Po pierwsze: inwestycje

Tegoroczny budżet inwestycyjny powiatu pruszkowskiego jest największy w historii. O półmetku kadencji, priorytetach inwestycyjnych, współpracy z samorządami oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych z Krzysztofem Rymuzą, Starostą Pruszkowskim, rozmawiał Kamil Kubacki.

Niebawem minie połowa kadencji Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Jak pan ocenia mijające miesiące?
Mogę śmiało stwierdzić, że był to czas wytężonej pracy i wielu sukcesów, ale również nieoczekiwanych "zwrotów akcji", chociażby w postaci wybuchu pandemii, która diametralnie zmieniła naszą codzienność. Stanęliśmy przed wyzwaniem dostosowania pracy Starostwa Powiatowego do wymogów reżimu sanitarnego poprzez rozwinięcie systemu komunikacji i pracy zdalnej, logistyczne przygotowanie urzędu do codziennego funkcjonowania, aż wreszcie przejście do świata wirtualnego, jeśli chodzi o wszelkie spotkania: konwenty gmin, komisje oraz sesje Rady Powiatu. Musieliśmy też zmienić sposób funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych oraz ofiarować im maksymalną pomoc. Wspieraliśmy pracowników sanepidu oraz tych, którzy są na pierwszej linii frontu - pracowników ochrony zdrowia.

W tym roku powiat pruszkowski może pochwalić się największym budżetem inwestycyjnym w historii…
Tak. Zgadza się. Budżet inwestycyjny konstruowaliśmy wokół trzech priorytetów: edukacji, ochrony zdrowia i dróg. Na inwestycje w 2021 r. planowaliśmy wydać ponad 50 mln zł. Ostatnio kwota ta powiększyła się o kolejne 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz ochrony zdrowia. Pragnę zaznaczyć, że  większość tych przedsięwzięć jest współfinansowana przez samorządy lub dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Jakie powiat pruszkowski przewiduje inwestycje w oświatę?
Rozpoczynamy budowę nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu, przy zachowaniu jedynie obecnej hali sportowej. 2 kwietnia 2021 r. ogłosiliśmy przetarg, w ramach którego chcemy wyłonić inwestora zastępczego, który będzie świadczyć usługi związane z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.
Innym ważnym zadaniem, którego realizację rozpoczął niedawno Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, jest budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln 600 tys. zł.

Czy może pan zdradzić nieco szczegółów na temat pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego?
W najbliższym czasie podpiszemy umowę na dofinansowanie budowy tej pływalni. Koszt inwestycji szacuje się na ponad 21 mln zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu to 10,6 mln zł. Pływalnia będzie miała osiem torów pływackich o długości 25 metrów wraz z trybuną widowiskową na minimum 200 osób.

Dotarły do nas dobre wieści o skierowaniu do realizacji wniosku na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.
Mamy zapewnienie dofinansowania na ten cel z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Środki te będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i wyniosą prawie 2 mln 800 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji to ponad 5 mln zł. PCOM realizowany będzie jako I etap wieloletniej inwestycji polegającej na budowie Zespołu Placówek Wsparcia w Brwinowie, w skład którego planowane jest: Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Zakład Aktywności Zawodowej, Dom Pomocy Społecznej. PCOM obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnością, które cechuje wycofanie z aktywnego życia społecznego i zawodowego.

Obecnie trwa również budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej…
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 mln zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo warto przypomnieć, że dzięki życzliwości i stałej współpracy Ośrodka z Firmą „Blachy Pruszyński” oraz w wyniku rozmów z Prezesem Krzysztofem Pruszyńskim, podpisaliśmy list intencyjny dotyczący dofinansowania budowy tego obiektu. Fundacja Pruszyńscy zadeklarowała pokrycie 50% kosztów inwestycji. Warto podkreślić, że koszt budowy ośrodka wyniesie ponad 44,6 mln zł, a tylko w tym roku przeznaczymy na ten cel kwotę prawie 20 mln 300 tys. zł.

Ostatnio otrzymali Państwo dofinansowanie dla rozbudowy SPZZOZ w Pruszkowie. Na co przeznaczone są otrzymane środki?
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 6 mln zł na wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia pawilonu "D" w zakresie „Zaprojektuj i wybuduj centralną sterylizację” zgodnie z istniejącym PFU oraz jako kolejnej części zadania – „Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż - oddział zabiegowy i OIOM”.

Dofinansowanie z RFIL otrzymali też Państwo na inwestycje drogowe.
Tak. Wkrótce czeka nas rozbudowa drogi powiatowej 3143W - ul. Sienkiewicza w Pruszkowie od ronda przy Galerii Nowa Stacja do skrzyżowania z ul. Kościuszki, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową. Rozbudowana zostanie też ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i ul. Parkowa. Koszt tej inwestycji to 4 mln zł.

To nie jedyna ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców Pruszkowa?
Wspólnie z gminą Piastów, miastem Pruszków i PKP PLK będziemy realizowali budowę wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej, na granicy Piastowa i Pruszkowa. Powiat Pruszkowski jest jednym z czterech inwestorów współfinansujących tę inwestycję. Zadanie ma na celu poprawę komunikacji dla Gminy Piastów, Miasta Pruszków i dla całego powiatu.

Na jakim etapie są inwestycje drogowe w Gminie Brwinów?
Obecnie prowadzimy przebudowę ul. Józefowskiej. To już drugi etap prac, którego zakończenie planujemy na połowę tego miesiąca. W sumie mieszkańcy będą mogli cieszyć się kilometrowym odcinkiem nowej nawierzchni drogi. Koszt realizacji drugiego etapu to prawie 1 mln 200 tys. zł. Natomiast w sumie przebudowa ul. Józefowskiej (etap pierwszy i drugi) wyniesie ponad 2,5 mln zł. Chciałbym podkreślić, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Gminy Brwinów w wysokości 800 tys. zł. Ponadto przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Nadarzyńskiej i ul. Kasztanowej w Żółwinie. Jest to inwestycja od dawna oczekiwana przez mieszkańców naszego powiatu.

Na jakim etapie są inwestycje drogowe na terenie gminy Nadarzyn?
Aktualnie prowadzimy prace związane z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej w Młochowie. Przebudowa tego skrzyżowania jest niezwykle potrzebna z uwagi na wysokie natężenie ruchu oraz ograniczoną widoczność. Na tę inwestycję najbardziej czekają mieszkańcy Parol, Woli Krakowiańskiej, Krakowian i Młochowa. Jej zakończenie planujemy na drugą połowę tego miesiąca.
Powstała też sygnalizacja świetlna, na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2860W ul. Nad Utratą i drogi gminnej ul. Stawowej w Walendowie. Jej koszt wyniósł prawie 140 tys. zł.

Czy to jedyne inwestycje mając poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych?
Nie. Mamy też w planach budowę sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach, ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie, a także Al. Krakowskiej i ul. Leszczynowej w Sękocinie Nowym.

Dziękuję za rozmowę.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: