Na wiosnę mieszkańcy Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna mieli okazję spotkać się i przedyskutować planowane warianty budowy Paszkowianki z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, projektantami jak i władzami samorządowymi. Spotkania przebiegały w gorącej atmosferze, a mieszkańcy przekazali wiele uwag. Od tego czasu temat budowy tej drogi nieco przycichł. Nie oznacza to, że przy Paszkowiance zaprzestano prowadzić prace, wręcz przeciwnie. Na temat tej inwestycji rozmawialiśmy z Grzegorza Obłękowskiego – Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Kamil Kubacki: Na jakim etapie są obecnie prace projektowe przy Paszkowiance?
Grzegorz Obłękowski: Proces projektowy związany z budową drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z DW719 do węzła „Paszków” na drodze S8 został wszczęty w II kwartale 2022 r. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej na etapie koncepcji wraz z przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy  drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką nr 719 do  węzła „ Paszków” na drodze ekspresowej S8.  Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej będzie stanowił kontynuację projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej od autostrady A2 do DW 719, umożliwiając komunikację pomiędzy autostradą a drogą ekspresową S8. Ponadto projektowana droga ułatwi dojazd do aglomeracji warszawskiej mieszkańcom gmin Nadarzyn, Michałowice i Brwinów.

KK: Jakie są najważniejsze uwagi, które zgłosiły gminy do decyzji środowiskowej?
GO: W chwili obecnej w wyniku wielu spotkań z lokalnymi samorządami i mieszkańcami gmin: Brwinów, Michałowice i Nadarzyn, został wypracowany wariant „wynikowy” który w ocenie MZDW należy traktować jako kompromis pomiędzy oczekiwaniami strony społecznej, lokalnych samorządów i założeniami Inwestora.
Wniosek w spawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie został jeszcze przygotowany i złożony. Przewidujemy (w ślad za deklaracjami Wykonawcy dokumentacji projektowej), że powyższe nastąpi jeszcze w 2023 r.

KK: Które z wariantów będą dalej procedowane i dlaczego te?
GO: We wniosku i załącznikach do wniosku zostaną wskazane trzy warianty spośród kilkudziesięciu dotychczas opracowywanych ze wskazaniem jednego wariantu preferowanego przez Inwestora. Wszystkie  projektowane warianty drogi rozpoczynają się i kończą w tym samym miejscu. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi około 6,3 km.  Różnice w wariantach  występują głównie na odcinku biegnącym przez tereny leśne, w rejonie ulicy Barbary w Michałowicach oraz przecięcia z linią kolejową WKD. W pasie drogowym projektowanej drogi wojewódzkiej zaprojektowane zostaną rowy odwadniające, jezdnie dodatkowe łączące istniejący układ komunikacyjny oraz drogi dla rowerów i pieszych. Wariantem preferowanym wskazanym we wniosku będzie wariant zakładający budowę drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” w przekroju jednojezdniowym (1x2) z zakładaną budową dwóch tunelów: pod koleją WKD i pod ul. Pruszkowską.

KK: Jakie są kolejne etapy prac nad tym projektem?
GO: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” na ww. odcinku zostało podzielone na 2 etapy. W obecnym na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję programowo-przestrzenną oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie ww. opracowań w drugim etapie zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak drugi etap jest ściśle uzależniony od terminu w którym zostanie uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: