Sesję zdominowały dwa bardzo ważne tematy - kanalizacja burzowa, a właściwie jej brak w mieście i niedrożne urządzenia melioracyjne. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie powodują, że wielu mieszkańców jest podtapianych, a nasze opłaty za ścieki rosną i prawdopodobnie będą rosły. Nie jesteśmy jednak wyjątkiem. Takie problemy ma większość miast w Polsce, co nie oznacza, że nie powinniśmy natychmiast podjąć działań, by zmienić ten stan rzeczy.
 
Sesję Rady Miasta poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń kombatanckich, przyznanych zarówno kombatantom jak i tym, którzy zdaniem kombatantów robią bardzo wiele dla ich coraz mniej licznego środowiska. Odznaczenia z rąk płk. w stanie spoczynku - Józefa Koleśnickiego, prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymali kombatanci: Stefan Antos, Ignacy Miedziński i Bolesław Żabski oraz dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć kierownik przychodni „Awemed” i burmistrz Jerzy Wysocki.

Zamiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

Na początku sesji burmistrz  poinformował o zmianach organizacyjnych w urzędzie podyktowanych, jak uzasadnił, koniecznością wprowadzenia oszczędności. W ramach tych działań zlikwidowano Referat Promocji, a zagadnienia związane z promocją miasta włączono do obowiązków Referatu Organizacji. Następnie burmistrz przedstawił Annę Zajączkowską, której z dniem 1 lutego 2011  powierzył  na pół roku, obowiązki Sekretarza Miasta i Michała Piwka, któremu również na pół roku powierzył kierowanie Referatem Organizacyjnym. Nowo mianowani w dość oszczędnych słowach przedstawili nam swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, ale zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by należycie wywiązać się z powierzonych im obowiązków. Redakcja Obiektywnej Gazety Internetowej życzy Pani Annie i Panu Michałowi  sukcesów w pracy na rzecz naszego miasta. Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował również, że przejął bezpośredni nadzór nad Referatem Informatyki.


Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W czasie sesji podjęto kilka uchwał o charakterze porządkowym i jedną istotną dla naszych domowych budżetów, zatwierdzającą taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Propozycję nowych taryf uzasadniał prezes ZWiK sp. z o.o. Robert Lewandowski. Z przedstawionej analizy wynika, że na wysokość stawki za ścieki znaczny wpływ ma zwiększenie kosztów, głównie w pozycji amortyzacja, która znacznie wzrosła z powodu oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. W przypadku Milanówka wpływ na wzrost tej stawki ma również bardzo niekorzystny stosunek ścieków zafakturowanych do sumarycznej wielkości ścieków, jakie z miasta wpływają do oczyszczalni, wynoszący u nas 51%, zaś w Grodzisku Maz. 85%. Tak więc w taryfie musiały być uwzględnione nie tylko koszty oczyszczania ścieków kierowanych do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, ale również przedostające się do kanalizacji  tzw. wód przypadkowych. Niestety, kanalizacji burzowej praktycznie nie mamy, a urządzenia melioracyjne od lat nie były konserwowane. Lata suche uśpiły czujność wielu mieszkańców, którzy uznali, że rowy melioracyjne są im niepotrzebne i zasypali je.  Proponowana przez ZWiK stawka za ścieki, obejmująca koszty ich oczyszczania, koszty zleconej przez miasto obsługi sieci kanalizacyjnej i amortyzacji wynosi 5,87 zł netto, zaś stawka za wodę 2,64 zł netto. Stawki te po analizie przez Urząd zostały przyjęte jako uzasadnione. Z uwagi na znaczny wzrost stawki za ścieki, burmistrz zaproponował dopłatę miasta w wysokości 1,15 zł. Radni w głosowaniu, nie jednogłośnym, przyjęli tę propozycję. Tak więc w 2011 roku będziemy płacili za wodę 2,64 zł + 8%VAT tj 2,85 zł, zaś za ścieki  5,87 zł +8% VAT – 1,15 zł = 5,19 zł, zaś łącznie za wodę i ścieki  8,04 zł.  Biorąc pod uwagę stawki  w innych miastach np. Piaseczno 10,57 zł, Sochaczew 10,35 zł, Żyrardów 9,05 zł, można powiedzieć, że nasza stawka należy do średnich i miejmy nadzieję, że na tym poziomie się utrzyma. Niestety, prezes Robert Lewandowski przekazał jeszcze jedną niepokojącą informację. Otóż Milanówek znacznie przekracza wcześniej zadeklarowane górne limity zrzutu ścieków, co nie występuje w przypadku miast sąsiednich: Brwinowa i Podkowy Leśnej, które również korzystają z oczyszczalni w Grodzisku Maz. Dalsze przekraczanie tego limitu może spowodować konieczność przyspieszenia budowy kolejnego ciągu technologicznego w oczyszczalni, za niebagatelną kwotę ok. 15 mln zł, a więc kolejny znaczny wzrost amortyzacji.
Komentując stan kanalizacji burzowej, burmistrz Jerzy Wysocki potwierdził, że mamy ją praktycznie szczątkową, gdyż przez wiele lat obowiązywała teza, że w mieście-ogrodzie nie zajmujemy się kanalizacją deszczową. Od 4 lat każda modernizowana droga ma oddzielny system odwodnienia.

Radni zdecydowali, że w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych reprezentować nas będzie radna Katarzyna Słowik, zaś w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego Przewodnicząca Rady - Maria Sobczak.
 
Interpelacje i zapytania
 
W interpelacjach i zapytaniach radni poruszyli poza wieloma drobnymi sprawami, z którymi zwracają się do nich mieszkańcy, również wiele istotnych spraw, świadczących o ich trosce o mienie naszego miasta i warunki życia mieszkańców. Wśród najważniejszych należy wymienić: jakość prac remontowo-modernizacyjnych w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej, stan urządzeń melioracyjnych i kanalizacji burzowej, prawo własności do terenów przeznaczonych pod drogi (temu tematowi poświęcimy odrębny artykuł), planowane nowe inwestycje na terenach przylegających do Tesco i rozwiązania komunikacyjne w tym rejonie. Niestety, zdarzają się interpelacje (np. jak ta, w sprawie zapytania właściciela firmy oferującej usługi mieszkańcom miasta, o tryb zatrudniania pracowników) świadczące o tym, że radni nie mają podstawowej wiedzy, dotyczącej funkcjonowania jednostek samorządowych lub też o strukturze organizacyjnej tych jednostek. Niestety, takie „wpadki” zdarzają się nie tylko nowym radnym, ale również radnym o wieloletnim stażu w Radzie. Świadczy to o tym, że szkolenia, w których biorą udział, niewiele dają. Większy nacisk należy chyba położyć na samokształcenie, oczywiście poprzedzone krytyczną samooceną.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Milanówek – marcowa Sesja Rady Miasta


To może Cię zainteresować: