XVIII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

W dniu 29.02.2012 r odbyła się kolejna Sesja RM w Grodzisku Maz. Obecnych było 20 radnych przy 1 nieobecnym. Sesję rozpoczęto krótką dyskusją na temat przyjęcia porządku obrad, który w p.25 przewidywał przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie nie przyznania telewizji „Trwam” miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym.
Wniosek o taki punkt programu zgłosili wcześniej radni PiS-u., który miał wyrażać protest RM do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako naruszający zasadę pluralizmu, sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa. Jednak jeden z radnych koalicji, usypiając czujność opozycji, złożył wniosek aby Rada nie angażowała się w te sprawy i zaufała KRRiT , postulując aby wykreślić ten punkt. Ten wniosek poddano głosowaniu i ku zaskoczeniu opozycji, wniosek większością głosów został przegłosowany. Na nieszczęście jeden z radnych PiS-u spóźnił się i nie brał udziału w głosowaniu.
Realizując przyjęty porządek obrad, podjęto następujące uchwały dotyczące:
 1. Zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, gdzie przesunięto dochody i wydatki na sumę 300 tyś zł oraz 262 tyś zł w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego” dla Helmuta Kienreicha – Burmistrza zaprzyjaźnionego z Grodziskiem miasta Weiz w Austrii i Engelbertowi Maierowi – kapelmistrzowi orkiestry z miasta Weiz.
 3. Uchwalenia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Grodzisk Maz.. Nowy regulamin jest efektem dostosowania zapisów regulaminu do obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
 4. Zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gminie na okres od 1.04.2012 do 31.03.2013. Ustalono podwyżki dla wody w wys. 0,48 zł/m3 i 0,27 zł/m3 dla ścieków. W wyniku tej podwyżki (8% w stosunku do 2011 roku, rok wcześniej 12%), cena brutto za wodę i ścieki będzie wynosiła 8,68 zł/m3. Wg Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ta cena jest znacznie niższa niż w innych okolicznych gminach (np. w gminach korzystających z usług Grodziska – 9,98 zł, Żyrardowie – 11,2 zł, Piasecznie – 11,12 zł, Otwocku – 10,2 zł, Sochaczewie – 13 zł). Ten temat wywołał ożywioną dyskusję radnych opozycji, gdyż de facto nie podano racjonalnego powodu podniesienia cen. Radni podnieśli również fakt zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej i zarządu w ZWiK co istotnie mogło wpłynąć na koszty spółki. W efekcie do końca nie podano jasnych powodów podwyżki i większością głosów koalicji (13 – za, 7 – przeciw), uchwałę przegłosowano. W ferworze dyskusji Radny PiS-u Ignasiak Roman, zarzucił Przewodniczącej RM Joannie Wróblewskiej, że tendencyjnie ogranicza wypowiedzi radnych opozycji, nie stosując tego w stosunku do Burmistrza, który zabiera głos w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasu. Radny Czarnecki Marek z PO nazwał tą wypowiedź jako impertynencką pyskówką i zażądał zwołania Konwentu Radnych, tak aby nie dopuszczać do tego typu arogancji w przyszłości.
 5. Powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających. Jednogłośnie wybrano; Gajowniczka Mirosława, Kapuściak Aleksandrę, Tuszyńskiego Henryka, Śliwińską Wiesławę i Kowalczyka Krzysztofa.
 6. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie, informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2012 – 2015.
 7. Likwidacji Szkoły Filialnej i Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Książnicach, ul. Mazowiecka 101. Dzieciom z likwidowanej szkoły i przedszkola zapewnia się kontynuację nauki i opieki w nowej Szkole Podstawowej w Książnicach i Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej, ul. E. Marylskiego 3.
 8. Ustalenia nowego planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Maz. Zgodnie z tą uchwałą, każda szkoła ma przyporządkowaną listę ulic w Grodzisku Maz. i miejscowości
 9. Określenia wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy. Ustalono, ze wysokość tej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki wyniesie 400 zł/ dziecko, a dla klubów dziecięcych – 200 zł/dziecko
 10. Wyrażono zgodę na odpłatne stanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodzenia do działek nr 92, 93, 94/3, 94/4, w Obr 24 położonych w Grodzisku przy ul. Sienkiewicza, na rzecz każdorazowego ich właściciela, przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 84/9 obr. 24., która jest własnością gminy. Chodzi w tym przypadku o umożliwienie dojazdu do planowanych garaży podziemnych.
 11. Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Harcerskiej w Grodzisku Maz., jako działki nr 62/6 w Obr 24, o pow. 275 m2.. Ta działka sąsiaduje z budynkiem handlowo-mieszkaniowym budowanym obecnie przez PSS Społem.
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/1, Obr 69, o pow. 601 m2 , przy ul. Nadarzyńskiej . Ta działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż wąskich działek nr 54/1 – 46m2, 54/2 – 39 m2, 54/3 – 23m2, 54/4 – 77 m2, 54/6 – 75 m2, 54/7 – 73 m2. Wcześniej to była nie używana droga, po sprzedaży działki mogą być uzupełnieniem dla sąsiadujących działek.
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż działek 60/3 – 155m2, 61/4 – 4 m2, 60/7 – 71 m2, 60/8 – 12 m2, w grodzisku, przy ul. Kopernika, na rzecz użytkowania wieczystego.
 15. Wyrażenia zgody na zamianę działki nr 73 – 432 m2 przy ul. Krótkiej 4, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Maz, na działkę nr 36/2 – 4077 m2, przy ul. Traugutta, stanowiącą własność Powiatu Grodziskiego. Zamiana będzie konieczna na zbudowanie parkingu przy ul. Traugutta.
 16. Wyrażenia zgody ma wydzierżawienie na okres 20 lat części zabudowanej nieruchomości przy ul. Bartniaka 26 (działka nr 35/2 – 553 m2) sąsiadującej z parkiem Skarbków, z przeznaczeniem na cele prowadzenia małej gastronomii. W tym przypadku będzie konieczne przesiedlenie 3 rodzin zamieszkujących w budynku (trwają poszukiwania mieszkań zastępczych). Przebudowa ma zostać dokonana do 18.08.2012, tak aby to się zbiegło z otworzeniem parku Skarbków. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania adaptacji tego budynku wg projektu budowlanego opracowanego przez gminę. Z tego tytułu będzie zwolniony z czynszu dzierżawnego w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.
 17. Oddania w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 13A (działka 41/3 – 5251 m2, 41/4 – 774 m2, 65 – 607 m2, 66 – 261 m2) o łącznej powierzchni 6893 m2, na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz.
 18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul.. Widokowej. Zadaniem tej uchwały jest zakończenie konfliktu pomiędzy mieszkańcami tego rejonu i właścicielem skupu złomu. Skup złomu jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców.
 19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie, w rejonie ul. Sobolowej. Celem planu będzie dostosowanie projektowanych linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy do istniejącego zainwestowania na terenach przylegających do tych ulic, a także weryfikacja projektowanego przeznaczenia terenu.
 20. Przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej. Celem uchwały jest umożliwienie wybudowania domu mieszkalnego przez jednego z mieszkańców, na działce której poprzedni właściciel posiadał bar piwny obecnie uniemożliwiający wybudowanie domu.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: