Podczas XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbyła się w dniu 27 czerwca br, milanowscy radni 10 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się udzielili Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu absolutorium za 2012 rok, z tytułu wykonania budżetu. Przeciw absolutorium głosowały 3 radne z Komisji Rewizyjnej: Ewa Galińska, Aleksandra Krystek i Katarzyna Słowik. Wstrzymał się radny Waldemar Parol. Radna Maria Swolkień-Osiecka, członek Komisji Rewizyjnej, nie uczestniczyła w sesji.

Komisja Rewizyjna w swojej opinii z dnia 14 czerwca, przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 2012 roku, jednak wystąpiła z wnioskiem o nie udzielanie Burmistrzowi absolutorium. Swój wniosek Komisja uzasadniła 17 zastrzeżeniami, które jej zdaniem „świadczą o  tym, że nie wszystkie działania Burmistrza były zgodne z zasadą: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności”.
Wśród zastrzeżeń wymieniono: przekroczenie planu wydatków na promocję i Straż Miejską oraz kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta, wysokość nagród przyznanych pracownikom UM i pracownikom jednostek podległych, koszt prac realizowanych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,  wysoki koszt i złą jakość prac remontowych budynku UM przy ul. Spacerowej i wysoki koszt modernizacji ulic wokół tej nieruchomości, koszt modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej nr2, koszt rozmów z 6 komórkowych telefonów służbowych, dopłaty do biletów PKP dla pracowników UM, pokrycie z budżetu miasta kosztów postępowania sądowego i grzywny zasądzonej od burmistrz przez WSA, wysokie zadłużenie najemców lokali należących do miasta (czynsz i media) oraz lokali w TBS, gdzie miasto ma swoje udziały, wysokie koszty utrzymania basenu przy niskich wpływach z biletów, wzrastającą ilość skarg na działalność Burmistrza i wyniki kontroli, którą Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale podjętej 24 czerwca br ustosunkowała się do opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej i stwierdziła, że 10 zastrzeżeń jest nieuzasadnionych, a 7 nie podlega opiniowaniu przez RIO, a mimo to stwierdziła że w świetle sformułowanych zastrzeżeń wniosek Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie absolutorium jest uzasadniony.

Treść opinii Komisji Rewizyjnej oraz treść uchwały RIO, przeczytane przez radną Katarzynę Słowik- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, wywołały oburzenie wielu radnych.

Pierwszy głos w dyskusji nad treścią obu powyższych dokumentów zabrał Burmistrz Jerzy Wysocki. Dość szczegółowo odniósł się do zarzutów Komisji Rewizyjnej, zwrócił uwagę na fakt, że mówiąc o przekroczeniu planu wydatków radne nie uwzględniły korekt planu uchwalonych przez Radę, podkreślił że nagrody są przyznawane pracownikom wyróżniającym się i mają charakter motywacyjny dla innych pracowników, że nagrody w jednostkach podległych przydziela nie on, a kierownicy tych jednostek. Zwrócił uwagę na fakt, że podane przez radne koszty remontu budynku przy Spacerowej obejmują koszty realizacji serwerowi i urządzenia biblioteki. Wypowiedz Burmistrza uzupełniła Sekretarz Anna Zajączkowska odnosząc się do kosztów rozmów telefonicznych i dopłat do biletów PKP oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej omawiając sprawę zaległości w czynszach i niskie wpływy z biletów na basen. Kończąc swoją wypowiedź Burmistrz podkreślił, że zwolnił 6 pracowników na stanowiskach kierowniczych. O nieprawidłowościach w Referacie Geodezji Gospodarki Przestrzennej mówił we wcześniej wygłoszonym sprawozdaniu informując, że z kierownikiem referatu Tomaszem Krysiakiem, który przy decyzjach podziałowych (podziały działek na mniejsze, przy. red.) wykorzystywał luki w prawie i swoje stanowisko, rozstał się w dniu 25 czerwca.
 
W dyskusji, która rozpoczęła się po wystąpieniu Burmistrza, krytycznie do opinii Komisji Rewizyjnej i opinii RIO wypowiedziało się wielu radnych. Kilka wypowiedzi przytaczam poniżej:
Karol Wójcik – Nie mogę pozwolić na to by Burmistrz był utożsamiany z zarzutami Komisji Rewizyjnej. Żal słuchać, gdy koleżanki krytykują niskie wpływy za basen, bo robimy to dla naszych dzieci. Wnioskuję o zerowe stawki dla dzieci z Milanówka…Apeluję, by nie traktować wypowiedzi jako plebiscytu sympatii lub antypatii dla Burmistrza.
Bożena Utrata – Członkowie Komisji Rewizyjnej są członkami organu kolegialnego. To, że głosują przeciw nie upoważnia ich do tego, by nie uznać korekt budżetu. Protestuję by nazywać to (korekty planu  przyp. red.) inżynierią księgową czy finansową. Stawianie takich zarzutów, po głosowaniach, jest dla mnie nieuczciwe.
Wojciech Wlazło – Przeprowadzony remont kuchni musiał uwzględniać wymagania XXI wieku i wymagania UE. Przy takim remoncie nie można zatrudniać wykonawców bez specjalistycznych uprawnień, a to kosztuje.
Przewodnicząca Rady Maria Sobczak - Nasuwa mi się jedna myśl. W moich rozmowach z Burmistrzem jest dialog, kompromis. Dlaczego nie ma dialogu w innych relacjach, nie ma nic twórczego. Ja też widzę wiele negatywów ale widzę również, że burmistrz dokonał wielu zmian organizacyjnych, widzę w tym pozytywy ale na efekt trzeba będzie poczekać. Dając Panu absolutorium chcę Pana zmotywować. Jeżeli jest dialog, kompromis, motywacja to możemy coś osiągnąć. Czekam na pozytywy Pana działania.

W swoich wypowiedziach radni opowiedzieli się za przygotowaniem odwołania od opinii RIO.  Za uchwałą w sprawie wniesienia odwołania głosowało 11 radnych., 3 radne wstrzymały się od głosu.
 
Na koniec „komiczny” dialog pomiędzy radną Ewa Galińską i radnym Karolem Wójcikiem, dotyczący kosztów realizacji remontu budynku UM przy Spacerowej. K.W. – kto podał Pani tę kwotę. E.G. jak to kto? – Pan.  K.W – kiedy? E.G. – dawno. K.W. – niech Pani to odwoła, Pani mnie szkaluje, daję Pani szansę. Odwołania nie było.
Scenkę tę przytaczam ku przestrodze przyszłych kandydatów na radnych. Jeżeli w trakcie wyborów będą się Państwo kreowali na opozycję, a potem zmienią Państwo „barwy” to warto z większym szacunkiem odnieść się do pamięci wyborców i swoich przyszłych kolegów radnych lub bardziej ważyć słowa.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: