Radni na listopadowej Sesji głosowali nad 16 uchwałami, nie licząc uchwały o charakterze porządkowym. Sześć uchwał przyjęto jednogłośnie. Uchwały były dobrze uzasadnione i tylko w przypadku jednej uchwały dwie Radne głosowały przeciw.

W czasie tej Sesji Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011–2021 -12 głosów za, 3 wstrzymujące się - zmiany spowodowane np. podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji kanalizacji z funduszu spójności lub konieczności dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. zmiany budżetu miasta na 2011 rok – 13 głosów za, 2 wstrzymujące się - zmiany spowodowane głównie podpisaniem umowy na kanalizację i zaciągnięciem kredytu długoterminowego na zwiększenie wydatków placówek oświatowych . Po korekcie budżet miasta po stronie dochodów wynosi 48 734 839 zł, zaś po stronie wydatków 49 098 937 zł , w tym wydatki na oświatę 17 969 393 zł, po zwiększeniu o 837 135 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 roku wyniesie 58,03%
 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł - przyjęta jednogłośnie - spłata kredytu następować będzie w latach 2013 – 2017
 4. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.- przyjęta jednogłośnie – podobnie jak w poprzednich latach stawki ustalono na max. poziomie, zwiększając je w stosunku do obowiązujących w 2011 roku średnio o 4,2 %, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen opublikowanym przez GUS; np. od budynków mieszkalnych było 0,67 zł/m, będzie 0,70 zł/m, od gruntów (nie związanych z działalnością gospodarczą) było 0,36 zł/m, będzie 0,38 zł/m
 5. wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. – przyjęta jednogłośnie – wzrost w stosunku do 2011 roku o 4,2 %; stawki są ustalone znacznie poniżej maksymalnych, określonych ustawowo i nie uwzględniają roku produkcji pojazdu np. samochody ciężarowe od 3,5 t i poniżej 12 t było 856 zł, będzie 892 zł, przy stawce maksymalnej 1820,96 zł
 6. określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych – przyjęta jednogłośnie – formularze dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego
 7. zwolnienia w podatku od nieruchomości – 13 głosów za, 2 wstrzymujące się- zwolnienie dotyczy działalności: kulturalnej, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i zgodnie z ustawą jest zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym
 8. wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso- 13 głosów za, 2 wstrzymujące się – wzrost o 10,3% uzasadniony tym, że od 2009 roku opłata nie była zmieniana mimo ciągłego wzrostu kosztów obsługi targowiska, np. sprzedaż z namiotu o szerokości do 3 mb była 22 zł, będzie 25 zł dziennie; inkasentem jest ZGKiM, a wynagrodzenie za inkaso ustalono w wysokości 50% zainkasowanych kwot
 9. zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego – 14 głosów za, 1 wstrzymujący się – pawilon o powierzchni 9 m ze zniczami i kwiatami przy cmentarzu wraz z działką 6m; obecnie obowiązująca umowa wygasa
 10. zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki ew. nr 8/8 obr. 05-02 przy ul. Kościuszki – 13 głosów za, 2 wstrzymujące się – grunt o powierzchni 120 m, na którym stoi maszt telekomunikacyjny, jest dzierżawiony przez PTK Centertel; obecnie obowiązująca umowa wygasa
 11. zawarcia umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku przy ul. Warszawskiej 18 – 12 głosów za, 3 wstrzymujące się – kończy się umowa na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Milanówka, świadczonych przez firmę Milanmed, będzie przeprowadzony przetarg na te usługi i podpisanie umowy dzierżawy z firmą, która ten przetarg wygra
 12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wschód 1" w Milanówku, obejmującego obszar pomiędzy: ul Rososzańską na zachodzie, trenami PKP na północy, granicą miasta na wschodzie, północną granicą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Królewska 2 na południu; radni głosowali stanowisko burmistrza do poprawek zgłoszonych przy pierwszym i przy drugim wyłożeniu planu, a następnie za uchwaleniem planu, przy uwzględnieniu przegłosowanych wcześniej poprawek – 12 Radnych było za , 2 przeciw i 1 Radna wstrzymała się od głosu
 13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wschód 2" w Milanówku, obejmującego obszar pomiędzy: Rowem Grudowskim i i zachodnimi granicami działek nr ew. 22 i 23 w Obr. 09-06 na zachodzie, terenami PKP na północy, ul Polną i Rososzańską na wschodzie i ul. Podwiejską na południu; plan był wykładany jeden raz, procedura głosowania jak przy terenie „Wschód 2” -14 głosów za i 1 wstrzymujący się
 14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej w Milanówku w rejonie "Starodęby", obejmującego teren u zbiegu ulic Starodęby i Mickiewicza; cały obszar wyznacza się jako teren przeznaczony do realizacji celów publicznych (ochrona siedlisk przyrody oraz utrzymania i realizacji urządzeń służących ochronie środowiska); jedno wyłożenie; procedura głosowania jw.- 12 głosów za i 3 wstrzymujące się
 15. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek – jednogłośnie- kwota dotacji na realizację celu publicznego określona zostanie corocznie w uchwale budżetowej, podstawą przekazania dotacji będzie umowa pomiędzy Gminą Milanówek a klubem sportowym
 16. programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 - jednogłośnie
Jak można zauważyć, przy 10 uchwałach dwoje lub troje Radnych wstrzymało się od głosu. Jedna Radna aż 7 razy. Czym to jest spowodowane? Czy Radna nie rozumie sprawy, w której ma się wypowiedzieć, bo nie miała czasu na jej „zgłębienie”, czy też ma zdanie, lecz z jakiś powodów boi się wyraźnie określić. A jak odebrać głosowanie za zaciągnięciem kredytu długoterminowego, który ma być przeznaczony na zwiększenie budżetu placówek oświatowych, przy równoczesnym wstrzymaniu się od akceptacji korekty budżetu 2011 roku, która nie licząc przesunięć między poszczególnymi pozycjami budżetu, dotyczy głównie zwiększenia budżetu oświaty? Myślę, że warto by Radni zastanowili się nad logiką swojego głosowania.
Jeszcze jedna refleksja. W sprawach różnych udzielono mi głosu. Wypowiedziałam się w 4 sprawach: konieczności koordynacji działań przy przygotowaniu paczek wigilijnych (obecnie paczki są przygotowywane niezależnie przez Caritas przy obu parafiach, OPS i Fundację Homo-Homini) po to by sprawiedliwie obdzielić potrzebujących, konieczności edukowania mieszkańców w zakresie zasad funkcjonowania samorządu poprzez cykl artykułów w Biuletynie, nie egzekwowania przestrzegania przepisów drogowych przez Straż Miejską (parkowania w miejscach gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju), udostępnianiu na stronie internetowej miasta materiałów przekazywanych Radnym przed posiedzeniami Komisji i Sesją, w celu umożliwienia mieszkańcom aktywnego udziału w tych posiedzeniach. Po moim wystąpieniu Przewodnicząca Rady natychmiast zamknęła Sesję, nie umożliwiając ustosunkowania się do poruszanych przeze mnie kwestii: Radnym, Burmistrzowi i Komendantowi Straży. Czy przy takiej postawie można się dziwić, że na spotkania z Burmistrzem i Radnymi przychodzi mało osób? Na jednym spotkaniu padło stwierdzenie, że udział w spotkaniach to zwykła strata czasu, bo z tego nic nie wynika. Myślę, że wypowiadający się, niestety, miał rację. W Podkowie Leśnej Radni wykorzystują każdą sposobność by zachęcić mieszkańców do udziału w Komisjach i Sesjach. A w Milanówku... ? Na szczęście niektórzy Radni mieli świadomość niestosowności zachowania Przewodniczącej.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: