  Ciekawostką było również to, że Burmistrz Grzegorz Benedykciński, przedstawiając sprawę radnym nie był w stanie dokładnie określić, czy na terenie szkoły jest prowadzona tylko szkoła podstawowa, czy także gimnazjum. Ze strony internetowej szkoły wynika, wbrew temu, co jest napisane w uchwale, że jest tam tylko szkoła podstawowa. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 było przeciw.
 • Przedłużenia dzierżawy nieruchomości bez przetargu, jak i wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i punktu gastronomicznego na targowisku -  jednogłośnie bez większych dyskusji.
W kolejnych punktach uchwalono nadanie nazw nowym ulicom.
Makówka od teraz ma ulicę „Lukrecji”, a na terenie Kałęczyna znajduje się ulica „Znajoma”.

Uchwalono również podzielenie na dwa obszary planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Janinów. Wynika to z dość dużego zróżnicowania obu obszarów.
 
Sesji przysłuchiwał się i opisał
Kamil Kubacki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: