Na wczorajszej sesji Rady Miasta Milanówka, trwającej od godz. 13.00 do 23:40, rozpatrywane były między innymi 2 projekty uchwał : o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania za 2018 r oraz o udzieleniu absolutorium za 2018 r.

Może się to wydać kuriozalne w sytuacji, gdy wybory nowego burmistrza odbywają się w listopadzie  i w konsekwencji burmistrz działa tylko 1 miesiąc w roku, za który otrzymuje wotum zaufania i absolutorium, ale takie jest obowiązujące prawo.

Od obecnej kadencji organów gminy stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 2009 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 15 marca 2019 poz. 506 ), który nakłada na burmistrza obowiązek opracowania i przedstawienia, w terminie do  31 maja - raportu o stanie gminy. Taki raport, zawierający m.in. działania podejmowane w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii oraz realizacji budżetu obywatelskiego,  będzie przedstawiany co roku. Pełny tekst art. 28aa załączamy pod artykułem.

Rada Miasta mogła określić, w drodze uchwały, szczegółowe wymogi dotyczące treści raportu, ale tego nie zrobiła.

Podczas  wczorajszej sesji odbyła się debata nad raportem, w której wzięli udział również mieszkańcy, zgłoszeni zgodnie z procedurą opisaną w artykule 28aa, wspomnianej ustawy. Chęć udziału w debacie zgłosiło 6. mieszkańców, wzięło udział tylko 4. Dwóch zgłoszonych nie przybyło na sesję. Raport o stanie gminy Milanówek jest dostępny https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/raport-o-stanie-gminy-milanowek/12366-raport-o-stanie-gminy-milanowek-za-2018-r.

Zarówno radni jak i mieszkańcy zgłosili wiele krytycznych uwag do raportu, koncentrując się głównie na ochronie środowiska i realizowanych inwestycjach oraz zwracając szczególną uwagę na brak diagnozy i odniesienia się do stanu sprzed roku. Efektem tych krytycznych uwag było nie udzielenie burmistrzowi wotum zaufania (w sesji wzięło udział 13 radnych, 6 było za, 3 przeciw, 4 wstrzymało się; obowiązywała bezwzględna większość głosów).

Przed głosowaniem nad absolutorium była odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ( RIO) dotycząca wykonania budżetu w 2018 r oraz opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu, radni udzielili Burmistrzowi absolutorium (9 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się).

Tekst artykułu 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 28aa.

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, pro-gramów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1. w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2. w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: