Na posiedzeniu 16 czerwca br., radni województwa mazowieckiego udzielili absolutorium zarządowi województwa z wykonania budżetu za 2013 r.

Dochody województwa w ubiegłym roku wykonane zostały w 88 proc., wydatki – w 81 proc. Wpływy z podatku CIT przekazane przez Urząd Skarbowy osiągnęły 1 mld 146 mln zł i były o 20 proc. mniejsze niż w 2012 r. Zobowiązania dłużne województwa wyniosły 1 mld 587 mln zł, co stanowi 73 proc. wykonanych dochodów budżetu. Na niepełne wykonanie planowanych dochodów duży wpływ miała niska realizacja płatności z Unii Europejskiej – jak zaznaczyła Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, po przeanalizowaniu stosownych sprawozdań i opinii, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2013 r. i zarekomendowała radnym udzielenie absolutorium dla zarządu, uzyskując pozytywną opinię RIO w tym przedmiocie. Przeciwnego zdania byli radni klubów PiS i SLD. Sejmik większością głosów udzielił absolutorium zarządowi województwa.

W dalszej części obrad, radni zgodzili się na zawarcie umów dwu- i trzyletnich z czterema jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie robót budowlanych ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymają: gmina Wieliszew na budowę Centrum Integracyjnego, Ostrołęka na modernizację i rozbudowę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Przasnysz na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi oraz powiat płoński na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku.

Sejmik zdecydował ponadto o utworzeniu w Radomiu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie istniejących tam medycznych szkół policealnych. Przyjął też nowe statuty Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, jak również zmiany w budżecie na 2014 r.

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego skierowano do dalszego procedowania w Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz do zaopiniowania przez wszystkie komisje sejmikowe.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: