Wrześniowa Sesja Rady Miasta Milanówka

We wtorek 27 września, po 3 miesięcznej wakacyjnej przerwie, spotkali się na X Sesji - Radni Milanówka. Sesję rozpoczęła miła uroczystość złożenia życzeń tym z obecnych na Sesji,  którzy w czasie wakacyjnej przerwy obchodzili swoje imieniny.
 
Następnie przegłosowano zmiany w porządku obrad, wycofując z niego uchwały dotyczące sprzedaży lokali stanowiących własność miasta oraz  rozpatrzenie skargi mieszkańców na burmistrza. W obu przypadkach radni uznali, że potrzebują więcej czasu na przeanalizowanie dokumentów.

W swoim sprawozdaniu Burmistrz poinformował o dokonanych przesunięciach w budżecie, spowodowanych koniecznością realizacji niezbędnych zadań: usunięcia skutków lokalnych podstopień, doprowadzenia do stanu pierwotnego świetlicy OHP (po wykorzystywaniu jej przez przedszkole), uroczystości obchodów 100-lecia OSP, dofinansowania obozu w Zakopanem dla 3 uczniów.
Ponadto Burmistrz przekazał informację o:

 • powołaniu „Zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
 • trzech decyzjach personalnych: nie przedłużeniu umowy zlecenia z radcą prawnym - Barbarą Czajewską i zaangażowaniu na okres 6-miesięcy nowego radcy prawnego Anny Leszczyńskiej – Bankiewicz (będzie w urzędzie we wtorki i czwartki) oraz przyjęcia na zastępstwo kierownika OPS, na okres 7-miesięcy – Janiny Kliczak,
 • zmianie regulaminu dotyczącego zamówień publicznych,
 • przesunięciu naszego wniosku o finansowanie budowy kanalizacji z Funduszu Spójności, z listy rezerwowej na listę podstawową,
 • awansie na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli w szkołach nr.  1 i 3,
 • podpisaniu umowy na kredyt długoterminowy w kwocie 2.640 tys. zł,
 • sprzedaży dwu działek przy ul. Podwiejskiej i jednej przy ul. Okólnej za łączną kwotę 1134 tys. zł brutto (924 tys. zł netto),
 • nie uznaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naszych argumentów zawartych w odwołaniu od jej decyzji, dotyczącej niskiej oceny naszego wniosku o dofinansowanie instalacji solarnych i  przygotowywaniu odwołania do Sądu Administracyjnego (instalacją solarną było zainteresowanych 155 mieszkańców Milanówka). Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „Czy Milanówek otrzyma pieniądze na instalacje solarne?”
 • spotkaniu, 13 października br w Szkole nr 2 przy ul. Literackiej ze155 mieszkańcami, którzy podpisali umowy dotyczące instalacji solarnych, na temat możliwości dofinansowania instalacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; spotkania z kolejnymi zainteresowanymi odbędą się w późniejszym terminie,
 • działaniach związanych z usuwaniem skutków podtopień i zapobieganiu kolejnym podtopieniem, na które w tym roku zostanie wydanych łącznie 265 tys. zł. oraz o konieczności powołania spółki wodnej po to, by na prace melioracyjne można było uzyskać finansowanie ze środków spoza miasta i by mogły one przebiegać sprawniej; o podtopieniach w Milanówku pisaliśmy już kilka razy. Sprawy związane z organizacją spółki wodnej były omawiane na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek, 3 października br. Temu spotkaniu poświęcimy odrębny artykuł,
 • powolnym przejmowaniu ze ZWiK sieci wodno-kanalizacyjnej i trudnych rozmowach z tym związanych.
Kolejnym tematem, któremu podczas Sesji poświecono dużo czasu, była sytuacja  spółki „ Mifam S.A.” Sytuację spółki przedstawił radnym jej nowy prezes Radosław Gajewski. Impulsem do spotkania był wniosek MIFAM-u  o warunki zabudowy dla nowych inwestycji planowanych na terenie należącym do spółki, w tym budowy pawilonu handlowego wielopowierzchniowego, pod którego budowę MIFAM ma zamiar sprzedać kolejną część swojego terenu. Temu ważnemu tematowi poświęcimy odrębny artykuł.

Ponadto podczas Sesji podjęto następujące uchwały:
 • zatwierdzającą  do realizacji projekt pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt o wartości 185 261,60 zł będzie realizowany w latach 2011-2013 po zawarciu umowy o dofinansowanie,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 – 2021,
 • zmiany budżetu Miasta Milanówka na 2011 r. Największe zmiany to: zmniejszenie dofinansowania inwestycji i zakupów ZGKiM o kwotę 15 000 zł, zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów  o kwotę 55 580 zł i przeznaczenie tej kwoty na budowę instalacji sanitarnej . Planowane kredyty i pożyczki do pobrania w 2011 r.  wynoszą 2 878 646 zł. Planowane na 2011 r. spłaty wynoszą 4 939 639 zł,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka”, obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta. Obowiązujące Studium było opracowane w 1998 r. Od tego czasu zmieniło się wiele regulacji prawnych, a także aktualizacji wymaga przeznaczenie różnych terenów w mieście, co uszczegółowiamy w planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze studium,
 • przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Milanówka na lata 2011 – 2015. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. W pracach nad nią uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy miasta oraz eksperci,
 • ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne. Każda godzina przed i po zrealizowaniu 5-godzinnej podstawy programowej jest płatna przez rodziców (opiekunów prawnych) w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz zakresu świadczeń z jakich dziecko skorzystało. Odpłatność za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalono w wysokości 0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw – w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – do 15 września każdego roku.
 • zmiany 3 rozporządzeń w sprawie ustanowienia pomników przyrody (wiąz, lipa, dąb),
 • wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie gruntu o pow. 18,00m² z działki nr ewid. 8 obręb 06-05  o powierzchni 2004 m² położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 11 – na okres do 10 lat (pod blaszany garaż mieszkańca),
 • wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 49,62m² znajdującego się na działce nr ewid. 2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek w Milanówku, stanowiącego własność Gminy Milanówek uregulowanego w KW 30878 – na okres do 10 lat (na  biurowe),
 • wyrażenia zgodę na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowych położonych w Milanówku przy ulicy Kraszewskiego, działki ewidencyjnej nr 68/7 obręb 05-04 o powierzchni 209 m2 uregulowanej w KW WA1G/00060274/7 oraz działki ewidencyjnej nr 69/5 obręb 05-04 o powierzchni 209 m2 uregulowanej w KW WA1G/00006119/7, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi, co umożliwi do niej dostęp sześciu nieruchomościom
Ponadto Przewodnicząca Rady zobowiązała się do wprowadzenia zmian organizacyjnych w przygotowaniu i prowadzeniu Sesji, zapewniających kończenie Sesji przed godz. 22.00. Przed wakacjami miały miejsce przypadki, że sesje kończyły się około północy.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: