Na II sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się 7 grudnia 2010, ponownie na starostę wybrany został pan Marek Wieżbicki. Na sesji wybrano również zarząd powiatu oraz przyjęto plan działań Komisji Rewizyjnej.
 
Sesję rozpoczął przewodniczący Wojciech Hardt. W trakcie dyskusji nad porządkiem obrad w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych Stowarzyszenie Grodziszczanie i Sprawiedliwy Powiat Jerzy Kopeć zgłasza poprawki do porządku obrad, prosząc o uczczenie minutą ciszy 6. rocznicy śmierci starosty Wiesława Kamińskiego, która przypada 10 grudnia 2010. Były to chyba jedyne słowa opozycji, które tego dnia wzbudziły pozytywną reakcję na sali. Co prawda, niektórzy uczestnicy byli wyraźnie skonsternowani faktem, że nie uczynił tego gestu któryś z najbliższych współpracowników śp. pana Kamińskiego z obecnych na Sali.

W dalszym toku sesji wybrano komisję skrutacyjną w składzie - Świdnicki Bronisław, Pieniążek Paweł, Krzemiński Aleksander.

Wszystkie głosowania przebiegły bez większych problemów z pełni przewidywalnymi wynikami.
Przewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Hardt zgłosił kandydaturę Marka Wieżbickiego na Starostę Powiatu Grodziskiego. Tajne głosowanie zakończyło się wynikiem: 17głosów ZA, 4 głosy PRZECIW.
W dalszej części obrad wybrano kandydatów do zarządu powiatu zgłaszanych przez Starostę.
Na stanowisko wicestarosty wybrany został Sławomir Kamiński. Wynik głosowania: 15 głosów ZA, 5 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMANY.
Na członków zarządu Powiatu Grodziskiego wybrano:
Zofię Owczarek: ZA 15 głosów, PRZECIW 6
Krzysztofa Sankiewicza: ZA 21 głosów
Krzysztofa Filipiaka: ZA 15 głosów, PRZECIW 6

Wartym zaznaczenia był też fakt obecności podczas wyborów Zarządu Powiatu, Burmistrza Grodziska Mazowieckiego - Grzegorza Benedykcińskiego oraz Wójta Jaktorowa – Macieja Śliwerskiego. Dla niektórych oznaczało to przesadne zainteresowanie obu panów wyborem starosty, inni uważali, że nieobecność włodarzy pozostałych miast i gmin świadczy o ich ignorancji. Ocenę pozostawiamy Państwu.

W dalszej części obrad głosowano nad podniesieniem wynagrodzenia dla starosty. W imieniu Klubu Grodziszczanie i Sprawiedliwy Powiat radny Jerzy Kopeć stwierdził, że klub ten nie poprze uchwały z kilku powodów. Kwestia podwyżki wynagrodzenia starosty nie była przedmiotem dyskusji na komisji budżetowej, brak więc uzasadnienia i opinii w tej sprawie. Dodatkowo przed ustaleniem uposażenia starosty w najwyższej możliwej wysokości klub oczekuje sprawdzenia tego, jak starosta poradzi sobie w okresie roku ze swoimi obowiązkami. Dopiero wówczas członkowie klubu oddadzą głosy w sprawie najwyższego wynagrodzenia jako premii.
Pomimo uwag opozycji wynik głosowania był łatwy do przewidzenia: ZA 15 głosów, 3 PRZECIW, 2 WSTRZYMUJĄCE. Starosta w nowej kadencji będzie więc zarabiał więcej.

Ostatnią uchwałą sesji było przyjęcie planu działania Komisji Rewizyjnej.
Praktycznie w ostatniej chwili podczas głosowania, starosta Marek Wieżbicki zauważył błąd w uchwale. W jednym z punków uchwały stwierdzono, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej. Było byto bardzo ciekawe zjawisko, gdyby Zarząd Powiatu kontrolował swoje prace. Na szczęście przyjęto odpowiednie poprawki do uchwały i plan działań komisji rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. Swoją drogą takie pomyłki i uchybienia formalne są na sesjach powiatu czy rady miasta zjawiskiem dość częstym. Wychwytywane przez jednych radnych, bagatelizowane są przez innych. Pytanie, czy są to zwykłe chochliki (co niezbyt dobrze świadczy, o tych którzy projekty uchwał przygotowują), czy raczej świadome zapisy, których być może nikt nie zauważy.

W czasie przeznaczonym na interpelacje i zapytania radny Andrzej Olizarowicz wnioskował o włączenie się starosty w rozwiązanie konfliktu pomiędzy Milanówkiem i Grodziskiem Mazowieckim w sprawie obwodnicy. W sprawie obwodnicy głos zabrał również radny Jerzy Kopeć.
W części przeznaczonej na sprawy różne radny Zbigniew Kajak poruszył problem odśnieżania wiaduktu w Józefinie, który teoretycznie powinien być odśnieżany przez te same służby co trasa katowicka, jednakże jego stan pozostawia wiele do życzenia.
Przewodniczący Wojciech Hardt prosił również o przygotowanie raportu o stanie przygotowania służb drogowych do zimy.

Następna sesja 23 grudnia.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: